სალაროები Viber (+995) 591 40 23 23 (032) 2 40 23 23
x შესვლა
მომხმარებელი

პაროლი

x მომხმარებლის აღდგენა
აღდგენის მეთოდი

პირადი ნომერი

ელ. ფოსტა

x პაროლის აღდგენა
აღდგენის მეთოდი

პირადი ნომერი

ელ. ფოსტა

ოპერაცია შესრულდა წარმატებით!

წესები

 • ძირითადი
 • სპორტი
 • სლოტები
 • ლაივ კაზინო

ზოგადი წესები

ვებ-გვერდზე www.lasvegas-bet.com  რეგისტრაციისა და თამაშის დაწყების წინ მოთამაშეები ვალდებულნი არიან გაეცნონ წესებს, რომელიც მოთამაშეთა უფლებების დაცვის მიზნით, განთავსებულია აღნიშნულ ვებ-გვერდზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში საკითხებზე, რომელიც გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე და შესაბამისად  უზრუნველყოფილია მათი საჯაროობა, პრეტენზიები არ მიიღება.

პირადი ანგარიშის რეგისტრაცია, ანგარიშის შევსება, ან/და ფსონის გაკეთება ადასტურებს კერძო პირის (შემდგომში – “კლიენტი”) მიერ  გაცნობასა და თანხმობას ორგანიზატორის მიერ დადგენილი გათამაშების წესების მიმართ.

 

გათამაშების წესები

არცოდნა არ წარმოადგენს ფსონის ან ხელშეკრულების მოშლის მიზეზს და წინამდებარე წესების თანახმად, მოთამაშეს  ვალდებულებებისაგან არ ათავისუფლებს.

21 წლამდე პირისთვის - სამორინეში, ხოლო 18 წლამდე პირისთვის სათამაშო აპარატების სალონში და ტოტალიზატორში თამაში აკრძალულია. ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას შეუჩეროს ანგარიში, არ გასცეს მოგება და/ან ინფორმაცია გადაუგზავნოს სამართალდამცავ ორგანოებს თუ გამოვლინდა, რომ მოთამაშეს ამ პერიოდისათვის არ შესრულებია (18/21 წ.) გათვალისწინებული ასაკი ან წარმოადგინა არასწორი ინფორმაცია თავისი ასაკის შესახებ.

ვებ-გვერდის მომსახურების მისაღებად კლიენტმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, შესაბამისად გახსნას პირადი ანგარიში. რეგისტრაციისას სავალდებულოა პერსონალური მონაცემების წარდგენა. ადმინისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, კლიენტი დამატებით ვალდებულია წარადგინოს მისი იდენტიფიცირებისათვის საჭირო დოკუმენტები.

მოთამაშეს უფლება აქვს მხოლოდ ერთჯერადად გაიაროს რეგისტრაცია ვებ-გვერდზე. შესაბამისად მას აქვს უფლება იქონიოს მხოლოდ ერთი “პირადი ანგარიში”. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორი უფლებამოსილია დაბლოკოს კლიენტის ანგარიში და უარი განაცხადოს შემდგომ მომსახურებაზე, თანხის ანგარიშიდან მოხსნა ამ შემთხვევაში არ წარმოებს.

ყოველ ჯერზე, როდესაც ხდება მომხმარებლის ავტორიზაცია, მიუხედავად იმისა თუ ვებ-გვერდზე წვდომისათვის რომელი ინტერნეტ რესურსია გამოყენებული (მათ შორის მობილურის აპლიკაცია)  მომხმარებელი აცხადებს უპირობო თანხმობას წინამდებარე წესებზე და მოქმედებს არსებული წესების თანახმად. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს თანხმობას იმის თაობაზე, რომ ორგანიზატორმა მისი პირადი მონაცემები დაამუშაოს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის და შესაბამისად თანახმაა ორგანიზატორისაგან მიიღოს სხვადასხვა შინაარსის (როგორც სარეკლამო, ისე საინფორმაციო) მოკლე ტექსტური შეტყობინებები როგორც პირად „ექაუნთზე“ ისე ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას მითითებულ მობილურის ნომერზე.

იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ მოთამაშეს  ვებ-გვერდის ორგანიზატორისაგან  შეტყობინებების მიღების სურვილი არ აქვს, ის უნდა დაუკავშირდეს ვებ-გვერდის ქოლ-ცენტრს და აცნობოს აღნიშნულის თაობაზე.

 ჩვენ უზრუნველვყობთ თქვენი ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვასა და დაცვას. თქვენი პირადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება მხოლოდ ჩვენი  ფილიალებისთვის და იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც  ჩვენთან არიან ასოცირებულნი  და იმ  ორგანიზაციისათვის და მათი კანონიერი წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან დაამუშაონ ეს ინფორმაცია ჩვენთვის და ჩვენი მომწოდებლებისათვის. ჩვენთან ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში თაღლითობის თავიდან აცილების მიზნით ჩვენ მივმართავთ მესამე მხარეს ანუ სააგენტოებს, რომლებიც თქვენს იდენტიფიცირებას მოახდენენ. ჩვენ შესაძლოა, აგრეთვე, მივმართოთ სამართალდამცავ ორგამოებს ან ნებისმიერ უფლებამოსილ მესამე მხარეს  და გადავცეთ მათ თქვენი ანგარიშის მართვის დეტალები თაღლითობისა და ფულის გათეთრების შესაჩერებლად.

მოთამაშეს არა აქვს უფლება ნება დართოს მესამე პირს გამოიყენოს მისი ანგარიში. მოთამაშე პირადად არის პასუხისმგებელი საკუთარ „პაროლზე“, ანგარიშზე და თამაშის ისტორიაზე. მისი დაკარგვის ან/და სხვა პირზე გაცემის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მხოლოდ მოთამაშეს ეკისრება.

კლიენტი ვალდებულია საიდუმლოდ შეინახოს რეგისტრაციის შედეგად მინიჭებული მონაცემები (ანგარიშის ნომერი, პაროლი). თუ აღნიშნული მონაცემები ცნობილი გახდება მესამე პირებისათვის, კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ lasvegas-bet-ის ქოლ-ცენტრს. კლიენტს შეუძლია დამოუკიდებლად შეცვალოს პაროლი (განყოფილებებში: „ანგარიშის მართვა“, შემდეგ „პირადი ინფო“).

თუ კლიენტს გაუჩნდა ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მისი ,,ლოგინი“ და ,,პაროლი“ ცნობილია სხვა პირისთვის, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს მოთხოვოს LasVegas-bet-ს მისი ანგარიშის დროებით ბლოკირება, გარემოებების გარკვევამდე.

კლიენტის პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით კომპანია LasVegas-bet-ი კლიენტებთან კონტაქტს ამყარებს ელექტრონული ფოსტის ან მობილური ტელეფონის მეშვეობით, რომელიც მომხმარებელმა მიუთითა კომპანიის საიტზე - www.LasVegas-bet.com-ზე რეგისტრაციის დროს.

კლიენტი/მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას შეინახოს და დაიცვას ინფორმაცია, რომელიც ეხება მის ელექტრონულ ფოსტას და ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა რათა არ მოხდეს მისი გამოყენება უცხო პირების მიერ.

კლიენტი ვალდებულია ცვლილების შემთხვევაში განაახლოს პერსონალური და საკონტაქტო ინფორმაცია. აღნიშნული ინფორმაციის შეცვლა შესაძლებელია განყოფილებებში: „ანგარიშის მართვა“, შემდეგ „პირადი ინფო“.

 „Lasvegas–bet“ პასუხს არ აგებს ნებისმიერი სახის ზიანზე, რომელიც დამდგარია ამა თუ იმ პირის/პირების მიერ ვებ-გვერდის ან მისი ცალკეული  შემადგენლობის არასწორად გამოყენების, ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის არასათანადოდ/არასწორად გაგების,  პირადი ინტერნეტის ტექნიკური შეფერხებიდან ან მონაცემების არასწორად  მიწოდებიდან საიტზე ვერ  ჩართვითა და  ვერ გამოყენებით,  ინტერნეტ კავშირის ხაზთან წყვეტით, მომხმარებლის დაუდევრობით (პირადი მონაცემების -- მათ შორის  პაროლის მესამე პირთათვის გადაცემის შემთხვევაში, ვებ-გვერდის გამოყენების დასრულების შემდგომ პირადი ანგარიშის ჩართულ მდგომარეობაში დატოვებით)  ან უმოქმედობითა და დაგვიანებული რეაგირების (მათ შორის კონკრეტული მომხმარებლის მიერ „Lasvegas–bet“-ის სისტემიდან გამაფრთხილებელი მოკლე ტექსტური შეტყობინების მიღებისთანავე წინამდებარე წესებით დადგენილი ზომების მიუღებლობით) შედეგად.

ყოველ ჯერზე როდესაც თითოეული მომხმარებელი/კლიენტი „Lasvegas–bet“-ის ვებ-გვერდზე წვდომისათვის იყენებს ახალ IP-ის (იქამდე აღნიშნული მომხმარებლის მიერ გამოუყენებელ ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართს) ვებ-გვერდის უსაფრთხოების სისტემა ავტომატურ რეჟიმში მომხმარებელს რეგისტრაციისას მითითებულ მობილურის ნომერზე უგზავნის მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ სისტემაში მისი სახელითა და პაროლით განხორციელდა  შესვლა;  მომხმარებელი, რომელიც ასეთ „sms“-ს მიიღებს თუ თავად არაა შემოსული სისტემაში, ვალდებულია „sms“-ის მიღებისთანავე დაუკავშირდეს ვებ-გვერდის ცხელ ხაზს (ქოლ-ცენტრს), რათა მოხდეს  „ექაუნთის“ უკანონო გამოყენების თავიდან აცილება (მომხმარებლისათვის ტრანზაქციების განხორციელების შეზღუდის ან მთლიანად „ექაუნთის“ ბლოკირების გზით);   წინააღმდეგ  შემთხვევაში მომხმარებლისაგან მისი „ექაუნთის“ უკანონო გამოყენებასთან დაკავშირებით არანაერი პრეტენზია არ მიიღება.

რეგისტრაციისას კლიენტი ადასტურებს კომპანიის ინტელექტუალურ საკუთრებას აღნიშნულ წესებთან დაკავშირებით, ასევე სისტემის მიმართ, რომლიც წინამდებარე წესებითაა დარეგულირებული.  ვებ-გვერდიდან  ფოტო ან ვიდეო მასალის გადმოწერა  ნებადართულია მხოლოდ კერძო გამოძიებისათვის. პუბლიკაცია, გადაცემა ან ვიდეო ფირზე გადატანა სხვა მიზნებისათვის აკრძალულია.

ვებ-გვერდის ორგანიზატორის წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია ვებ-გვერდის  პროგრამის კოდებისა  და ვებ-გვერდის დიზაინის ელემენტების   გამოყენება როგორც კომერციული ისე პირადი   მიზნებისათვის, ამ წესის დარღვევით ვებ-გვერდის პროგრამის კოდებისა და დიზაინის გამოყენება მიიჩნევა კომპანიის ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფად.

„Lasvegas–bet“-ის ადმინისტრაცია  აწარმოებს აქტიურ მონიტორინგს და უფლებას იტოვებს კონკრეტულ მომხმარებელს შეუზღუდოს  ვებ-გვერდზე შეღწევა თუ კი გამოავლენს ავტომატური ან რობოტ  ბეთინგის მცდელობას.

თაღლითობის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში, რომელიც დაკავშირებული იქნება ფსონის მიღებასა თუ ფინანსურ ოპერაციებთან, გადახდა არ იწარმოებს; ამ შემთხვევაში  „Lasvegas–bet“-ის  იტოვებს უფლებას აღკვეთოს ამგვარი ქმედებები ფსონების გაუქმების, შეზღუდვის დაწესების ან კლიენტის ანგარიშის დაბლოკვისა გზით და შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოებისადმი მიმართვის მეშვეობით.

მოთამაშეს მოგებული თანხა ავტომატურად დაერიცხება ანგარიშზე, შესაბამისად წაგებული თანხა ავტომატურად ჩამოიჭრება მისი ანგარიშიდან. ვებ-გვერდის ორგანიზატორი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს ფსონის მიღებაზე ყველანაირი ახსნა-განმარტების გარეშე.

მოთამაშის მიერ, ელექტრონული სისტემებიდან (მომენტალური გადახდის აპარატი, ინტერნეტ-გადახდები და სხვა), ბალანსის შევსების მომენტში, მის მიერ თანხის სხვა პირად ნომერზე შეცდომით გადარიცხვის შემთხვევაში, "თამაშის ორგანიზატორი" იხსნის ყოველგავრ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თანხის დაბრუნებასთან ან/და გადატანასთან დაკავშირებით. შეცდომით, სხვა პირად ნომერზე გადარიცხული თანხის დაბრუნება მომხმარებლისათვის შესაძლებელია მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

“ www.lasvegas-bet.com “–ს ვებ–გვერდზე არსებული ანგარიშის არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების შემთხვევაში (თანხის შემოტანისა და 30%–ის გათამაშების გარეშე, ამ თანხის გატანის შემთხვევაში), www.lasvegas-bet.com უფლებამოსილია დროებით შეუზღუდოს თანხის გატანის ფუნქცია და მომხმარებელს დეპოზიტზე არსებული თანხის გატანის მომენტში, საკომისიოს სახით გატანილი თანხიდან ჩამოაჭრას 10%.

 ორგანიზატორს უფლება აქვს შეზღუდოს მაქსიმალური ფსონი ცალკეულ თამაშებზე, ასევე შეზღუდოს ან მოუმატოს დამოუკიდებელ კლიენტს ფსონი, ყველანაირი ახსნა–განმარტების გარეშე. ორგანიზატორს უფლება აქვს შეზღუდოს ერთ ვარიანტში ერთი წყვილის ორჯერ ან მეტჯერ განმეორება. ფსონების დათვლის შედეგად მოგების თანხა აისახება კლიენტის ანგარიშზე.

ფსონი მიიღება იმ თანხის ფარგლებში, რომელიც არის კლიენტის ანგარიშზე. ფსონის რეგისტრაციის შემდეგ, კლიენტის ანგარიშიდან ხდება ფსონის თანხის ჩამოწერა. კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებული ნებისმიერი ოპერაცია ითვლება ნამდვილად. კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებული ოპერაციის გაუქმება ხდება მხოლოდ წინამდებარე რეგლმანეტით განსაზღვრულ შემთხვევაში.

ტექნიკური შეცდომის შემთხვევაში, გამოწვეული პერსონალის შეცდომით ან პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელებიც ზეგავლენას ახდენენ ფსონების მიღებაზე(მაგ. კოეფიციენტის/ების დაუმთხვევლობის შემთხვევაში) კომპანია იტოვებს უფლებას იტოვებს,  ფსონი შეცდომად ჩათვალოს და მოახდინოს მასზე ფულის დაბრუნება, და მიმდინარე დღის განმავლობაში შედეგები აცნობოს კლიენტს.

მოთამაშის მხრიდან თაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაში, რის შედეგადაც ორგანიზატორს მიადგება ფინანსური ან/და ნებისმიერი სხვა სახის ზიანი, ადმინისტრაცია უფლებამოსილია აღნიშნულ პიროვნებას დაუბლოკოს ვებ-გვერდზე შემოსვლის, თამაშობებაში მონაწილეობის მიღებისა და შესაბამისად ფსონების დადების საშუალება. ასევე, ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, ადმინისტრაცია უფლებამოსილია არ გასცეს თაღლითური ქმედებით მიღებული მოგება. თაღლითური ქმედების კანონსაწინააღმდეგო ხასიათის გამოვლენის დროს, ადმინისტრაცია, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რეაგირებისათვის დაუყოვნებლივ მიმართავს კომპეტენტურ ორგანოებს. ადმინისტრაცია უფლებამოსილია, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, შეხედულებისამებრ უარი განუცხადოს ამა თუ იმ მოქალაქეს, ვებ-გვერდზე რეგისტრაციასა და შემდგომში თამაშობებში მონაწილეობის მიღებაზე.

მოთამაშის მიერ, ელექტრონული სისტემებიდან (მომენტალური გადახდის აპარატი, ინტერნეტ-გადახდები და სხვა), ბალანსის შევსების მომენტში, მის მიერ თანხის სხვა პირად ნომერზე შეცდომით გადარიცხვის შემთხვევაში, "ორგანიზატორი" იხსნის ყოველგავრ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თანხის დაბრუნებასთან ან/და გადატანასთან დაკავშირებით. შეცდომით, სხვა პირად ნომერზე გადარიცხული თანხის დაბრუნება მომხმარებლისათვის შესაძლებელია მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

მოთამაშის პირადი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადობის მოწმობის ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტა) შეცვლის შემთხვევაში  ადმინისტრაცია იტოვების უფლებას ცვლილების შედეგად რეგისტრირებულ მომხმარებელზე არ გასცეს მოგებული თანხა, ცვლილების მომენტიდან 24 საათის განმავლობაში. მოგებული თანხის აღება “ლასვეგასბეთის” ინტერნეტ-სალაროდან შესაძლებელია მხოლოდ ამ ვადის გასვლის შემდეგ ან/და ცვლილებამდე რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ გაცემული ნოტარიალურად დადასტურებული მინდობილობის საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში თუ მონაცემი შეცდომით იქნა შეყვანილი და ამ შეცდომის შედეგად მოთამაშეს დაერიცხა ზედმეტი თანხა, "თამაშის ორგანიზატორი" იტოვებს უფლებას, მოახდინოს მოგებული თანხის ხელახალი გადაანგარიშება და ჩამოაჭრას მოთამაშეს შეცდომით დარიცხული თანხა, ან პირიქით. ვებ-გვერდზე მაქსიმალური მოგება შეადგენს 100000 ლარს, 100000 ლარზე მეტი მოგება არ გაიცემა. თუ დაფიქსირებული მოგება  100000 ლარზე მეტი იქნება (ოდენობის მიუხედავად)  გაიცემა მხოლოდ 100000 ლარი.

10000 -და 20000 ლარამდე თანხის მოგების შემთხვევაში მოგება გაიცემა 15 დღეში;

20000-დან 50000 ლარამდე თანხის მოგების შემთხვევაში მოგება გაიცემა 1 (ერთი) თვეში;

50000-ს ლარს ზევით თანხის მოგების შემთხვევაში მოგება გაიცემა მოგებიდან 2 (ორი) თვეში.

ნებისმიერი ფსონის შესახებ ინფორმაცია ინახება “ www.lasvegas-bet.com ”-ის  მონაცემთა ბაზაში და სადაო საკითხის განხილვის შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება  „www.lasvegas-bet.com “-ის  ელექტრონულ არქივში დაცულ ჩანაწერს.

“www.lasvegas-bet.com” იტოვებს უფლებას, "ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, შეაჩეროს, შეწყვიტოს, მოახდინოს მოდიფიცირება, შეიტანოს ცვლილებები ან/და დამატებები წესებში, რომელიც წერილობითი ფორმით შეთანხმებული იქნება შემოსავლების სამსახურთან.

“ www.lasvegas-bet.com” არ იძლევა გარანტიას, რომ მომსახურება გაწეული იქნება უწყვეტად და უშეცდომოდ. მომსახურების მიღების მთელი პერიოდის განმავლობაში "მოთამაშე" იძლევა გარანტიას და აცხადებს თანხმობას შემდეგზე:

• თამაშის შედეგად არსებობს მოთამაშის მიერ ფულადი სახსრების წაგების რისკი და კომპანია პასუხისმგებელი არ არის ასეთი სახის ზიანზე;

• მოთამაშე თავისი ნებით თანხმდება მომსახურების მიღებაზე, ამასთან თამაშის ტიპს არჩევს თვითონ მოთამაშე;

• მოთამაშე იღებს ერთპიროვნულ ვალდებულებას თვითონ გადაიხადოს ყოველგვარი გადასახადები და მოსაკრებლები, რომლებიც შეიძლება დაერიცხოს მისთვის გაცემულ მოგებულ თანხებს;

• მოთამაშე პასუხისმგებელია მომსახურეობის მისაღებად საჭირო თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე.

თამაშის დროს ტექსტური შეტყობინებების გაცვლისას მოთამაშეებს ეკრძალებათ უკანონო, უცენზურო, ამორალური ხასიათის მატარებელი, დამუქრების ხასიათის მატარებელი და სხვა მსგავსი ტექსტებისა და ტერმინების გამოყენება. ეკრძალებათ ნებისმიერი სახის პროდუქციის ან/და მომსახურების რეკლამირება. ამ შემთხვევაში ორგანოზატორი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად გათიშოს მოთამაშე.

ყველა პრეტენზიისა და სადაო საკითხის განხილვის საერთო ვადა შეადგენს 10 კალენდარულ დღეს. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეტენზიები არ მიიღება.
 

მოგებათა გაცემა

„www.lasvegas-bet.com “ – ს საიტზე პირადი ანგარიშის შევსება და თანხის გატანა შესაძლებელია როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით, პარტნიორი ბანკებისა და სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით.

ნაღდი ანგარიშსწორების დროს მოთამაშეს შეუძლია მივიდეს ტოტალიზატორის, კაზინოსა და სათამაშო აპარატების სალონების ინტერნეტ განყოფილებაში, ყოველ დღე 24 საათის განმავლობაში, შემდეგ მისამართებზე:

• ქ. თბილისი, მეტროსადგურ „ვარკეთილის“ მიმდებარედ, (ნაკვეთი N004/020), შენობა-ნაგებობა #2, მარცხნიდან ფართი #2 (შპს “დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“ ნებართვა №19-06/057);

• ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ.#41, შენობა–ნაგებობა #1–ის პირველი სართული, ლიტ `ბ~ და სარდაფი. (შპს “დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“ ნებართვა №19-06/005);

• ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ. #41, (ნაკვეთი #12/026, 12/040), შენობა-ნაგებობა #1, სარდაფი, ლიტ „ბ“ (შპს“დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“ ნებართვა №19-05/008);

• ქ. თბილისი, გლდანის I და II მ/რ-ებს შორის #016/108 ნაკვეთზე მდებარე შენობა #1, პირველი სართული (შპს „დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“ ნებართვა #19-06/067);

• ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. #23 (ყოფ. #25), სარდაფი (სამეურნეო ფართი და ფართი #1-1) (შპს“ქუთაისი 2010“ ნებართვა №19-05/007);

• ქ. ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.№37, სადგურ ქუთაისი II-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ნაკვეთი №4) არსებული შენობა–ნაგებობა №1, პირველი სართული, ფართი №1 (შპს“ქუთაისი 2010“ ნებართვა №19-05/002);

• ქ. გორი, სტალინის ქ. #14, შენობის მარცხნიდან პირველი სართული, შენობა-ნაგებობა #3, ფართი #1 (შპს „გორი 2012“ ნებართვა #19-05/093);

• ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. #82, ერთსართულიანი შენობა-ნაგებობის ფართი #1 (შპს „ჯორჯიან გემბლინგ ქომპანი“, ნებართვა #19-06/083);

• ქ. რუსთავი, ლეონიძისა და მესხიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე, ორსართულიანი შენობა-ნაგებობის პირველი სართული, მარცხნიდან ფართი #1 (შპს „რუსთავი 2014“, ნებართვა #19-06/096);

• ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზ.#12, ერთსართულიანი შენობა–ნაგებობის ფართი #2 (შპს “რუსთავი 2014“ ნებართვა №19-06/086);

• ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი სარფი #199 ნეკვეთზე მდებარე ორსართულიანი შენობა-ნაგებობის პირველი სართული, ფართი #1 (შპს „ბათუმი 2014“, ნებართვა #19-06/102).

სადაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში, მომხმარებლის პირადი დეპოზიტიდან მოიხსნება თანხა და გადაეცემა მომხმარებელს.

უნაღდო ანგარიშსწორების დროს მოთამაშე ირჩევს მისთვის სასურველ პარტნიორ ბანკს და საკუთარი სადეპოზიტო ანგარიშიდან ახდენს თანხის გადარიცხვას პირად საბანკო რეკვიზიტზე ან/და პლასტიკურ ბარათზე.

მოგებული თანხა მომენტალურად აისახება მომხმარებლის ანგარიშზე, შესაბამისად, წაგებული თანხა  ჩამოიჭრება მისი ანგარიშიდან. თუ თქვენს ბალანსზე არსებული თანხა მინიმალურ ფსონზე ნაკლებია, თქვენს მიერ არჩეული ბილეთი არ იქნება დაფიქსირებული, რადგანაც “ლასვეგასბეთის“ ვებ-გვერდი არ ითვალისწინებს კრედიტში თამაშს.

ნებისმიერი საბანკო ოპერაციის შესრულებისას კლიენტი ვალდებულია წარმოუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი პირადად.

რეგლამენტის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე

ინტერნეტ-ტოტალიზატორ “ლასვეგას-ბეთი”-ს გათამაშების წესები

ფსონის მიღების წესები
ზოგადი დებულება

 1. ქ. ქუთაისი, ი. ჭავჭავაძის  გამზირი #37. სადგური ქუთაისი II-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე  (ნაკვეთი #4) არსებული შენობა-ნაგებობა #1, პირველი სართული,  ფართი #1-ში  მოწყობილი ტოტალიზატორის  საფუძველზე  სისტემურ-ელექტრონული  ფორმით -- ინტერნეტის მეშვეობით  ფუნქციონირებს ვებ-გვერდი მისამართით: www.lasvegas-bet.com, სისტემურ-ელექტრონული ფორმის ტოტალიზატორის სპეციალური პროგრამული კომპლექსი (სერვერი) განთავავსებულია შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზირი #41. სისტემურ-ელექტრონული ფორმის ტოტალიზატორის პროგრამული კომპლექსი (სერვერი) უზრუნველყოფილია მუდმივი დენის წყაროთი.
   
 2. ვებ-გვერდი ფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში.  ტოტალიზატორის “Lasvegas-bet.com” (შემდგომში – «ტოტალიზატორი») ფსონებს იღებს კერძო პირებისაგან სპორტული შეჯიბრების ან/და სხვა საზოგადოებისთვის საინტერესო მოვლენათა შედეგის გამოცნობაზე. ყველა ფსონი მიიღება წინამდებარე წესების სრული დაცვით. რეგლამენტის აღნიშნული რედაქცია ვრცელდება 2012 წლის 22 აგვისტოდან გაკეთებულ ყველა ფსონზე.
   
 3. ვებ-გვერდზე პირადი ანგარიშის რეგისტრაცია, ან/და ანგარიშის შევსება, ანდა გაკეთებული ფსონი ადასტურებს ფაქტს, რომ კერძო პირი (შემდგომში – “კლიენტი”, რომელმაც განახორციელა ზემოაღნიშნული ქმედებებიდან ერთ-ერთი) გაეცნო და ეთანხმება ტოტალიზატორის მიერ დადგენილ გათამაშების წესებს.
  ყოველ ჯერზე, როდესაც ხდება მომხმარებლის ავტორიზაცია, მიუხედავად იმისა თუ ვებ-გვერდზე წვდომისათვის რომელი ინტერნეტ რესურსია გამოყენებული (მათ შორის მობილურის აპლიკაცია)  მომხმარებელი აცხადებს უპირობო თანხმობას წინამდებარე წესებზე და მოქმედებს არსებული წესების თანახმად. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს თანხმობას იმის თაობაზე, რომ ორგანიზატორმა მისი პირადი მონაცემები დაამუშაოს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის და შესაბამისად თანახმაა ორგანიზატორისაგან მიიღოს სხვადასხვა შინაარსის (როგორც სარეკლამო, ისე საინფორმაციო) მოკლე ტექსტური შეტყობინებები როგორც პირად „ექაუნთზე“ ისე ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას მითითებულ მობილურის ნომერზე.
  „Lasvegas–bet“ უფლებამოსილია მომხმარებელთათვის ყოველგვარი წინასწარი წერილობითი შეტყობინებების გაგზავნის გარეშე შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები ან დამატებები არსებულ წესებში მხოლოდ ვებ-გვერდზე გაკეთებული განცხადების მეშვეობით. თუ წესებში ცვლილებები შეეხება ფსონებს,  ცვლილებების თაობაზე ვებ-გვერდზე  განცხადების განთავსებამდე გაკეთერბული ფსონების მიმართ პირობები რჩება უცვლელი; ხოლო ფსონები, რომლთა მიიღებაც მოხდება ცვლილებების შესახებ განცხადებაში მითითებული თარიღის დადგომიდან, განიხილებიან ახალი წესების შესაბამისად.
   
 4. რეგისტრაციის გავლისა და ფსონის დადების უფლება აქვს ნებისმიერ ქმედუნარიან პირს, რომელსაც ამ პერიოდისათვის უკვე შეუსრულდა 18 წელი და ეთანხმება ტოტალიზატორის გათამაშების წესებს. აღნიშნული პირობის დარღვევისათვის სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება კლიენტს. ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში ტოტალიზატორი უფლებამოსილია დაბლოკოს კლიენტის პირადი ანგარიში და უარი განუცხადოს მას შემდგომ მომსახურებაზე. მოცემულ შემთხვევაში ანგარიშიდან თანხის მოხსნა არ მოხდება.
   
 5. ტოტალიზატორის მომსახურების მისაღებად კლიენტმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, შესაბამისად გახსნას პირადი ანგარიში. რეგისტრაციისას სავალდებულოა პერსონალური მონაცემების წარდგენა. ტოტალიზატორის მოთხოვნის შემთხვევაში, კლიენტი დამატებით ვალდებულია წარადგინოს მისი იდენტიფიცირებისათვის საჭირო დოკუმენტები (პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი). ვებ-გვერდზე რეგსტრაციისათვის მომხმარებელმა უნდა დააკლიკოს ღილაკს -- „რეგისტრაცია“, რომლის შემდგომაც მონიტორზე გამოისახება შესავსებად სავალდებულო შემდეგი ველები: „სახელი“, „გვარი“, „პირადი ნომერი“, „მეტსახელი“, „დაბადების თარიღი“, „ტელეფონი“, „ელ.ფოსტა“, „პაროლი“, „გაიმეორეთ პაროლი“ და სხვა; აღნიშნული ველების შევსების შემდეგ მომხმარებელმა უნდა მონიშნოს გრაფა შემდეგი სახელწოდებით -- „მე შემისრულდა 18 წელი, ვეთანხმები ვებ-გვერდ „lasvegas-bet.com”-ის წესებს და პირობებს“ და სარეგისტრაციო პროცესის დასასრულებლად კვლავ დააკლიკოს რეგისტრაციის ღილაკს.
   
 6. მოთამაშეს უფლება აქვს მხოლოდ ერთჯერადად გაიაროს რეგისტრაცია ტოტალიზატორის ვებ-გვერდზე. შესაბამისად მას აქვს უფლება იქონიოს მხოლოდ ერთი “პირადი ანგარიში”. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში ტოტალიზატორი უფლებამოსილია დაბლოკოს კლინეტის ანგარიში და უარი განაცხადოს შემდგომ მომსახურებაზე, თანხის ანგარიშიდან მოხსნა ამ შემთხვევაში არ წარმოებს.
   
 7. „Lasvegas–bet“ ასევე უფლებამოსილია ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე უარი განუცხადოს კონკრეტულ მომხმარებელს ანგარიშის გახსნაზე ან არსებული ანგარიშის გამოყენებაზე ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით დაწესებული შეზღუდვის მოხსნაზე (ბლოკის, კონკრეტული ტრანზაქციის შეჩერების და ა.შ.). ტოტალიზატორი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს ფსონის მიღებაზე ყველანაირი ახსნა-განმარტების გარეშე.
   
 8. კლიენტი ვალდებულია საიდუმლოდ შეინახოს რეგისტრაციის შედეგად მინიჭებული მონაცემები (ანგარიშის ნომერი, პაროლი). თუ აღნიშნული მონაცემები ცნობილი გახდება მესამე პირებისათვის, კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ ტოტალიზატორს. კლიენტს შეუძლია დამოუკიდებლად შეცვალოს პაროლი (განყოფილებებში: „ანგარიშის მართვა“, შემდეგ „პირადი ინფო“).
   
 9. კლიენტი/მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას შეინახოს და დაიცვას ინფორმაცია, რომელიც ეხება მის ანგარიშს და ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა რათა არ მოხდეს ანგარიშის გამოყენება უცხო პირების მიერ. ყველა ოპერაცია, რომელიც განხორციელდება კლიენტის ანგარიშზე ,,ლოგინის“ და ,,პაროლის“ გამოყენებით ჩაითვლება ნამდვილად და ექნება კანონიერი ძალა.
   
 10. თუ კლიენტს აქვს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მისი ,,ლოგინი“ და ,,პაროლი“ ცნობილია სხვა პირისთვის, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს მოთხოვოს LasVegas-bet-ს მისი ანგარიშის დროებით ბლოკირება, გარემოებების გარკვევამდე.
   
 11. კლიენტის პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით კომპანია LasVegas-bet-ი კლიენტებთან კონტაქტს ამყარებს ელექტრონული ფოსტის ან მობილური ტელეფონის მეშვეობით, რომელიც მომხმარებელმა მიუთითა კომპანიის საიტზე - www.LasVegas-bet.com-ზე რეგისტრაციის დროს.
   
 12. კლიენტი/მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას შეინახოს და დაიცვას ინფორმაცია, რომელიც ეხება მის ელექტრონულ ფოსტას და ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა რათა არ მოხდეს მისი გამოყენება უცხო პირების მიერ.
   
 13. კლიენტი ვალდებულია ცვლილების შემთხვევაში განაახლოს პერსონალური და საკონტაქტო ინფორმაცია. აღნიშნული ინფორმაციის შეცვლა შესაძლებელია განყოფილებებში: „ანგარიშის მართვა“, შემდეგ „პირადი ინფო“.
   
 14. „Lasvegas–bet“ პასუხს არ აგებს ნებისმიერი სახის ზიანზე, რომელიც დამდგარია ამა თუ იმ პირის/პირების მიერ ვებ-გვერდის ან მისი ცალკეული  შემადგენლობის არასწორად გამოყენების, ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის არასათანადოდ/არასწორად გაგების,  პირადი ინტერნეტის ტექნიკური შეფერხებიდან ან მონაცემების არასწორად  მიწოდებიდან საიტზე ვერ  ჩართვითა და  ვერ გამოყენებით,  ინტერნეტ კავშირის ხაზთან წყვეტით, მომხმარებლის დაუდევრობით (პირადი მონაცემების -- მათ შორის  პაროლის მესამე პირთათვის გადაცემის შემთხვევაში, ვებ-გვერდის გამოყენების დასრულების შემდგომ პირადი ანგარიშის ჩართულ მდგომარეობაში დატოვებით)  ან უმოქმედობითა და დაგვიანებული რეაგირების (მათ შორის კონკრეტული მომხმარებლის მიერ „Lasvegas–bet“-ის სისტემიდან გამაფრთხილებელი მოკლე ტექსტური შეტყობინების მიღებისთანავე წინამდებარე წესებით დადგენილი ზომების მიუღებლობით) შედეგად.
   
 15. რეგისტრაციისას კლიენტი ადასტურებს კომპანიის ინტელექტუალურ საკუთრებას აღნიშნულ წესებთან დაკავშირებით, ასევე სისტემის მიმართ, რომლიც წინამდებარე წესებითაა დარეგულირებული.  ვებ-გვერდიდან  ფოტო ან ვიდეო მასალის გადმოწერა  ნებადართულია მხოლოდ კერძო გამოძიებისათვის. პუბლიკაცია, გადაცემა ან ვიდეო ფირზე გადატანა სხვა მიზნებისათვის აკრძალულია.
   
 16. „Lasvegas–bet“-ის ადმინისტრაცია  აწარმოებს აქტიურ მონიტორინგს და უფლებას იტოვებს კონკრეტულ მომხმარებელს შეუზღუდოს  ვებ-გვერდზე შეღწევა თუ კი გამოავლენს ავტომატური ან რობოტ  ბეთინგის მცდელობას.
   
 17. თაღლითობის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში, რომელიც დაკავშირებული იქნება ფსონის მიღებასა თუ ფინანსურ ოპერაციებთან, გადახდა არ იწარმოებს; ამ შემთხვევაში  ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას აღკვეთოს ამგვარი ქმედებები ფსონების გაუქმების, შეზღუდვის დაწესების ან კლიენტის ანგარიშის დაბლოკვისა და შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოებისადმი მიმართვის მეშვეობით.
   
 18. მომხმარებლის ან მათი წარმომადგენლების მხრიდან რაიმე სახის პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში, კომპანიის ვალდებულება შემოიფარგლება მომხმარებლის მიერ გაკეთებული ფსონის ან/და შესაძლო მოგების ოდენობით.
   
 19. კომპანიასა და მომხმარებელს შორის დავის არსებობის შემთხვევაში LasVegas-bet-ის ბაზას გააჩნია უპირატესი ძალა ინფორმაციის სხვა წყაროებთან მიმართებაში. სადაო საკითხების თაობაზე პრეტენზიები კომპანიის მიერ მიიღება სპორტული მოვლენის დასრულებიდან 10 დღის განმავლობაში თუ კონკრეტული თამაშის წესით სხვა რამე არ არის გათვალისწინებული.
   
 20. იმ შემთხვევაში www.LasVegas-bet.com-ის ერთი მომხმარებლის მიერ საკუთარი ანგარიშის ნაცვლად შეცდომით www.LasVegas-bet.com-ის სხვა მომხმარებლის ანგარიშზე განხორციელდება თანხის ჩარიცხა და  თუ შეცდომით თანხის  მიმღებ მომხმარებელთან ვერ მოხდება რეგისტრაციისას მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერზე დაკავშირება  (რათა მისგან მოხდეს ნებართვის აღება) ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას შეცდომით სხვა მომხმარებლის ანგარიშზე ჩარიხცული თანხის დაბრუნების  საკითხი გადაწყვიტოს თავისი შეხედულებისამებრ.

 

რეგლამენტში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება:

 1. ნიძლავი – მხარეთა შორის დადებული პირობა, რომის მიხედვით წაგებული იღებს ნაკისრი პასუხისმგებლობის შესრულების ვალდებულებას, რაც ნიშნავს გარკვეული თანხის გადახდას.
   
 2. ფსონი – თანხა, რომელსაც მოთამაშე დებს ნიძლავზე და წაგების შემთხვევაში კარგავს მას. ფსონი ჩაითვლება მიღებულად მისი სერვერზე რეგისტრაციისა და შესაბამისი დასტურის მიღების შემდეგ. დარეგისტრირებული ფსონი შეცვლას ან გაუქმებას არ ექვემდებარება.
  ფსონი მიიღება იმ თანხის ფარგლებში, რომელიც არის კლიენტის ანგარიშზე. ფსონის რეგისტრაციის შემდეგ კლიენტის ანგარიშიდან ხდება ფსონის თანხის ჩამოწერა. კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებული ნებისმიერი ოპერაცია ითვლება ნამდვილად. კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებული ოპერაციის გაუქმება ხდება მხოლოდ წინამდებარე რეგლმანეტით განსაზღვრულ შემთხვევაში.
  ფსონები რომლებიც დაიდო თამაშობების დაწყების შემდგომ, ყველა შემთხვევაში ითვლება არანამდვილად და ექვემდებარება დაბრუნებას, ხოლო „ექსპრესში“ მათი კოეფიციენტები უდრის 1 (ერთს). გამონაკლის შემთხვევას წარმოადგენს “Live” -მოვლენა -- ფსონი მატჩის მიმდინარეობის პროცესში. “Live”-მოვლენაზე ფსონის დადება ითვლება ნამდვილად მის დასრულებამდე. ხოლო დაბურენებას დაექვემდებარება თუ ფსონი მიღებულია თამაშის დასრულების შემდეგ. ტოტალიზატორი პასუხს არ აგებს მიმდინარე თამაშების შედეგების სიზუსტეზე, რომლებზედაც მიიღება ფსონები LIVE-ში.
  მინიმალური ფსონი შეადგენს:  ორდინარზე - 0,10 ლარს, ექსპრესზე - 0,10 ლარს, „სისტემის“ ერთ ვარიანტზე – 0,10 ლარს.
  მაქსიმალური მოგება ერთ ბილეთზე შეადგენს – 10 000 (ათი ათასი) ლარს.
  ტოტალიზატორს უფლება აქვს შეზღუდოს მაქსიმალური ფსონი ცალკეულ თამაშებზე, ასევე შეზღუდოს ან მოუმატოს ცალკეულ კლიენტს ფსონი, ყველანაირი ახსნა–განმარტბეის გარეშე. ტოტალიზატორს უფლება აქვს შეზღუდოს ერთ ვარიანტში ერთი წყვილის ორჯერ ან მეტჯერ განმეორება.
  კლიენტის ანგარიშზე მოგების თანხის ასახვა ხდება ფსონებისა და კოეფიცენტების დათვლის საფუძველზე მიღებული შედეგის შესაბამისად;
   
 3. შედეგი – შედეგი, რომელზეც ნიძლავი დაიდო.  შედეგი, რომელიც გამოქვეყნებულია საიტზე  ატარებს მხოლოდ ინფორმაციულ ხასიათს. ტოტალიზატორი ფსონების გაცემას იწყებს მხოლოდ ოფიციალური მონაცემების გამოქვეყნების შემდგომ.
   
 4. პროგრამა (სათამაშო პროგრამა) – კოეფიციენტების და მოვლენათა ჩამონათვალი მათ შედეგზე, რომელზეც შეიძლება ფსონის გაკეთება.  პროგრამა რომელიც მიეწოდება კლიენტებს (მოთამაშეებს), ატარებს საიმფორმაციო ხასიათს. ტოტალიზატორი პასუხს არ აგებს სპორტულ მოვლენათა, გუნდების დასახელებათა და მოთამაშეთა გვარების თარგმანის სისწორეზე. პროგრამაში აღნიშნული თარიღი და დრო, არის თამაშობებზე ფსონების მიღების შეწყვეტის თარიღი და დრო და აუცილებელი არ არის ემთხვევოდეს თამაშობების ფაქტიურ დასაწყისს. ფსონების დაანგარიშებისას თამაშობების დაწყების დროდ ითვლება თამაშობების დაწყების ფაქტიური დრო, რომელიც განისაზღვრება ოფიციალური ოქმების საფუძველზე.
   
 5. კოეფიცინეტი – განსაზღვრავს ფსონის დადების შედეგად მოსაგებ თანხას. კოეფიციენტები, რომლებიც აღნიშნულია მიმდინარე დღის პროგრამაში, შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს, ხოლო ადრე გაკეთებული ფსონების პირობები რჩება უცვლელი, გარდა შეცდომებისა რომლებიც გამოწვეული ტექნიკური შეცდომის შედეგად.
   
 6. „ორდინარი“ -  ეს არის ფსონი ცალკეულ შედეგზე.
   
 7.  „ექსპრესი“ -  ეს არის რამდენიმე მოვლენის სხვადასხვა შედეგზე ერთდროულად გაკეთებული ფსონი; ამგვარად, როდესაც თქვენ აკეთებთ ფსონს ორ ან მეტ მოვლენის შედეგზე (მაგალითისთვის ორი სხვადასხვა საფეხბურთო მატჩის შედეგზე) თქვენ შეგიძლიათ ისინი გააერთიანოთ ,,ექსპრესში“. ასეთ შემთხვევაში მოგებისათვის აუცილებელია ,,ექსპრესში“ შემავალი ყველა მოვლენის გამარჯვება. ერთი მოვლენის წაგებაც კი იწვევს მთლიანად ,,ექსპრესის“ წაგებას. მოგება ,,ექსპრესში“ უდრის გაკეთებული ფსონის ნამრავლს ,,ექსპრეს“ ბილეთში დაფიქსირებულ კოეფიციენტებზე. (თუ ექსპრესში შემავალი ერთ-ერთი ფსონი ექვემდაბარება დაბრუნებას  ასეთ შემთხვაში მისი კოეფიციენტი იქნება 1-ის ტოლი).
   
 8. ,,სისტემა“ - ეს არის „ექსპრესების“ ერთობლიობა, ყველა კომბინაცია სისტემაში გამოითვლება როგორც ცალ-ცალკე „ექსპრესი“.  სისტემაში მოსაგებად საკმარისია, რომ პროგნოზების საერთო რაოდენობიდან მითითებული პროგნოზების  რაოდენობა აღმოჩნდეს სწორი.
   (მაგალითად, სისტემაში ,,4 დან 3" ანუ ოთხი პროგნოზიდან სამი უნდა აღმოჩნდეს სწორი, ან ,,7 დან 5"  --  შვიდი პროგნოზიდან ხუთი უნდა აღმოჩნდეს სწორი და ა.შ.) ამასთანავე გასათვალისწინებელია, რომ „სისტემის“ ყოველ (თითოეულ)  „ექსპრესზე“ იდება ფსონის საერთო თანხის ნაწილი -- ვარიანტების რაოდენობის პროპორციულად,  ასეთ შემთხვევებში მოგება იქნება „ექსპრესით“ გათვალისწინებული შესაძლო მოგების საერთო რაოდენობაზე ნაკლები; გარდა ამისა ცალკეულ შემთხვევებში, რომდესაც არ არის გამოცნობილი ყველა შედეგი მოგებული თანხის ოდენობა შესაძლოა იყოს ფსონზე ნაკლები, მაგრამ „ექსპრესზე“ დადებული ფსონისაგან განსხვავებით დადებული თანხის ნაწილი კომპენსირდება გამოცნობილი შედეგების შესაბამისად.
   
 9. ,,ჯაჭვი“ - ეს არის ,,ორდინარი“ ფსონების ნაკრები, რომელიც შედგება ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მოვლენებისგან. თითოეულ მოვლენაზე ფსონის რაოდენობა უდრის „ჯაჭვში“ დაფიქსირებულ პირველი ფსონის რაოდენობას. მოთამაშეს ეძლევა საშუალება თვითონ განსაზღვროს „ჯაჭვში“ არსებული ფსონების თანმიმდევრობა და თანხა შეიტანოს მხოლოდ ჯაჭვში არსებულ პირველ ფსონზე.  ამასთან შემოდის ცნება --,,ჯაჭვის ანგარიში“. ,,ჯაჭვში“ არსებული თითოეული ფსონის გათამაშების შემდგომ ხდება თანხის გამოთვლა იმ ანგარიშიდან, რომელიც დასაწყისში  უდრის პირველი ფსონის რაოდენობას.
  თუ ,,ჯაჭვის ანგარიშზე“ დარჩენილია იმ თანხაზე ნაკლები, რომელიც პირველი ფსონის დროს იყო გაკეთებული, შემდგომში ფსონების გამოანგარიშება ხდება ანგარიშზე არსებული თანხის შესაბამისად.
  ჯაჭვის დაანგარიშების თანმიმდევრობა დამოკიდებულია ბილეთში არსებული ფსონების თანმიმდევრობაზე და არა დროზე.
  საბოლოო თანხა, რომელიც მიღებულია ჯაჭვის ბოლო ფსონის დაანგარიშების შემდგომ, ექვემდებარება მოთამაშისთვის გადახდას.
  თუ ჯაჭვის ანგარიშზე არსებული თანხა ნულის ტოლია, მაშინ ჯაჭვი ირღვევა და დადებული ფსონი წაგებულად ითვლება.
   
 10.  „ფორა“ -  უპირატესობა ან ჩამორჩენა მოთამაშისა, რომელიც გამოიხატება გოლებში/ქულებში/სეტებში და ა.შ., რომელსაც  აწესებენ ბუკმეიკერები მოთამაშისთვის --მასზე დადებულ ფსონებში.  თამაშის შედეგი ფორის ჩათვლით გამოითვლება შემდეგი სახით: მონაწილისათვის მიცემული ფორა ემატება შესაბამის შედეგს, რომელიც მონაწილემ აჩვენა შეჯიბრებაში, თუ კი ასეთი სახით მიღებული შედეგი შერჩეული მონაწილის სასარგებლოდაა ის მიიჩნევა გამარჯვებულად და ფსონები მის გამარჯვებაზე ფორის ჩათვლით მოგებულად ჩაითვლება.  გადახდა ხდება  მოგებული კოეფიციენტიდან, რომელიც მითითებულია ფსონის დადებისას. თუ კი საბოლოო შედეგი არის მოწინააღმდეგის სასარგებლოდ  - ფსონი ითვლება წაგებულად. თუ კი ფორით საბოლოო შედეგი არის ფრე, ამ შემთხვევაში მოგების კოეფიციენტი იქნება 1-ის ტოლფასი (ფსონის დაბრუნება);

მაგალითად:

გუნდი 1 
 
გუნდი 2 
 
ფორა 1 
 
კოეფ.1
 
ფორა 2
 
კოეფ.2
 
„ინტერი“ „კალიარი“  -1.5 2.25 +1.5 1.9 
 1. დავუშვათ, თქვენ გსურთ ფსონის დადება „კალიარის“ მოგებაზე  ფორის გათვალისწინებით.   ფორით (+1.5) მოსაგებად აუცილებელია, რომ  „ კალიარიმ“ არ წააგოს ერთ გოლზე მეტი სხვაობით,  ვინაიდან ფორა +1.5 დაემატება „კალიარის“ გოლების რაოდენობას. განვიხილოთ ყველა შესაძლო ვარიანტი:
 • a) თუ „კალიარიმ“ მოიგო ან გუნდებს შორის თამაში დასრულდა ფრედ ან „კალიარიმ“ წააგო 1 გოლის სხვაობით  (მაგ: ანგარიშით 2:1), ფორის ჩათვლით  (+1.5) ანგარიში იქნება 2:2.5 „კალიარის“ სასარგებლოდ („ინტერის“ ფორა „კალიარზე“ დადებული ფსონების განსაზღვრისას  მხედველობაში არ მიიღება ) ფსონები იგებს.
 • b) თუ „კალიარიმ“ წააგო 1 გოლზე მეტი სხვაობით, მაგალითად 2:0, ფორის ჩათვლით  (+1.5) შედეგი იქნება 2:1.5 „ინტერის“ სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში ფსონი „კალიარის“ მოგების სასარგებლოდ   ფორის ჩათვლით (+1.5) ითვლება წაგებულად.
 1. ანალოგიური წესი მოქმედებს  „ინტერის“ მოგებაზე დადებულ ფსონებზე ფორის („-1.5“) გათვალისწინებით. შესაძლო ვარიანტები:
 • a) თუ „ინტერმა“ მოიგო 2 ან მეტი გოლის სხვაობით, მაგალითად: 3:0 ფორით (-1.5) საბოლოოდ გვექნება 1.5:0 ინტერის სასარგებლოდ. ფსონი იგებს.
 • b) თუ „ინტერმა“ მოიგო 1 გოლის სხვაობით, გუნდებს შორის თამაში დასრულდა ფრედ   ან მოიგო „კალიარიმ“. მაგალითად, ანგარიში 2:1, ფორის ჩათვლით  (-1.5) გვაძლევს შედეგს  0.5:1 „კალიარის“ სასარგებლოდ. ასეთ შემთხვევაში ფსონები „ინტერის“ ითვლება წაგებულად.

ასევე შემოთავაზებულია ფსონი ორმაგ ფორაზე (აზიური ჰანდიკაპი).  ფსონი მოგებაზე ან ტოტალზე ფორის ჩათვლით ექვივალენტურია 0.25-სა  (და არა 0.50);   ეს ორი ფსონის ექვივალენტური ერთი ფსონია (ერთი ფსონი პირობითად იყოფა ორ ფორაზე).  იმავე კოეფიციენტით და „ჩვეულებრივი ფორის“ უახლოესი  მნიშვნელობით  და  „ჩვეულებრივი ტოტალის“  0.5-ზე ნამრავლისა. იმ შემთხვევაში, როცა ფსონი „აზიური ჰანდიკაპი“ ჩართულია  „ექსპრესში“ და „სისტემაში“, მაშინ იგი გამოითვლება იმავე კოეფიციენტით, რომელიც იქნებოდა ერთეულ (ცალკეულ) ფსონზე.  ორი ჩვეულებრივი ფსონის მოგების შემთხვევაში გამოთვლის დროს გათვალისწინებული იქნება  „K“ ფსონის კოეფიციენტი. თუ  ერთმა ჩვეულებრივმა ფსონმა მოიგო, ხოლო მეორე ექვემდებარება დაბრუნებას, ამ შემთხვევაში დაანგარიშების დროს გამოიყენება კოეფიციენტი („K“+1)/2. იმ შემთხვევაში თუ ერთმა ჩვეულებრივმა ფსონმა ვერ მოიგო, ხოლო მეორე ექვემდებარება დაბრუნებას, მაშინ ექსპრესის გამოთვლისას მიიღება კოეფიციენტი 0,5. თუ  ორივე ფსონმა წააგო, მაშინ მთელი ფსონი  ითვლება წაგებულად.
 

ღონისძიების მონაწილე
 
ორმაგი ფსონი ფორთ (აზ. ჰანდ.)
 
კოეფიციენტი
 
რეალი 
 
 -0.25 (0, - 0.5)
 
2.0
 
ბარსელონა    +0.25 (0, +0.5) 1.8

იმ შემთხვევაში თუ ფსონი 200 ლარის ოდენობით  დადებულია „რეალის“ მოგებაზე და „რეალმა“ მოიგო, ჩვეულებრივი ფსონის ორივე ნახევარმა მოიგო და მოგება ტოლია   100*2.0+100*2.0=400 ლარს. თამაშის ფრედ  დასრულების შემთხვევაში, ჩვეულებრივი ფსონის ერთი ნახევარი აგებს, ხოლო მეორე იგებს „1“ კოეფიციენტით, მოგება კი უდრის 100*0.0+100*1.0=100 ლარს;  თუ  „რეალმა“ წააგო ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი ფსონის ორივე ნახევარი აგებს.

11. „ტოტალი“ - არის მოთამაშის ან მოთამაშეების მიერ გატანილი  გოლებისა და შაიბების, გეიმების  ქულების რაოდენობა (ჩაგდებული, დაგროვილი ან გათამაშებული) და ა.შ.

მაგალითად:

დაუშვათ მოცემულია ფეხბურთის მატჩის ტოტალი (გატანილი გოლების რაოდენობა), რომელიც უდრის „4“-ს  და შემოთავაზებულია ორი ვარიანტი: მოცემულ ტოტალზე მეტი ან ნაკლები.

თუ მატჩში გავა 4-ზე ნაკლები გოლი  (0:0, 1:0, 0:1, 1:1 და ა.შ.), ფსონი დადებული 4-ზე ნაკლების სასარგებლოდ იგებს, მეტობაზე კი აგებს.

თუ მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობა  4-ზე მეტია (4:1, 4:2, 3:2, და ა.შ.) ფსონი „4“-ზე ნაკლები აგებს, ხოლო მეტი იგებს.

თუ მატჩში გავა ზუსტად 4 ბურთი  (3:1, 4:0, 2:2, 1:3, 0:4) 4-ზე მეტობაზეც და ნაკლებობაზეც ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.


    1. ანგარიშის შევსება

    კლიენტს შეუძლია ანგარიში შეავსოს შემდეგი საშუალებებით: მომენტალური გადახდის აპარატებიდან, საბანკო ბარათებიდან, გადარიცხვებიდან, ელექტრონული გადახდის სისტემებიდან, ასევე ქვევით მითითებულ მისამართებზე არსებულ სალაროებში ნაღდი ფულის შეტანით. თანხის ჩარიცხვის დრო დამოკიდებულია კლიენტის მიერ არჩეული ანგარიშის შევსების საშუალებაზე. ანგარიშის შევსების საშუალებებზე ინფრომაცია მოცემულია განყოფილებაში „ანგარიშის შევსება“.

      მომენტალური გადახდის აპარატებიდან თანხის ჩარიცხვის შემთხვევაში აუცილებელია მიეთითოს მოთამაშის ანგარიშის ნომერი, რომელიც მას მიენიჭა ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს.  მოთამაშე ვალდებულია ანგარიშზე თანხის შეტანამდე გადაამოწმოს ანგარიშის ნომერი და მონაცემები. მოთამაშის მიერ თანხის სხვის ანგარიშზე შეცდომით ჩარიცხვის შემთხვევაში ტოტალიზატორი იხსნის სრულ პასუხისმგებლობას; მოთამაშე ვალდებულია შეინახოს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ქვითარი) იმ დრომდე სანამ გადახდილი თანხა არ აისახება მის პირად ანგარიშზე; თუ აღნიშნული თანხა 24 საათის განმავლობაში არ აისახა მოთამაშის ანგარიშზე, მაშინ იგი ვალდებულია მიმართოს შესაბამისი სწრაფი გადახდის აპარატის მფლობელ კომპანიას.


      2. ანგარიშიდან თანხის მოხსნა

„www.lasvegas-bet.com“ – ის საიტზე პირადი ანგარიშის შევსება და თანხის გატანა შესაძლებელია როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით - პარტნიორი ბანკებისა და სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით.

    ანგარიშსწორების დროს მოთამაშეs შეუძლია მივიდეს ტოტალიზატორიე და სათამაშო აპარატების სალონების  ინტერნეტ განყოფილებაში, ყოველ დღე 24 საათის განმავლობაში, შემდეგ მისამართებზე:

 1.     ქ. თბილისი, მეტროსადგურ „ვარკეთილის“ მიმდებარედ, (ნაკვეთი N004/020), შენობა-ნაგებობა #2, მარცხნიდან ფართი #2 (შპს “დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“ ნებართვა №19-06/057);
 2.     ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ.#41, შენობა–ნაგებობა #1–ის პირველი სართული, ლიტ `ბ~ და სარდაფი. (შპს “დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“ ნებართვა №19-06/005);
 3.     ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ. #41, (ნაკვეთი #12/026, 12/040),  შენობა-ნაგებობა #1,  სარდაფი, ლიტ „ბ“ (შპს “დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“ ნებართვა №19-05/008);
 4.     ქ. თბილისი, გლდანის  I და II მ/რებს შორის,  #016/108 ნაკვეთზე მდებარე შენობა #1, პირველი სართული (შპს “დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“ ნებართვა №19-06/067);
 5.     ქ. ქუთაისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.#37, სადგური ქუთაისი II–ის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ნაკვეთი #4) მდებარე შენობა–ნაგებობა #1,  პირველი სართული, ფართი #2 (შპს “ქუთაისი 2010“ ნებართვა №19-06/021);
 6.     ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. #23 (ყოფ. #25), პირველი სართული, ფართი #2, დარბაზი #2 (შპს“ქუთაისი 2010“ ნებართვა №19-06/002);
 7.     ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ. #23 (ყოფ. #25), პირველი სართული,  ფართი #2, დარბაზი #1 (შპს “ქუთაისი 2010“ ნებართვა №19-05/007);
 8.     ქ. გორი, სტალინის ქ. #14, შენობის მარცხნიდან პირველი სართული, შენობა-ნაგებობა #3, ფართი #1 (შპს „გორი 2012“ ნებართვა #19-05/093).
 9.     ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. #82, ერთსართულიანი შენობა-ნაგებობის ფართი #1 (შპს „მარნეული 2013“, ნებართვა #19-06/083);
 10.      ქ. რუსთავი, ლეონიძისა და მესხიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე, ორსართულიანი შენობა-ნაგებობის პირველი სართული, მარცხნიდან ფართი #1 (შპს „რუსთავი 2014“, ნებართვა #19-06/096);
 11.     ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზ.#12, ერთსართულიანი შენობა–ნაგებობის ფართი #2 (შპს “რუსთავი 2014“ ნებართვა №19-06/086);
 12.     ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი სარფი #199 ნეკვეთზე მდებარე ორსართულიანი შენობა-ნაგებობის პირველი სართული, ფართი #1 (შპს „ბათუმი 2014“, ნებართვა #19-06/102).

    ზემოაღნიშნულ მისამართებზე სალაროებში პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში, მომხმარებლის პირადი დეპოზიტიდან მოიხსნება თანხა და გადაეცემა მომხმარებელს.
    მოგებების გაცემა წარმოებს ყოველ დღე 24 საათის განმავლობაში.
    უნაღდო ანგარიშსწორების დროს, მოგებული თანხა ავტომატურად დაირიცხება მოთამაშის დეპოზიტზე, თამაშობის დასრულებისთანავე. მოთამაშე ირჩევს მისთვის სასურველ პარტნიორ ბანკს და საკუთარი სადეპოზიტო ანგარიშიდან ახდენს თანხის გადარიცხვას პირად საბანკო რეკვიზიტზე ან/და პლასტიკურ ბარათზე.
    მოგებული თანხა მომენტალურად აისახება მომხმარებლის ანგარიშზე, შესაბამისად წაგებული თანხა  ჩამოიჭრება მისი ანგარიშიდან. თუ მოთამაშის ბალანსზე არსებული თანხა მინიმალურ ფსონზე ნაკლებია, მის მიერ არჩეული ბილეთი არ დადასტურდება, რადგან „Lasvegas-bet” არ ითვალისწინებს კრედიტში თამაშს.
    მოგების გაცემა ხორციელდება მოგების დაფიქსირებისთანავე -- მოგებახვედრილი ბილეთის მფლობელის ვირტუალურ ანგარიშზე მოგებული თანხის ასახვით. მოგებული თანხის განკარგვა/განაღდება მოთამაშეს შეუძლია განუსაზღვრელ ვადაში  ნებისმიერ დროს.
    ტოტალიზატორი უფლებამოსილია მოითხოვოს კლიენტისაგან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დოკუმენტის წარუდგენლობის ან პირის არაიდენტიფიცირების შემთხვევაში, ტოტალიზატორი უფლებამოსილია არ გასცეს მოგება.
    სადაო საკითხის წარმოშობის შემთხვევაში, კლიენტი ვალდებულია 10 (ათი) დღის ვადაში მიმართოს ტოტალიზატორის ადმინისტრაციას შესაბამისი განცხადებით, სადაც უნდა იყოს აღნიშნული ყველა მოვლენა, ფსონის ოდენობა და პრეტენზიის არსი. ტოტალიზატორის ადმინისტრაცია პრეტენზიას განიხილავს 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში.


 3. ფსონების დადების წესი


 3.1 მოვლენაზე პარამეტრებისა და კოეფიციენტების  მნიშვნელობა (მათ შორის ფორისა და ტოტალის), რომელიც მითითებულია მიმდინარე  დღის პროგრამაში, შეიძლება იცვლებოდეს ყოველი ფსონის დადების შემდეგ, მაგრამ ცვლილებამდე დადებული ფსონების კოეფიციენტები რჩება უცვლელი, გარდა ისეთი გამონაკლისი შემთხვევებისა, როგორიცაა ტექნიკური და აშკარა შეცდომები ჩამონათვალში.

 3.2 მიიღება მხოლოდ იმ მოცულობის ფსონი, რომელიც დადასტურებული და რეგისტრირებულია კომპანიის მიერ.

 3.3 კლიენტი - ერთადერთი პირია, რომელიც ფსონზეა პასუხისმგებელი. როგორც კი გაკეთდება ფსონი და მისი მიღება დადასტურედება კომპანიის მიერ, ის ვერ შეიცვლება ან გაუქმდება კლიენტის მიერ.  LasVegas-bet-ი არ იღებს არანაერ პასუხისმგებლობას დაკარგულ ან ორმაგ ფსონებზე, რომელიც დადებულ იქნება მომხმარებლების მიერ.  გთხოვთ, საფუძვლიანად გადაამოწმოთ თქვენს მიერ დადებული ყველა ფსონები.

 3.4 პაროლის დაკარგვა არ წარმოადგენს მიზეზს ფსონის გაუქმებაზე ან მოგებული თანხის გაცემის მოთხოვნის გაუქმებაზე.

 3.5 ფსონი დადებულად ითვლება, როგორც კი კომპანია მას დაადასტურებს. ყველა დადებული ფსონი აისახება „ფსონების ისტორიის“ გრაფაში. რიგ შემთხვევებში შესაძლოა მოხდეს შეფერხება და ფსონი არ  აისახოს  ,,ფსონების ისტორიის“ გრაფაში. დავის არსებობისას მხოლოდ ის დრო ჩაითვლება სწორად, როდესაც მოხდა ფსონის დარეგისტრირება ვებ-გვერდის სისტემაში.  თუ მომხმარებელს არ მიუღია სისტემიდან შეტყობინება ფსონის მიღებაზე, მისი ფსონი მაინც ჩაითვლება დადებულად თუ კი ის აისახება  „ფსონების ისტორიაში“.  

3.6 კლიენტის მხრიდან კომუნიკაციის შეფარხება, ან სხვა სახის ტექნიკური გაუმართაობა არ არის საფუძველი ფსონის გაუქმების, თუ ფსონი უკვე დარეგისტრირებულია სერვერზე.

3.7 ტექნიკური შეცდომის შემთხვევაში -- გამოწვეული პერსონალის შეცდომით ან პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელებიც ზეგავლენას ახდენენ ფსონების მიღებაზე (მაგ. კოეფიციენტის/ების დაუმთხვევლობის შემთხვევაში) ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას  ფსონი ჩათვალოს შეცდომად და მოახდინოს მასზე ფულის დაბრუნება;

3.8 ფსონის შეცდომით განსაზღვრისას (მაგალითად: არასწორად შეყვანილი მონაცემები) ხდება ფსონის გადაანგარიშება. კლიენტი ვერ ისარგებლებს საკუთარი ანგარიშით ანგარიშის შევსემაბდე, იმ შემთხვევაში თუ განმეორებითი დათვლის შედეგად კლიენტის ბალანსი უარყოფითია.

 

4. მონაცემების ასახვა


 4.1 LasVegas-bet პასუხს არ აგებს სერვისით მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე, მის სრულად და დროულად მიწოდებაზე, მათ შორის „ლაივ“ მოვლენებზე ინფორმაციის მოწოდების სერვისზე.

 4.2 LasVegas-bet მაქსიმალურად ცდილობს, რომ  „ლაივში“ მოწოდებული ინფორმაცია (როგორიცაა ანგარიში, თამაშის დრო, გუნდების/მოთამაშეების სტატისტიკა) იყოს ზუსტი; თუმცა ეს მონაცემები ატარებს მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს და  LasVegas-bet პასუხს  არ აგებს  მოცემული მონაცემების სიზუსტეზე.

 4.3 LasVegas-bet ასევე არ აგებს პასუხს და არ მიიღებს პრეტენზიებს გუნდებისა და მოთამაშეთა დასახელების ზუსტ თარგმანზე უცხო ენიდან.

 4.4 თუ კი მითითებულ ტურნირში ან მატჩში მონაწილეობს ერთზე მეტი მოთამაშე -- მსგავსი გვარით და ფსონის დადებისას არ იყო მითითებული კონკრეტული მოთამაშის სახელი ან რაიმე  სხვა განსხვავებული მახასიათებელი, რომელიც იძლევა მისი იდენტიფიცირების შესაძლებლობას, ყველა ფსონი, რომელშიც მონაწილეობდა აღნიშნული მოთამაშე ექვემდებარება დაბრუნებას.

4.5 თუ მატჩის დასახელებაში ან პოზიციის დასახელებაში ერთი ან რამდენიმე მონაწილე იქნება მითითებული არასწორად (თარგმანის დროს დაშვებული შეცდომების გარდა),  ყველა ფსონი ასეთ თამაშზე ჩაითვლება არასწორად და მოხდება თანხის დაბრუნება.  მხოლოდ LasVegas-bet არის უფლებამოსილი ასეთ კატეგორიას მიაკუთვნოს კონკრეტული თამაშები.

 4.6 იმ შემთხვევებში, როდესაც არ არის მითითებული სპეციფიკური  ნიუანსები გუნდთან ან შეჯიბრთან დაკავშირებით (მაგალითად  როგორებიცაა: განსაკუთრებული ასაკობრივი ჯგუფები (მაგ. 18-დან 21 წლამდე), ქალთა ნაკრები ან გუნდის სტატუსი (რეზერვი)), რაც იწვევს სხვა გუნდის ან სხვა შეჯიბრის აღქმას ნაცვლად იმისა, რომელიც უნდა ყოფილიყო მითითებული, ასეთ შემთხვევაში ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას; ხოლო არასრული დასახელების ან გრამატიკული შეცდომების დროს, ფსონი რჩება ძალაში.  თუ თამაშის ინფორმაციაში არ არის მოცემული  გუნდის მოთამაშეთა სქესი, მიიჩნევა რომ მითითებულია მამაკაცთა ნაკრები.  იმ შემთხვევაში, როცა მატჩის მონაწილეები არიან ქალები, აღნიშნულის თაობაზე აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ინფორმაციაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში  ასეთ მატჩზე დადებული ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.

4.7 თარიღი და დრო, რომელიც მითითებულია თამაშის ინფოში, წარმოადგენს ფსონების მიღების შეწყვეტის დროს (გარდა „Live“ მოვლენებისა) და არ არის აუცილებელი ემთხვეოდეს თამაშის დაწყების დროს. თამაშის დაწყების დროდ ითვლება თამაშის ფაქტობრივად დაწყების დრო, რომელიც განისაზღვრება იმ ორგანიზაციის ოფიციალური დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელიც ატარებს შესაბამის შეჯიბრებას/ტურნირს, ასევე LasVegas-bet-ის მონაცემების საფუძველზე.

4.8 თუ კი ინფორმაციაში მითითებული არ არის მატჩის ჩატარების ადგილი, ასეთ შემთხვევაში თამაშის ზოლში პირველად ფიქსირდება მასპინძელი გუნდი (გარდა ამერიკული სპორტის სახეობებისა). დასახელებაში მითითებული ინფორმაცია, რომელიც ეხება კონკრეტული სპორტის სახეობას, ატარებს დამხმარე ხასიათს. შესაძლო შეცდომები მოცემულ ინფორმაციაში არ წარმოადგენს ფსონის დაბრუნების საფუძველს.

 4.9 გარკვეულ შემთხვევებში  LasVegas-bet-ი „live“ ფსონებზე ახდენს შეზღუდვას, მომხმარებელთა უსაფრთხოების მიზნით, რათა არ მოხდეს ფსონის დაგვიანებით დადება.

4.10 მომხმარებელთა კომფორტისთვის, „live“ თამაშის სპეციფიკის გათვალისწინებით, რომელშიც ხშირად იცვლება კოეფიციენტები, მომხმარებელს  შეუძლია აირჩიოს ერთ-ერთი შემდეგი ოფცია: „არ ვეთანხმები არანაერ ცვლილებას“, „ვეთანხმები გაზრდილ კოეფიციენტს“ ან „ვეთანხმები ნებისმიერ ცვლილებას“, რომელებიც განსაზღვრავენ   ზემოხსენებული ოფციების გამოყენების შესაბამისად ფსონების მიღებას.

 4.11 მატჩის დაწყების თარიღის არასწორად მითითება არ წარმოადგენს ფსონის გაუქმების მიზეზს.

4.12 თუ  მატჩი განახლდა იმ მომენტიდან, რა მომენტშიც იყო შეწყვეტილი და თუ ეს ფაქტი არ იქნა მითითებული პარამეტრებში, ამ შემთხვევაში ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.


5. ურთიერთდამოკიდებული მოვლენები და შედეგები
 

5.1 „ექსპრესებში“ და „სისტემებში” აკრძალულია ისეთი მოვლენების გაერთიანება, რომლებიც მიეკუთვნებიან ერთ თამაშს და დამოკიდებულები არიან ერთმანეთთან. თუ კი „ექსპრესში“ ან „სისტემაში“ იქნა ჩართული მსგავსი თამაშები, ამ შემთხვევაში ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას, მიუხედავად იმისა, რომ  ვებ-გვერდის პროგრამამ არ დაბლოკა ფსონი დადებისას. LasVegas-bet იტოვებს  უფლებას განსაზღვროს, არიან თუ არა ესა თუ ის მოვლენები ურთიერთდამოკიდებული.

 5.2 ჯგუფიდან შემდეგ ეტაპზე „გასვლა/არ გასვლის“ ფსონის გაკეთებისას „სისტემაში“ და „ექსპრესში“ ნებადართულია მხოლოდ ერთი გუნდის მონიშვნა ერთი ჯგუფიდან.

თუ „ექსპრესში“ ან „სისტემაში“ ერთი ჯგუფიდან „გასვლა/არ გასვლის“ პროგნოზზე ერთზე მეტი გუნდი იქნება მონიშნული, მიუხედავად იმისა, რომ  ვებ-გვერდის სისტემამ  ფსონის დადებისას არ დაბლოკა, მოცემული ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.  LasVegas-bet იტოვებს უფლებას განსაზღვროს მიიღოს თუ არა ფსონი ჯგუფიდან გუნდის „გასვლა/არ გასვლაზე“ --  „ექსპრესში“, „სისტემაში“ და „ორდინარში“.


   6. აშკარა და ტექნიკური შეცდომები

 6.1 კომპანია პასუხს არ აგებს  მექანიკური და ტექნიკური სახის შეცდომებზე; მსგავს შემთხვევებში LasVegas-bet იტოვებს უფლებას შეიტანოს შესწორებები და აღმოფხვრას არსებული შეცდომები (მაგალითად, ისეთები როგორიცაა: შეცდომა კოეფიციენტში, არასწორად მითითებული გუნდი, არასწორად მითითებული მოვლენები),  ან გამოაცხადოს ამ სახის ფსონები ბათილად, მოვლენის დასრულების შემდგომაც.  აშკარა შეცდომების კორექტირებისას ხდება ფსონის დაბრუნება.  ხშირად წარმოქმნილ ტექნიკურ ხარვეზებს წარმოადგენენ:

 6.1.1 „შეცდომა კოეფიციენტის შეყვანისას“ - იმ შემთხვევაში, თუ კი კოეფიციენტი გამოყოფის ნიშნის გარეშეა (წერტილი/მძიმე), ან დაფიქსირებულია რაიმე დამატებითი ციფრით.
მაგ: 1.8 კოეფიციენტის ნაცვლად ნაჩვენებია 18 და ა.შ.

 6.1.2 „სარკისებური შეცდომები“ - როდესაც კოეფიციენტის ადგილები შეცვლილია. ასეთ შემთხვევებში მატჩის ფავორიტს (მათ შორის „live თამაშის“ მიმდინარე ფავორიტი) მინიჭებული აქვს აღნიშნულ მატჩში აუტსაიდერზე მაღალი კოეფიციენტი.
მაგ: კალათბურთი. ბარსელონა-უნიკახა. მატჩის კოეფიციენტები „1,2 და 4“-ის ნაცვლად ნაჩვენებია „4 და 1,2“.

6.1.3 „შეცდომა ჩანაწერში“ - იმ შემთხვევაში თუ კი ყველა კოეფიციენტი მითითებულია სწორად, თუმცა გუნდები დაფიქსირებულია არასწორი თანმიმდევრობით (ძირითადად აქტუალურია ისეთი თამაშებისთვის, რომლებიც ნეიტრალურ მოედანზე მიმდინარეობს).

„აშკარა შეცდომის“ ინდიკატორს წარმოადგენს - დიდი სხვაობა LasVegas-bet-ის კოეფიციენტსა და სხვა ბუკმეიკერული კომპანიის კოეფიციენტს შორის; კოეფიციენტი, რომელიც მსგავს სიტუაციებში შეუძლებელი იყო მინიჭებოდა.

იყო თუ არა „აშკარა“ ან „ტექნიკური“  შეცდომა დაშვებული ამის განსაზღვრის უფლება   ეკუთვნის მხოლოდ LasVegas-bet-ს.

6.2 LasVegas-bet იტოვებს უფლებას გააბათილოს ისეთი ფსონები, რომლებიც არასწორი კოეფიციენტით დაიდო. მომხდარი ცვლილებების შესახებ მოთამაშის ეცნობება დაუყოვნებლივ.

 6.3  კომპანია იტოვებს უფლებას გააუქმოს ფსონები მოვლენის დასრულების შემდგომაც, თუ ასეთი ფსონებზე მოგება გამოწვეულია ტექნიკური შეფერხების ან ცალსახა შეცდომის შედეგად.

 6.4 თუ მომხმარებელს ვებ-გვერდის  სისტემა ტექნიკური შეცდომის შედეგად მისცემის კონკრეტული ფსონის დადების შესაძლებლობას, ხოლო  თუ აღნიშნული ფსონი  ვერ იქნება უზრუნველყოფილი ბალანსზე არსებული შესაბამისი თანხით, ასეთი ფსონები ითვლება ბათილად.

6.5 მოთამაშის ანგარიშზე თანხის არასწორად ჩარიცხვის შემთხვევაში, მოთამაშე ვალდებულია შეცდომის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს „LasVegas-bet“-ს. თუ შეცდომის შედეგად მოთამაშის ანგარიშზე წარმოიქმნა უარყოფითი ბალანსი, ბუკმეიკერულ კომპანიას უფლება აქვს გააბათილოს ფსონები, რომლებიც არ არის დაანგარიშებული, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ფსონები გაკეთდა შეცდომამდე.

6.6 LasVegas-bet იტოვებს უფლებას მომხმარებელი მიერ კომპანიისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზიანისთვის (თუ მომხმარებელმა განზრახ ისარგებლა ტექნიკური ან ადმინისტრაციული შეცდომით -- ანგარიშზე თანხის შევსების ან/და ანგარიშიდან თანხის გამოტანის დროს) მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს.


7. ფსონების დასადებად სესხი არ გაიცემა!

7.1 LasVegas-bet არ იღებს არავითარ ფსონებს და არ თავაზობს კლიენტებს სერვისებს კრედიტში, ყველა ფსონი უნდა დადასტურდეს კლიენტის ანგარიშზე არსებული პირადი თანხებით.


8. შეზღუდვები ფსონზე


 8.1 ბუკმეიკერულ კომპანიას უფლება აქვს არ მიიღოს ფსონები მოთამაშისგან, ასევე  დახუროს ან დროებით დაბლოკოს კონკრეტული  მომხმარებლის ანგარიში ყველანაირი გაფრთხილების გარეშე.

 8.2 ბუკმეიკერული კომპანია ყველა სპორტულ მოვლენაზე განსაზღვრავს მაქსიმალურ და მინიმალურ ფსონებს და შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს ფსონების კოეფიციენტები -- აღნიშნულის თაობაზე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, გარდა ამისა LasVegas-bet-ი იტოვებს უფლებას  ცალკეულ  მომხმარებლებთან მიმართებაში დააწესოს განსაკუთრებული შეზღუდვები.

8.3 მოგებული თანხა გაიცემა, მხოლოდ იმ მაქსიმალურ ზღვრამდე, რომელიც დაწესებულია კომპანიის მიერ. მომხმარებელს სისტემა ფსონს არ დაადებინებს თუ ფსონზე სავარაუდო მოგება  აჭარბებს კომპანიის მიერ დადგენილ მაქსიმუმს.

8.4 სპორტული სტატისტიკის შედეგები ქვეყნდება LasVegas-bet-ის ოფიციალურ საიტზე - www. LasVegas-bet.com სპორტული მოვლენის დასრულებიდან სამი დღის განმავლობაში.


9.დაგვიანებული ფსონებ


 9.1 ფსონები რომლებიც დაიდო თამაშის დაწყების შემდეგ, გარდა „live“ რეჟიმში დადებული ფსონებისა, ყველა შემთხვევაში ჩაითვლება ბათილად და ექვემდებარება თანხის დაბრუნებას, ხოლო „ექსპრესსა“ და „სისტემაში“ ასეთი თამაშები დაითვლება 1 კოეფიციენტით, ნებისმიერი ფსონი (ასევე „live“ რეჟიმში დადებული), რომლის შედეგი უკვე ცნობილი იყო ფსონის დადების მომენტში ითვლება ბათილად და მოთამაშეს დადებული თანხა დაუბრუნდება უკან.

 9.2 თუკი მომხმარებელი  სადაოდ ხდის თამაშის დაწყების დროს იგი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური დოკუმენტი (ან მოვლენის ორგანიზატორი ოფიციალური ორგანოს ვებ-გვერდის ლინკი), რომელიც ადასტურებს მატჩის დაწყების დროს, რომელზედაც იქნა დადებული ფსონი.

9.3 დავის შემთხვევაში, მაშინ როცა ტურნირის/მოვლენის ოფიციალური მარეგულირებელი ორგანოები არ გვაძლევენ ინფორმაციას თამაშის დაწყების ზუსტი დროის შესახებ, ფსონების დათვლის დროს LasVegas-bet-ის ინფორმაცია მიიჩნევა ნამდვილად.


 10. დაბრუნება


 10.1 “ორდინარი” ბილეთის შემთხვევაში მოთამაშეს უბრუნდება დადებული თანხა. “ექსპრესისა” და “სისტემის” დროს იმ მოვლენას/თამაშს, რომელსაც მიეცა სტატუსი „დაბრუნება“ განესაზღვრება კოეფიციენტი 1.

პოზიცია

შედეგი კოეფიციენტი

ფინეთი-მოლდოვა

მოგება 1,55

მალტა-ხორვატია

ხორვატია ფორა (-2) 1,7

ბუკგარეთი-ინგლისი

მოგება 2 1,5

„ექსპრესის“ საბოლოო კოეფიციენტი = 1,55*1,7*1,5=3,95


იმ შემთხვევაში თუ ფინეთი და ინგლისი ზემოთ მითითებულ მატჩებში მოიგებენ, ხოლო ხორვატიამ მოიგებს 2 გოლის უპირატესობით, მოცემული „ექსპრესი“ ითამაშებს, მაგრამ საერთო კოეფიციენტის დათვლის შემთხვევაში კოეფიციენტი 1,7 ნაცვლად იქნება 1 და შესაბამისად მოცემული „ექსპრესის“ საბოლოო კოეფიციენტი იქნება 1,55*1*1,5=2,325

10.2 თუ მატჩის შედეგიდან გამომდინარე ჯამური რაოდენობა გატანილი გოლებისა უდრის ტოტალის ფსონს და მოცემულ ტოტალზე შემოთავაზებული შედეგებიდან არ არის ოფცია - „ტოლი“ (მითითებული რიცხვის) გოლებისა, ხდება დაბრუნება.  ანალოგიური წესი მოქმედებს თამაშის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში  ინდივიდუალურ ტოტალებზე, მოთამაშის ტოტალზე, ბარათებზე/კუთხურებზე/გაძევებებზე, ფოლებზე  და სხვა პარამეტრებზე; შემოთავაზებული ტოტალის პარამეტრზე ხდება დაბრუნება.

11. ჩაწყობილი მატჩები


11.1  მატჩის შედეგზე და კოეფიციენტების ფორმულირებაზე რაიმე სახით ზემოქმედების შემთხვევაში  (მათ შორის ჩაწყობილი მატჩების შესახებ ეჭვის არსებობის დროს) LasVegas-bet-ი იტოვებს უფლებას, შეაჩეროს თანხის გაცემა მსგავს მატჩებზე ან გააუქმოს ყველა ფსონი რომელიც აღნიშნულ მატჩზე იყო დადებული. ასევე LasVegas-bet იტოვებს უფლებას მიაწოდოს ინფორმაცია მსგავს შემთხვევებზე შესაბამის ორგანოებს გამოძიების ჩასატარებლად  შემდგომში ასეთი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით.

 11.2 LasVegas-bet-ი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს თანხის გაცემა და დააბრუნოს ფსონი ისეთ მოვლენებზე, რომლებიც მაღალი ალბათობით შეიძლება ჩაითვალოს ჩაწყობილ თამაშად.                   

12.  ნეიტრალური მოედანი

12.1 თამაშის ნეიტარულ მოედანზე გადატანის შემთხვევაში ფსონები შენარჩუნდება, ხოლო მოწინააღმდეგის მოედანზე გადატანის შემთხვევაში ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.  იმ შემთხვევაში თუ თამაშობენ ერთი ქალაქის გუნდები და მოხდა თამაშის გადატანა სხვა მოედანზე, ფსონები ითვლება ნამდვილად და არ ექვემდებარება დაბრუნებას. საერთაშორისო მატჩების დროს თანხის დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თამაში გადაიტანეს მოწინააღმდეგე გუნდის სახელმწიფოში.

13. მოვლენის შეწყვეტა

13.1 მოვლენა ითვლება შეწყვეტილად, თუ არ იქნება ნათამაშები თამაშისათვის განკუთვნილი ის დრო, რომელიც კომპანიის რეგლამენტითაა განსაზღვრული, მიუხედავად იმისა, რომ თამაშის (მოვლენის) შეწყვეტისას დაფიქსირებული შედეგი შემდგომში ჩაითვალა საბოლოოდ.

 13.2 მატჩები ითვლებიან დასრულებლად თუ  ისინი შეწყდნენ მითითებულ დროს:

 • ფეხბურთი -70წთ.
 • ფუტზალი - 30წთ.
 • კალათბურთი -(კალათბურთის ნაციონალური ასოციაცია) – 40წთ.
 • ევროკალათბურთი - 35წთ.
 • ჰოკეი (ჰოკეის ნაციონალური ლიგა) -54წთ.
 • ჰოკეი ბურთით - 60 წთ.
 • ევროჰოკეი - 50წთ.
 • ამერიკული ფეხბურთი - 50წთ.
 • ბეისბოლი - 5 ინინგები
 • ხელბურთი - 50 წთ.

13.3 შეწყვეტილი მატჩების ფსონები, რომლებიც აღიარეს არშემდგარად ექვემდებარება დაბრუნებას თუ სხვა რამ არ არის კონკრეტული სპორტის სახეობის წესებით დადგენილი, გარდა ფსონებისა, რომელთა შედეგებიც მატჩის შეწყვეტის მომენტისათვის ცნობილია.
 

14. თამაშის დაწყების დროის გადატანა

14.1 თუ კი მოვლენის დაწყების დრო შეიცვლება და თუ ამასთან დაკავშირებით არაფერია ნახსენები სპორტის სახეობის წესებში, ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.

 14.2 ფსონის -- „შემდეგ ეტაპზე გადასვლა“   დადებისას, თამაშის შემდგომ დღეებში გადატანის, ან მოედნის შეცვლის შემთხვევაში ფსონები ჩაითვლება ნამდვილად. თუ გუნდი გავიდა შემდეგ ეტაპზე, თუმცა მოგვიანებით გარკვეული მიზეზების გამო აღნიშნული გუნდის შედეგი ბათილად იქნა ცნობილი, ასეთ ბათილობას ყურადღება არ მიექცევა და მოგება გაიცემა გუნდის მიერ ნათამაშები მატჩების შედეგების მიხედვით.  გადახდები ფსონზე „შემდეგ ეტაპზე გასვლა“ წარმოებს მხოლოდ იმ ფსონებზე, რომლებიც დადებული იყო პირველი მატჩის დაწყებამდე; იმ შემთხვევაში თუ მეორე მატჩი არ ჩატარდა, ან შეწყდა, ყველა ფსონი, რომელიც დადებული იყო აღნიშნულ მატჩზე, მათ შორის „შემდეგ ეტაპზე გასვლის“ ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას. თუ არცერთი მატჩი არ ჩატარდა ფსონები ექვემდებარება დაბრუნებას.


 15. ფსონების დათვლა


15.1 LasVegas-bet-ი შედეგებს აცხადებს ოფიციალური პროტოკოლების საფუძველზე მოვლენის დასრულების შემდგომ. ფსონების დათვლა ხორციელდება კომპანიის საიტზე - www.LasVegas-bet.com გამოქვეყნებული ინფორმაციის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში თუ მონაცემები არ შეესაბამება სხვა წყაროს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, ან აშკარა შეცდომებია მონაცემებში, საბოლოო გადაწყვეტილებას შედეგებისა და ფსონების დათვლის თაობაზე იღებს LasVegas-bet-ი.

15.2 კლიენტების ყველა მოთხოვნა LasVegas-bet-ის საიტის მონაცემების სისწორესთან დაკავშირებით, უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ ინფორმაციის ოფიციალურ წყაროებს (იმ ორგანოს საიტის ინფორმაციას, რომელიც ორგანიზებას უწევს შესაბამის ჩემპიონატს). სხვა წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ვერ იქნება საფუძველი ფსონების გადახედვის/გადათვლისათვის.

 15.3 სწორად (ფაქტობრივად) მიიჩნევა მხოლოდ ის შედეგები, რომლებიც გამოცხადებულია ოფიციალური პროტოკოლებისა და სხვა ოფიციალური წყაროების საფუძველზე, მოვლენის დასრულების შემდგომ.

LasVegas-bet  ხელმძღვანელობს შემდეგი ოფიციალური წყაროებით:

 1.    www.uefa.com - ჩემპიონთა ლიგა, უეფას თასი, ევროპის პირველობა, ფეხბურთის შესარჩევი თამაშები
 2.    www.fifa.com - კონფედერაციის თასი, მსოფლიო პირველობა, ფეხბურთის შესარჩევი თამაშები.
 3.    www.beto.gr  -  საბერძნეთის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 4.    www.bundesliga.at -  ავსტრიის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 5.    www.tff.org.tr - თურქეთის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 6.    www.rfpl.org  - რუსეთის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 7.    www.premierleague.com -  ინგლისის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 8.    www.sportinglife.com  -   ინგლისის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 9.    www.legaseriea.it - იტალიის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 10.    www.bundesliga.de - www.espnfc.com - გერმანიის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 11.    www.marca.com www.ligabbva.com -  ესპანეთის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 12.    www.ligue1.com - www.lequipe.fr - საფრანგეთის ჩემპიონატები ფეხბურთში
 13.    www.mlsnet.com - ა.შ.შ.-ს ჩემპიონატები ფეხბურთში
 14.    www.nfl.com -  ამერიკული ფეხბურთი
 15.    www.basket.ru - რუსეთის ჩემპიონატები კალათბურთში
 16.    www.nba.com -  ა.შ.შ.-ს კალათბურთის ნაციონალური ასოციაცია (NBA)
 17.    www.euroleague.com -  ევროლიგის ჩემპიონატი კალათბურთში
 18.    www.ulebcup.com -  კალათბურთი (ULEB)
 19.    www.nhl.com -  ჰოკეი (NHL)
 20.    www.fhr.ru   - რუსეთის ჩემპიონატები ჰოკეიში
 21.    www.rusbandy.ru -  ჰოკეი ბურთით (რუსეთის ჩემპიონატი)
 22.    www.atptennis.com - ჩოგბურთი (ATP)
 23.    www.wtatour.com  - ჩოგბურთი (WTA)
 24.    www.itftennis.com - ჩოგბურთი (ITF)
 25.   www.mlb.com   -  ბეისბოლი
 26.   www.eurohandball.com  -  ხელბურთი
 27.   www.fide.com  - ჭადრაკი
 28.   www.volley.ru -  ფრენბურთი


ფეხბურთი

ფეხბურთი — გუნდური სპორტი, რომელშიც თერთმეტი წევრისგან შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. თამაში მიმდინარეობს მართკუთხა მინდორზე საგოლე კარებით ორივე ბოლოში. თამაშის მიზანი გუნდის წევრებს შორის ბურთით მანევრირებაა მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გოლის გასატანად. ამ სპორტის მთავარი დამახასიათებელი წესის მიხედვით, მოთამაშეებს, მეკარის გარდა, ბურთზე ხელის ან მკლავის გამოყენების უფლება არ აქვთ თამაშის პერიოდში. მატჩის გამარჯვებული ის გუნდია, რომელიც უფრო მეტ გოლს გაიტანს თამაშის ბოლომდე. ფეხბურთში არის ერთი მთავარი და ორი დამხმარე გვერდითი მსაჯი. მთავარ მსაჯს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება – დააჯარიმოს თუ არა გუნდი კონკრეტულ ეპიზოდში თამაშის წესების დარღვევისთვის. მსაჯს შეუძლია ფეხბურთელს უჩვენოს ყვითელი ან წითელი ბარათი. ეს იმაზეა დამოკიდებული თუ რამდენად უხეშად ითამაშა ფეხბურთელმა.  თამაში შედგება ორი 45 წუთიანი ტაიმისაგან, ტაიმებს შორის შესვენებე 15 წუთია.

 1. ფეხბურთის შემთხვევაში ყველა ფსონი მიიღება თამაშის რეგლამენტით დადგენილი ძირითად დროში (90 წუთი - 2 ტაიმი, თითო ტაიმის ხანგრძლივობა 45 წუთი) პლიუს მსაჯის მიერ დამატებული კომპენსირებული დრო (მხედველობაში არ მიიღება მატჩის შემდგომ დამატებითი ტაიმები პენალტების სერეია.) საფინალო სასტვენის მერე მოედანზე მომხდარი მოვლენა მხედველობაში არ მიიღება მაგ. მსაჯის მიერ მიცემული ყვითელი ან წითელი ბარათი და ა.შ.
 2. თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე ფსონი უქმდება.
 3. ამხანაგური თამაშების შემთხვევაში, თუ არ არის მითითებული მატჩის ჩატარების ადგილი ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ასეთი შემთხვევა არ იქნება გათვალისწინებული როგორც ფსონის გაუქმების საფუძველი.
 4. ნებისმიერი თამაში შეწყვეტილი მთავარი დროის ამოწურვამდე და არ განახლებული 30 საათის განმავლობაში ითვლება არ შემდგარად, მიუხედავად მსაჯების გადაწყვეტილებისა აღნიშნულ თამაშზე, იმ შემთხვევების გამოკლებით, რომლებიც არის მითითებული პუნქტში 13.1.1 ნამდვილი წესების.
 5. ფიფას რეგლამენტით ახალგაზრდული გუნდების მატჩების ხანგრძლივობა შეიძლება განსაზღვრული იყოს 80 წუთით, 2 ტაიმი თითო 40 წუთი. თუ მითითებულია მატჩის ხანგრძლივობა 80 წუთი მაშინ ამ მატჩზე დადებული ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ფსონების დაანგარიშება მოხდება დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით, თუ მატჩის ხანგრძივობა შეადგენდა 80 წუთს და ამის შესახებ არ იყო მითითებული ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი ერთის ტოლი გახდება და ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას
 6. „1“ – პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება მატჩის ძირითად დროში.
 7. „X” – ფრე მატჩის ძირითად დროში,
 8. „2“ – მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება. მატჩის ძირითად დროში.
 9. ორმაგი შედეგი -„1X” - პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.
 10. ორმაგი შედეგი -12“ – პირველი ან მეორე გუნდის მოგება მატჩის ძირითად დროში.
 11. „ორმაგი შედეგი - X2” – მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.
 12. „ნაკლები“ ან „მეტი“–მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობა ძირითად დროში, პენალტები და დამატებით ტაიმებში გატანილი გოლები მხედველობაში არ მიიღება.
 13. ფრის გარეშე ერთიანი „1(0)“, მასპინძელი გუნდის მოგება ფრეს გარეშე, ორიანი „(0)2“– სტუმარი გუნდის მოგება მატჩის ძირითად დროში, ფრეს შემთხვევაში ფსონი ითვლება გამოცნობილად, ხოლო კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 
 14. პირველი ტაიმის შედეგი „1“ – პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის )მოგება.
 15. პირველი ტაიმის შედეგი „X”– ფრე პირველ ტაიმში.
 16. პირველი ტაიმის შედეგი „2“ – მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის)მოგება პირველ ტაიმში.
 17. პირველი ტაიმის შედეგი „1X” პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე პირველ ტაიმში.
 18. პირველი ტაიმის შედეგი „12“ პირველი ან მეორე გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.
 19. პირველი ტაიმის შედეგი „X2“ მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.
 20. პირველი ტაიმის შედეგი „ნაკლები“ ან „ მეტი“ პირველ ტაიმში გატანილი გოლების რაოდენობა.
 21. პირველი ტაიმის შედეგი ფრეს გარეშე ერთიანი 1(0), მასპინძელი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში ფრეს გარეშე ორიანი (0)2, სტუმარი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში. ფრეს შემთხვევაში ფსონი ითვლება გამოცნობილად, ხოლო კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 (ერთი მთელი).
 22. რომელ ტაიმში გავა მეტი გოლი– პირველში, მეორეში, თუ თანაბრად– შედეგი განისაზღვრება ტაიმებში გატანილი გოლების რაოდენობით.
 23. გაიტანს თუ არა მასპინძელი გუნდი გოლს მატჩის ძირითად დროში.
 24. გაიტანს თუ არა სტუმარი გუნდი გოლს მატჩის ძირითად დროში.
 25. „ლუწი“ ,“კენტი“ – 0:0 ითვლება ლუწად.
 26. ტაიმბოლი „1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2” პირველი ტაიმის შედეგი/თამაშის ძირითადი შედეგი.
 27. ჰანდიკაპი  გუნდის , მოთამაშის და ასე შემდეგ რომელიც გამოიხატება ბურთების, გეიმების ქულების და ა.შ. მიხედვით, რომელსაც ადგენს ტოტალიზატორი. ფორით აღებული შედეგი განისაზღვრება მითითებულ ფორას დამატებული ფაქტობრივი ანგარიში. თუ ანგარიში ფორის გათვალისწინებით გათანაბრდა, კოეფიციენტი ხდება ერთის ტოლი.
 28. აზიური ჰანდიკაპის გაანგარიშება ერთიან ფსონში  როდესაც თქვენ დებთ ფსონს აზიური ჰანდიკაპით, ბუკმეკერი ფაქტიურად იღებს ორს. ანუ ფსონი კოეფიციენტით (+1,25) არის ორი ფსონი : ფორაზე (+1) და ფორაზე (+1,5). თითოეული ფსონის თანხა უდრის მთლიანი ჰანდიკაპის თანხის ნახევარს. ჰანდიკაპის მთლიანი მოგება უდრის ამ ორი ფსონის მოგებას. შედეგიდან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ მოიგოთ ორი ფსონი , ერთი მოიგოთ და მეორის თანხა დაიბრუნოთ ან ორივე წააგოთ.  აზიური ჰანდიკაპის დაანგარიშება კონკრეტულ მაგალითზე : მოვლენა ფორა , ვალენსია +0.75 ბარსელონა -0.75  ფსონის თანხა ამ მაგალითში შეადგენს 100 ლარს  ანუ, თუ ვალენსიაზე ვდებთ ფსონს +0,75, ის იყოფა ორად : ფსონებზე ფორით (+1) და (+0,5)  განვიხილოთ რამოდენიმე ვარიანტი :  მატჩის შედეგი (0:1) - ფორა (+0,5) - წაგება, ფორა (+1) - თანხის დაბრუნება  მატჩის შედეგი (1:1) - ფორა (+0,5) - მოგება, ფორა(+1) - მოგება  მატჩის შედეგი (0:2) - წაგება  თუ ვდებთ ბარსელონაზე ფორა (-0,75), გამოგვდის ორი ფსონი ფორით (-0,5) და (-1).  განვიხილოთ რამოდენიმე ვარიანტი :  მატჩის შედეგი (0:1) - ფორა (-0,5) - მოგება, ფორა (-1) - თანხის დაბრუნება  მატჩის შედეგი (1:1) - წაგება  მატჩის შედეგი (0:2) - წაგება 
 29. “გოლების რაოდენობა”, "ტოტალი"- გოლების  მეტ-ნაკლებობა შესაბამისი ტოტალის გათვალისწინებით. 
  მაგ. ტოტალი 2,5 "ნაკლები"-2 და ნაკლები გოლი, "მეტი"- 3 და მეტი გოლი.როდესაც ტოტალი მოცემულია მთელი რიცხვით მაგ. 184 და შეხვედრა დამთავრდება ზუსტად ამ ტოტალით ორივე პოზიციაზე (ნაკლები, მეტი) ხდება გაყრა (კოეფიციენტი 1,0
 30. „კი“ „არა“ – იგულისხმება გაიტანს თუ არა მატჩში მონაწილე ორივე გუნდი გოლს. ავტოგილი ეთვლება იმ გუნდს, რომლის ანგარიშზეც ჩაიწერება გოლი, 0:0 ითვლება არად.
 31. ვინ გაიტანს თამაშზე პირველ გოლს - მომგებიანია ფსონები მოთამაშეზე, რომელმაც გაიტანა პირველი ჩათვლილი გოლი თამაშზე. თუ მოთამაშე თამაშის დროს არ გასულა ველზე, მასზე დადებული ფსონი მოცემულ პოზიციაზე ექვემდებარება დაბრუნებას კოეფიციენტით 1.0
 32. შემდეგ ეტაპზე გასვლა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი გავა შემდეგ ეტაპზე.
 33. ჯგუფიდან გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გავა ჯგუფიდან.
 34. ჯგუფში პირველი ადგილი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ჯგუფში პირველ ადგილს.
 35. ნახევარფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ნახევარფინალში გასული გუნდი ან გუნდების წყვილი.
 36. ფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ფინალში მონაწილე გუნდი ან გუნდები.
 37. ვინ გახდება ბომბარდირი. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ ვინ გახდება ბომბარდირი.
 38. ვინ აიღებს თასს. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი აიღებს თასს.
 39. ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა.

ბილეთის შეცვლა ან წაშლა მისი დადების შემდეგ შეუძლებელია.

 

კუთხურები

რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში: ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში ჩამოწოდებული კუთხურების მეტ-ნაკლებობის გამოცნობაზე.  თუ მატჩში დაინიშნა კუთხური, მაგრამ დროის ამოწურვის გამო მსაჯმა აღარ ჩამოაწოდებინა დანიშნული კუთხური, მაშინ ასეთი კუთხური ანგარიშში არ ჩაითვლება.

პირველი კუთხური _ მონაწილე გუნდებიდან ერთ-ერთის მიერ პირველი კუთხურის ჩამოწოდება. იმ შემთხვევაში თუ საერთოდ არ იქნა ჩამოწოდებული კუთხური ფსონი წაგებულია.
პირველი კუთხურის ჩამოწოდების დრო - რომელი დროის ინტერვალში ჩამოწოდდება პირველი კუთხური

კუთხურების ფორა : პირველი გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობის შეფარდება მეორე გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობასთან მითითებული ფორის შესაბამისად (გადასული, მაგრამ არაჩამოწოდებული კუთხური არ ჩაითვლება ).


რომელი გუნდი ჩააწოდებს მეტ კუთხურს - მონაწილე გუნდების მიერ ჩამოწოდებული კუთხურების რაოდენობის შედარება . დანიშნული და არ გათამაშებული კუთხურები, ფსონების დათვლის დროს არ ჩაითვლება.თუ გუნდი იძულებული იყო გაემეორებინა კუთხური (შეცდომის/წინა კუთხური დარტყმის მიწოდებისას დარღვევის გამო) ითვლება მხოლოდ ერთი კუთხური დარტყმა.

 

ბარათბის რაოდენობა (პრემატჩი) 

ყვითელი ბარათი ითვლება 1 (ერთი) ბარათად. არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი პირდაპირ ნაჩვენები წითელი ბარათი ითვლება 2 (ორი) ბარათად. ხოლო ერთსა და იმავე მოთამაშისადმი ნაჩვენები მეორე ყვითელი ბარათი მხედველობაში არ მიიღება. ერთ მოთამაშეს შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ სამი ბარათი. (ერთი წითელი და ერთი ყვითელი).ყველა პოზიციაში, რომელიც დაკავშირებულია მატჩის ბარათებზე  , მხედველობაში მიიღება მატჩში მონაწილე მოთამაშეებისათვის მიცემული ბარათები. მწრთვნელებისათვის ან სხვა ტექნიკური პერსონალისათვის მიცემული ბარათები არ ითვლება. სათადარიგო სკამზე მყოფი მოთამაშეებისათვის მიცემული ბარათები არ ითვლება. ასევე არ ითვლება ბარათები, რომელსაც მოთამაშეები მიიღებენ შეცვლის შედეგად მოედნის დატოვების შემდეგ. არ ითვლება ის ბარათი (ბარათები), რომლებსაც არბიტრი საფინალო სასტვენის შემდეგ უჩვენებს.  თუ მოთამაშე, რომელსაც სათადარიგო სკამზე ყოფნისას მიღებული აქვს ყვითელი ბარათი, შემდეგ ჩაერთვება მატჩში (შეცვლაზე შემოვა) და მატჩში მონაწილეობისას მიიღებს ყვითელ ბარათს, რომელიც ავტომატურად გადადის წითელ ბარათში ან პირდაპირ წითელ ბარათს, ამ მოთამაშისათვის ბარათების რაოდენობა მატჩში იქნება ორის ტოლი და არა სამის, ვინაიდან სათადარიგო სკამზე ყოფნისას მიღებული ბარათი არ ითვლება

 

ყვითელი ბარათები (სუპერ ლაივი) 

განმეორებითი ყვითელი ბარათი წარდგენილი ერთი და იმავე მოთამაშისთვის, რაც იწვევს მის თამაშიდან გაძევებას, არ მიიღება მხედველობში და ითვლება როგორც ერთი ყვითელი ბარათი  (მოთამაშე მატჩში იღებს მხოლოდ ერთ ყვითელ ბარათს ).  ყვითელი ბარათები წარდგენილები სათადარიგო მოთამაშეებისთვის, მწვრთნელთა კორპუსის და გუნდის მომსახურე პერსონალისთვის მხედველობაში არ მიიღება.

ვინ მიიღებს მეტ ბარათს (პრემატჩი):  მონაწილე გუნდებიდან რომელი გუნდი უფრო მეტ ბარათს მიიღებს
ვინ მიიღებს მეტ ყვითელ ბარათს (სუპერ ლაივი) : მონაწილე გუნდებიდან უფრო მეტ ყვითელ ბარათს მიიღებს

პირველი ბარათი (პრემატჩი) - მონაწილე გუნდების მოთამაშეთა მიერ პირველი ყვითელი ან/და წითელი ბარათის მიღება. თუ საერთოდ არ იქნა ნაჩვენები ყვითელი ან წითელი ბარათი ფსონი წაგებულია. იმ შემთხვევაში თუ მოწინააღმდეგე გუნდის ფეხბურთელები ერთდროულად მიიღებენ პირველ ბარათს და ვიზუალურად (ვიდეო ჩვენების) ან სხვა წყაროს მეშვეობით ვერ ხერხდება მისი დადგენა, კონკრეტულად თუ რომელი გუნდის მოთამაშეს უჩვენა მსაჯმა ბარათი პირველად, ფსონი უქმდება (კოეფიციენტი 1.0), ხოლო თუ მისი დადგენა შესაძლებელია ფსონი ძალაშია.
პირველი ბარათი (სუპერ ლაივი) – მონაწილე გუნდების მოთამაშეთა მიერ პირველი ყვითელი ბარათის მიღება . თუ საერთოდ არ იქნება ნაჩვენები ყვითელი ბარათი ფსონი წაგებულია 

 

კალათბურთი.

კალათბურთი ეს არის გუნდური სპორტის  სახეობა, რომელშიც ორი გუნდი, თითოეული ხუთი მოთამაშით ცდილობს ქულები მოაგროვოს მოწინააღმდეგის კალათში ორგანიზებული წესების მიხედვით ბურთის ჩაგდებით.

კალათბურთის სათამაშოდ იყენებენ მოედანს, რომლის ზომაა 28X15. პირითი ხაზების შუა ადგილას სპეციალურ დგარებში დაყენებულია ფარები, რომლებზეც დამაგრებულია ლითონის რგოლებზე დაკიდებული უძირო ბადეები(კალათები). მანძილი იატაკსა და კალათს შორის 305 სმ-ია, თვითონ ფარის ზომებია 180X105 სმ ან 120X80 სმ, კალათის დიამეტრი 45 სმ-ია. ფარის წინ 625-ანი რადიუსით შემოსაზღვრულია 3-ქულიანი ტყორცნის არე და საჯარიმო ზონა. კალათბურთს თამაშობენ ტყავის , სინთეტიკური ტყავის ან სხვა სინთეტიკური მასალისაგან დამზადებული ბურთით. რომლის გარშემოწირულობა 74,5-78 სმ-ა, ხოლო მასა — 567-650 გრამი.

თამაშის დროს ჩაგდებული ბურთისათვის გუნდს ერიცხება 2 ან 3 ქულა, ყოველი რეალიზებული საჯარიმო ტყორცნისათვის 1 ქულა, გამარჯვებულია ის გუნდი, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს. შეხვდერა შედგება ოთხი 10 წუთიანი (სუფთა დრო)ტაიმისაგან. ტაიმებს შორის შესვენება 2 წუთია. გამონაკლისია შესვენება მეორე და მესამე ტაიმებს შორის, რომელიც 15 წუთი გრელდება. მატჩის ფრედ დამთვრების შემთხვევაში ინიშნება დამატებითი 5 წუთიანი ტაიმი (ან ტაიმები), გამარჯვებულის გამოვლენამდე. დაშვებულია ნებისმიერი რაოდენობის შეცვლები. ყველა შეცვლილ მოთმაშეს უფლება აქვს დაბრუნდეს მოედანზე.

კალათბურთს ხელით თამაშობენ. დაშვებულია ბურთის ხელით ტარება, გადაცემა და ტყორცნა, როგორც ცალი, ასევე ორი ხელით. არ შეიძლება ორ ნაბიჯზე მეტის გადადგმა ბურთის დაუგდებლად, ბურთიანად ახტომა და დახტომა, მეტოქის საჯარიმო ზონაში სამ წამზე მეტხანს ყოფნა. გუნდს ბურთის მეტოქის ნახევარზე გადატანისათვის ეძლევა 8, ხოლო შეტევისათვის — 24 წამი, რომლის გასვლის შემდეგ ბურთი მეტოქეს გადაეცემა. მწვრთნელს უფლება აქვს თითოეულ ტაიმში აიღოს ერთი წუთშესვენება (მეოთხეში — ორი). მოთამაშე ჯარიმდება ყველა ამ წესის დარღვევისათვის, აგრეთვე ბლოკირებისათვის და უხეში თამაშისათვის. მოთმაშე ჯარიმდება როგორც ჩვეულებრივი ჯარიმით, ასევე პერსონალური შენიშვნით. 5 პერსონალური შენიშვნის მიღბის შემთხვევაში მოთმაშე ტოვებს მოედანს. ოთხი გუნდური შენიშვნის შემდეგ ყოველი ჯარიმა სრულდება საჯარიმო ტყორცნებით. ჩაგდებული საჯარიმო იძლევა 1 ქულას. თამაშის მსვლელობისას 2-ქულიან ზონიდან ჩაგდებული ბურთი ფასდება 2, ხოლო 3-ქულიან ზონიდან ჩაგდებული - სამ ქულად.

 1. თამაშზე ფსონების  შეჯამება ხდება ოვერტაიმების ჩათვლით, თუ სხვა რამ  არ არის გათვალისწინებული; ამ წესიდან გამონაკლისია: ფსონი „თამაშის გამარჯვებულზე“, სადაც არის პოზიცია “ფრე“, აღნიშნული ფსონი შემოთავაზებულია მხოლოდ მთავარ დროზე ოვერტაიმების გამოკლებით.
 2. თუ თამაში შეწყვეტილია რეგლამენტირებული დროის ბოლომდე და არ განახლდა 30 საათის განმავლობაში, ამ თამაშის ყველა ფსონზე, რომლის შედეგი ცალსახად არ არის განსაზღვრული თამაშის დამთავრების მომენტისთვის, ხდება დაბრუნება.
 3. იმ შემთხვევაში თუ თამაში შეწყდა და თამაშის დამთავრებამდე 5 წუთზე ნაკლები იყო დარჩენილი ყველა ფსონი ამ თამაშზე რჩება ძალაში. თუ თამაში შეწყდა 5 წუთით ადრე რეგლამენტირებული დროისა და არ განახლდა 24 საათის განმავლობაში მოცემული თამაშის ყველა ფსონზე, რომლის შედეგი ცალსახად არ არის გარკვეული თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის, ხდება დაბრუნება. ყველა ფსონი, რომელთა შედეგი თამაშის გაჩერების მომენტისთვის ცნობილია რჩება ძალაში. „Live“ ფსონების შემთხვევაში, თუ თამაში შეწყვეტილია გაანგარიშება ხდება მხოლოდ ფსონებზე, რომელთა შედეგი თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის გარკვეულია, დანარჩენ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.
 4. დროის გადატანის შემთხვევაში, თამაშის დაწყებამდე არაუმეტეს 15 საათისა, ყველა ფსონი ამ თამაშზე ექვემდებარება დაბრუნებას, სხვა შემთხვევაში ფსონები რჩება ძალაში.
 5. შედეგები ფსონებზე, რომლებიც დადებულია თამაშის მე-2 ნახევარსა და მე-4 მეოთხედზე დაანგარიშდება ოვერტაიმის გაუთვალისწინებლად.
 6. თამაშიდან გამომდინარე თუ მოგროვებული ქულების ჯამური რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება. ანალოგიური წესი მოქმედებს მეოთხედი/ნახევარი მატჩის ტოტალისთვის, ინდივიდუალური გუნდის ტოტალისთვის და მოთამაშეებისთვის (ასევე ფსონები მეტი/ნაკლების მოგროვება, ფოლების გადაცემა, ბლოკ-შოტების, „ჩაჭრების“ -- გაკეთებული გუნდით ან მოთამაშით) და ასევე ფსონებისათვის მატჩის ფორაზე/ნახევარზე/მეოთხედზე, მოთამაშეების სტატისტიკაზე და სხვა პოზიციებზე, სადაც ოფციები ფორისა და ტოტალის ზუსტი მნიშვნელობის არ არის გათვალისწინებული.
 7. ფსონების შემთხვევაში მოთამაშეების სტატისტიკაზე (მეტი/ნაკლები მოგროვების, გადაცემის, ფოლების, ბლოკ-შოტების, „ჩაჭრების“), თუ მითითებულმა მოთამაშემ არ მიიღო მონაწილეობა თამაშში ხდება დაბრუნება.  მოთამაშის სტატისტიკის შედარების შემთხვევაში, (რომელი მოთამაშე მოაგროვებს მეტ მოგროვებებს/გადაცემებს/ფოლებს/ბლოკ-შოტებს/“ჩაჭრების“), თუ ზემოაღნიშნულ პოზიციებზე თამაშის დროს,  მოთამაშემ არ მიიღო მონაწილეობა მატჩზე მოცემულ პოზიციაზე ხდება ფსონების დაბრუნება.
 8. ფსონები მოთამაშეების ტოტალზე/მოთამაშეების სტატისტიკის შედარება,მიიღება ოვერტაიმების გათვალისწინებით, თუ სხვა არ არის მითითებული.
 9. „მასპინძელი - სტუმრის“ თამაშის დროს, გათვალისწინებულია მხოლოდ მატჩები, რომლებიც მითითებულია მოცემული დღის ხაზზე. ერთი ან რამოდენიმე თამაშების შეწყვეტის ან გადატანის დროს, მითითებულ ხაზზე ფსონები თამაშზე „მასპინძელი -სტუმარი“ ექვემდებარება დაბრუნებას.


ფსონებისთვის კალათბურთის თამაშზე შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. გამარჯვებული.
  შემოთავაზებულია განსაზღვროთ თამაშის შედეგი; თუ პოზიციებში მონაწილეობენ ოფციები „გუნდი 1“, „გუნდი 2“ და „ფრედ“, ფსონები მიიღება თამაშის მთავარ დროზე, ოვერტაიმების გამოკლებით, სხვა შემთხვევაში - ოვერტაიმის გათვალისწინებით.

 2. ტოტალი.
  თუ თამაშიდან გამომდინარე, მოპოვებული ჯამური ქულების რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს ხდება დაბრუნება. ანალოგიური წესი მოქმედებს გუნდის ინდივიდუალური ტოტალისთვის ან მოთამაშისთვის.

 3. ფორა.
  თანაბარი ანგარიშის დროს ფორის გათვალისწინებით, ხდება დაბრუნება (მიუხედავად იმისა მატჩის რომელ პერიოდში შემოთავაზებულია ფსონის დადება). ანალოგიური წესი მოქმედებს მოთამაშეების სტატისტიკის შესადარებლად (ქულების/ ფოლების/ბლოკ-შოტების და სხვა პარამეტრების).

 4. იქნება თუ არა თამაშზე ოვერტაიმი?
  დაინიშნება თუ არა მატჩის შემდგომი დამატებითი დრო
   
 5. ინდივიდუალური ტოტალი <მითითებული გუნდი>
  შემოთავაზებულია განსაზღვროთ იქნება თუ არა მოცემული გუნდის მიერ მოპოვებული ქულების რაოდენობა მითითებულ პარამეტრებზე  მეტი ან ნაკლები. თუ ქულების ჯამური რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება.
   
 6. რომელ ნახევარში იქნება მოგროვებული ქულების მეტი რაოდენობა?
  რომელ ნახევარში დაფიქირდება ყველაზე  მეტი ქულები.
   
 7. რომელ მეოთხედში იქნება მოგროვებული ქულების მეტი რაოდენობა?
  რომელ მეოთხედში დაფიქირდება ყველაზე (დანარჩენ სამზე) მეტი ქულები. თუ მინიმუმ ორი მეოთხედში იქნება თანაბარ რაოდენობის ქულები, ისე რომ მათი (თითოეულის)რაოდენობა იყოს მეტი ვიდრე დარჩენილი მეოთხედებისა (თითოეულის) ქულების რაოდენობისა, მოგებულია ფსონი "თანაბრად". პოზიცია ეხება მატჩის მხოლოდ ძირითად 4 მეოთხედს, ოვერტაიმის ქულების გარეშე
   
 8. ტოტალი - კენტი/ლუწი.
  აუცილებელია დადგინდეს იქნება თუ არა თამაშის ტოტალი/შესაბამისი პერიოდით (თამაშის ნახევარი,მეოთხედი ან მთელი თამაში) კენტი ან ლუწი.
   
 9.  მეტი/ნაკლები „მოხსნა“ (გადაცემა/ბლოკები)<მითითებული გუნდის>?
  აუცილებელია განსაზღვროთ იქნება თუ არა მითითებული გუნდის მოთამაშეების მიერ გაკეთებული „მოხსნების“ (გადაცემების/ბლოკების) შერჩეული რაოდენობა  -- მეტი ან ნაკლები მოცემული პარამეტრისა.
   
 10. თამაშში მონაწილეობაზე უარის თქმა/დისკვალიფიკაცია/ცალკეული მოთამაშეების ტრავმა მოცემული პოზიციის ფსონების დაანგარიშებისას გავლენას   არ ახდენენ. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული ფსონები მოცემულ პოზიციაზე მიიღება ოვერტაიმების გათვალისწინებით.
   
 11. მეტი/ნაკლები „მოხსნა“ (გადაცემის/ბლოკების/“პერეხვატების“/ქულების/ბლოკ-შოტების) <მოცემული მოთამაშის>.
  აუცილებელია განსაზღვროთ მოცემული მოთამაშის მიერ გაკეთებული  „მოხსნების“ (გადაცემების/ბლოკების/ქულების/ბლოკ-შოტების) რაოდენობა. მკაცრი ინფორმატიული მიზნებისათვის მოთამაშის დასახელებასთან  ერთად მიეთითება გუნდის შემოკლებული  დასახელება. სხვა უზუსტობები ან შეცდომები მითითებული მოთამაშის შემოკლებულ დასახელებაში ფსონების დაანგარიშებისას გავლენას არ ახდენენ  და შესაბამისად ფსონები რჩება ძალაში. თუ მითითებულ მოთამაშეს თამაშში მონაწილეობა არ მიუღია, ხდება დაბრუნება.
  თუ სხვა არ არის მითითებული, ფსონები მოცემულ პოზიციაზე მიიღება ოვერტაიმების გათვალისწინებით. თუ თამაში ერთ-ერთი გუნდის მიერ გადატანილია/შეწყვეტილია და არ გათაამაშებულა 24 საათის განმავლობაში, მოცემულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება. შედარება ხორციელდება მხოლოდ იმ თამაშებზე, რომლებიც მითითებული მოცემული ტურის ხაზზე.  ფსონები ამ პოზიციაზე მიიღება ოვერტაიმების გათვალისწინებით თუ სხვა რამ არაა მითითებული.
   
 12. რომელი მოთამაშე განახორციელებს  „მოხსნების“( გადაცემის/ბლოკის/ქულის/ბლოკ-შოტის) მეტ რაოდენობას?
  თუ თამაში  მითითებულ პოზიციაზე  მონაწილე ერთ-ერთი მოთამაშის მიერ  გადატანილია/შეწყვეტილია და არ გათაამაშებულა 24 საათის განმავლობაში, მოცემულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება. შედარება ხორციელდება მხოლოდ იმ თამაშებზე, რომლებიც მითითებული მოცემული ტურის ხაზზე. თუ მატჩში მითითებულ პოზიციაზე  დაფიქსირებული ერთ-ერთი მოთამაშე თამაშში მონაწილეობას არ მიიღებს მოცემულ პოზიციაზე დადებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება;
  ფსონები ამ პოზიციაზე მიიღება ოვერტაიმების ჩათვლით თუ სხვა რამ არაა მითითებული.
   
 13. ვინ მოაგროვებს პირველი თამაშზე 10 ქულას (მითითებულ მეოთხედში/თამაშის ნახევარში)?
  შემოთავაზებულია განსაზღვროთ პირველი რომელი გუნდი მოაგროვებს  10(20) ქულას მითითებული თამაშის ინტერვალში (თამაშში/მეოთხედში/თამაშის ნახევარში).
  თამაშის მეოთხედებში ოვერტაიმი არა არის გათვალისწინებული.
  თუ თამაშის ინტერვალში არ იყო მოგროვებული ქულების მითითებული რაოდენობა,  მოცემულ პოზიციაზე არსებულ  ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 14. ჯგუფის გამარჯვებული(კონფედერაციის/დივიზიონის).
  მოცემულ პოზიციაში ფსონების დასათვლელად გათამაშებული უნდა იყოს ჯგუფის (კონფედერაციის/დივიზიონის) ყველა თამაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ  პოზიციაზე დადებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.
  გამონაკლისს წარმოადგენს ფსონი  გაუთამაშებელ მატჩში მონაწილე  იმ გუნდზე, რომელსაც ნებისმიერი შესაძლო შედეგით ჯგუფში მოგების არანაერი შანსი  (თუნდაც თეორიული) არ აქვს - ასეთი ფსონები ითვლება კლიენტის მიერ წაგებულად.
  გამარჯვებული პლეი-ოფ სერიაში(Best-of-3/Best-of-5/ Bst-of-7).
  თუ  რეგლამენტით გამარჯვებისათვის განსაზღვრული აუცილებელი მატჩების რაოდენობა  სერიაში არ არის გათამაშებული,  მოცემულ პოზიციაზე ხდება დაბრუნება.
   
 15. ტურნირის გამარჯვებული.
  თუ ტურნირის გამარჯვებულად ერთ გუნდზე მეტი არის აღიარებული, ფსონის კოეფიციენტი მოცემულ გუნდზე იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე.
   
 16. პირველი ფოლი (პერსონალური შეცდომა) თამაშზე:
  ითვლება მხოლოდ თამაშის დროს ერთი მოთამაშის მიერ მოგროვებული  ფოლი.
   
 17. შემდეგ რაუნდში გასვლა.
  ფსონების დაანგარიშება წარმოებს მოცემული პლეი-ოფ სერიის მითითებულ რაუნდში ბოლო მატჩის შედეგიდან გამომდინარე, მიუხედავად  მსაჯების ნებისმიერი სახის შემდგომი გადაწყვეტილებებისა (მათ შორის გუნდის მიმართ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ღონისძიების გამოყენების შემთხვევაშიც).
 18. იქნება თუ არა თამაშზე მოპოვებული პირველი ქულები  სამ ან ორ ქულიანი ან საჯარიმო  ტყორცნით.
  ითვლება მხოლოდ ის ტყორცნები, რომელიც ოფიციალურად არის ჩათვლილი მსაჯის მიერ.

 

ჩოგბურთი

ჩოგბურთი სპორტის ერთ-ერთი  პოპულარული სახეობაა, რომელიც ერთეულთა და წყვილთა თანრიგებში ტარდება. მოთამაშეების ამოცანაა ჩოგნის დახმარებით ბურთი გადაიტანონ მოწინააღმდეგის ნახევარზე. ჩამწოდებელ მოთამაშეს ბურთის ორჯერ ჩაწოდების უფლება აქვს. მეორე ჩაწოდებას ის იყენებს მაშინ, თუ პირველი ვერ ჩააგდო ჩაწოდების მოედანში ან ბადეს ვერ გადააცილა. ერთ მოგებულ გათამაშებაზე მოთამაშეც ეწერება 15 ქულა, შემდეგ მოგებულზე ასევე 15, მესამეზე კი 10 ქულა (ე. ი. 15, 30 და 40). ხოლო, მეოთხე მოგებულ გათამაშებაზე ჩოგბურთელი იგებს გეიმს. თუ ანგარიში თანაბარია (ე. ი. 40-40), მაშინ ერთ-ერთმა მოთამაშემ ზედიზედ 2 გათამაშება უნდა მოიგოს გეიმის მოსაგებად. 6 გეიმის მოგების შემთხვევაში მოთამაშე იგებს სეტს. თუ ანგარიში 6:6-ია, მაშინ ხდება დამატებითი გეიმის გათამაშება, რომელსაც ტაი-ბრეიკი ჰქვია. ჩოგბურთელმა უნდა მოიგოს 2 სეტი თამაშის მოსაგებად. გამონაკლისია მამაკაცთა შორის დიდი მუზარადის ტურნირები, სადაც ჩოგბურთელს სჭირდება 3 სეტის მოგება თამაშის მოსაგებად.

 1. ჩოგბურთის შემთხვევაში ფსონი მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: გუნდის ან მოთამაშის მოგება, წაგება, ფორა და მეტ ნაკლებობაზე. ფორის და მეტ ნაკლებობის შედეგი განისაზღვრება გეიმების რაოდენობის მიხედვით.
 2. იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია ) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)
 3. იმ შემთხვევაში, თუ დისკვალიფიკაცია მოხდა მატჩის დაწყებამდე ან ერთ ერთი მონაწილე არ გამოცხადდა კორტზე, სათამაშოდ მაშინ ამ ასპარეზობის ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1.0–ის ტოლად და ამ თამაშზე დადებული თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.
 4. თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე რაიმე მიზეზით (დანებდება დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს. ინფორმაცია კორტის საფარის შესახებ ატარებს საინფორმაციო ხასიათს. კორტის შეცვლის შემთხვევაში ფსონები რჩება ძალაში. თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე (მოგება, წაგება,ფორა, ტოტული) ფსონი უქმდება.
 5. ჩოგბურთში არა აქვს მნიშვნელობა წყვილში, რომელი მოთამაშე იქნება დასახელებული წყვილში პირველ და მეორე პოზიციაზე, მიუხედავად იმისა თუ სად ტარდება ტურნირი.
 6. ჩოგბურთში წყვილთა შეხვედრებში გადამწყვეტ სეტში გათამაშებული სუპერ –ტაიბრეიკი (10 ქულამდე) ითვლება 1(ერთ) გეიმად მაგალითად თუ მატჩი დამთავრდა 6:2, 3:6, 10:7 მატჩის შედეგი იქნება სეტების ანგარიში 2:1 ხოლო ტოტალი 18 (10:8=18) იმ შემთხვევაში თუ ზღვარად დასახელებული ქულების რაოდენობა გამოსახულია მთელი რიცხვით (მაგ: 19, 20, 21. და ა.შ.) და მატჩში გეიმების რაოდენობა ზუსტად დაემთხვა ზღვრად დასახელებულ ქულების რაოდენობას მაშინ კოეფიციენტი 1.0 – ის ტოლი ხდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

 

ჰოკეი

აღნიშნული თამაში წარმოადგენს გუნდური სპორტის სახეობას, რომელსაც თამაშობენ ყინულზე. ჰოკეიში ციგურებზე მდგომი მოთამაშის მიზანია ხის ან სხვა მასალისაგან დამზადებული  ყვანჭით (სპეც. ჩოგნით)  მეტოქის კარში გაიტანოს მყარი რეზინის შაიბა.  თამაში იმართება ორ გუნდს შორის, რომლებშიც ექვსი (ხუთი მოციგურავე და ერთი მეკარე) მოთამაშეა. გუნდში ჩვეულებრივ ირიცხება ოთხი მოთამაშე თითოეულ შემტევ პოზიციაზე (ცენტრი, მარცხენა შემტევი და მარჯვენა შემტევი), მცველთა სამი წყვილი და ორი მეკარე. თამაშისას თითოეული გუნდის ხუთი მოციგურავე ცდილობს შაიბა გაიტანოს მეტოქის კარში. ყოველ გუნდს ჰყავს ერთი მეკარე, რომლის მიზანია, არ გაუშვას შაიბა საკუთარი გუნდის კარში.

ფსონები მიიღება მატჩის ძირითად დროზე, გარდა ტურნირებისა და თამაშებისა,  რომლებიც პროგრამაში  მითითებულია  სიმბოლოთი (OT)-(ოვერ ტაიმი, მატჩის შემდგომი დამატებითი დრო და აუცილებლად ბულიტების გარეშე).

 

 1. ჰოკეიზე ყველა ქვეყნის ჩემპიონატებზე და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე  ფსონები მიიღება  მთავარ დროზე, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.
 2. იმ შემთხვევაში, თუ თამაშის გადატანა ხდება 15 საათზე მეტი ვადით,  მოცემულ თამაშზე ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
 3. იმ შემთხვევაში თუ თამაში იყო შეწყვეტილი და არ გათამაშებულა 30 საათის განმავლობაში, მოცემულ მატჩზე ყველა ფსონი, გარდა ფსონების, რომლის შედეგები ცალსახად განსაზღვრულია თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის, ექვემდებარება დაბრუნებას.
 4. ფსონი გამარჯვებულზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ 2 სავარაუდო შედეგს (თამაშის გამარჯვებული: გუნდი 1) თამაშის გამარჯვებული: გუნდი 2) გათვლილია ოვერტაიმების და ბულიტების გათვალისწინებით.
 5. თამაშის დროს ტურში გატანილი შაიბების საერთო „ტოტალი“ ითვალისწინებს მხოლოდ მატჩებს, რომლებიც კონკრეტული დღის განრიგშია დაფიქსირებული (თუ სხვა რამ არ არის მითითებული). თუნდაც ერთი თამაშის გადატანის ან შეწყვეტის შემთხვევაში ხდება ფსონების დაბრუნება.
 6. ფსონი გამარჯვებულზე, ფორაზე, გარკვეული პერიოდის ტოტალზე, მოცილებაზე და ასევე სხვა პერიოდის მაჩვენებლები, გთვალისწინებულია მხოლოდ გოლები,მოცილება და სხვა მაჩვენებლები, გატანილიები/დანიშნულები მითითებულ პერიოდში.
 7. ჰოკეიზე ფსონებისთვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

1. გამარჯვებული.

შემოთავაზებულია თამაშის შედეგის დადგენა.

თუ პოზიციაზე დასაშვებია 2 შედეგი  (მატჩის გამარჯვებული: გუნდი 1/მატჩის გამარჯვებული: გუნდი 2) ფსონები მიიღება ოვერტაიმების  და თამაშის შემდგომ სერიების გათვალისწინებით. თუ ხელმისაწვდომია პოზიციაზე 3 შედეგი (გუნდი 1/ფრე/გუნდი 2), ფსონები მიიღება მთავარი დროის გათვალისწინებით, ოვერტაიმებისა და მატჩის შემდგომ ბულიტების გაუთვალისწინებლად.

2. ტოტალი.

ამერიკული ჰოკეის ლიგის და სხვა ლიგების მატჩებზე ფსონები მიიღება მთავარი დროის გათვალისწინებით. ფსონები: მეტი/ნაკლები, მათ შორის პარამეტრული 3 (მეტი/ნაკლები/ტოლია... გოლები), შემოთავაზებულია მხოლოდ ძირითად დროზე ყველა ჰოკეის მატჩებისთვის, მიუხედავად ჩემპიონატისა.

თუ თამაშიდან გამომდინარე სულ გატანილი გოლების რაოდენობა უტოლდება ტოტალის ფსონს და ასევე გათვალისწინებულია მხოლოდ 2 ოფცია (პარამეტრი), (მეტი/ნაკლები,ოპციისგარეშე << ტოლია...გოლების>>) ფსონებზე ხდება დაბრუნება.

3. ინდივიდუალური ტოტალი<მითითებული გუნდი>.

ამერიკული ჰოკეის ლიგისა და სხვა ლიგების ფსონები მიიღება მთავარი დროის გათვალისწინებით.

ჰოკეის ყველა მატჩისათვის ფსონიები: მეტი/ნაკლები მათ შორის 3 პარამეტრული (მეტი/ნაკლები/ტოლია...გოლების), შემოთავაზებულია მხოლოდ ძირითად დროზე, მიუხედავად ჩემპიონატისა.

თუ თამაშიდან გამომდინარე სულ გატანილი გოლების რაოდენობა უტოლდება ტოტალის ფსონს და ასევე გათვალისწინებულია მხოლოდ 2 ოფცია (პარამეტრი), (მეტი ან ნაკლები, ოპციის გარეშე << ტოლია...გოლების>>) ფსონებზე ხდება დაბრუნება.

ფსონებისთვის გათვალისწინებულია მხოლოდ გოლები <მეტი/ნაკლები გოლები <მითითებული გუნდი>, გატანილო მოწინააღმდეგის კარებში და ოფიციალურად ჩათვლილი მსაჯების მიერ თამაშის მთავარი დროის განმავლობაში.

4. მეტი/ნაკლები გოლები <მითითებული მოთამაშე>.

თუ მოამაშე არ ღებულობდა მონაწილეობას თამაშში, ფსონები -- ამ მოთამაშის მეტი/ნაკლები გოლები ექვემდებარება დაბრუნებას.

მიუხედავად ქვეყნისა და ტურნირისა ყველა ფსონი მოცემულ პოზიციაზე გათვლილია მთავარი დროის შედეგზე, ოვერტაიმების და ბულიტების გარდა.

5. ფორა

ამერიკული ჰოკეის ლიგისა და სხვა ლიგების ფსონები მიიღება მთავარი დროის გათვალისწინებით.

თუ ფორას აქვს მხოლოდ 2 ოფცია (მხოლოდ ფორა 1 ან ფორა2, ფრეს ოფციის გარეშე)თუ ანგარიში თანაბარია ფორის გათვალისწინებით ხდება დაბრუნება (მიუხედავად იმისა, თამაშის რომელ პერიოდში გვთავაზობენ ფსონის გაკეთებას).

6. პირველი წუთების   გამარჯვებული <მითითებული რიცხვი>

გთავაზოთ დავადგინოთ თამაშის შედეგი მითითებული თამაშის დროისთვის.

თუ მატჩი იყო შეწყვეტილი და არ გათამაშებული 15 საათის განმავლობაში, ამ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.

ფსონების გამოთვლის შედეგად თამაშის მითითებულ პერიოდზე, როგორც პარამეტრი გამოიყენება ნულოვანი წამის ანგარიში.

მაგალითი: თამაშის პირველი 5 წუთის გამარჯვებული. ფსონი იგულისხმება ანგარიშიდან გამომდინარე, რომელიც დაფიქსირებულია თამაშის მე-5 წუთზე.

7. ჯგუფის გამარჯვებული(კონფერენციის/დივიზიონის).

თუ სეზონი შემცირებულია ფსონების გაანგარიშება ხდება ჰოკეის ლიგის მმართველი ფედერაციის ოფიციალური ვერდიქტიდან გამომდინარე.

8. ტურნირის გამარჯვებული

ფსონის გათვლა ხდება მხოლოდ თამაშის ფინალური ტურნირის დამთავრების შემდეგ, იმ მომენტისთვის, როცა  ფაქტიურად დაფიქსირებულია ტურნირის შედეგი.

სასამართლო და სხვა გადაწყვეტილებები, გაუქმება/შეცვლაზე ტურნირის შედეგებზე, რომლებიც მიღებულია ამ შეჯიბრებების რაუნდის დამთავრების შემდეგ მხედველობაში არ მიიღება.

თუ გუნდმა, რომელზეც  დადებული იყო ფსონი, ამ ტურნირისთვის არ გაიარა კვალიფიკაცია, იყო დისკვალიფიცირებული ან უარი თქვა მონაწილეობაზე, ყველა ფსონი იკარგება (ითვლება წაგებულად).

თუ ტურნირის გამარჯვებულად ითვლება 1 გუნდზე მეტი, ფსონის კოეფიციენტი ამ გუნდზე იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე.

ფსონი გათვლილია შედეგიდან გამომდინარე, რომელიც განსაზღვრულია პირდაპირ ბოლო მატჩიდან გამომდინარე იმ  პლეი-ოფის სერიის მითითებული რაუნდიდან, მიუხედავად შემდგომი სასამართლო/დისციპლინარული გადაწყვეტილებებისა.

თუ ზემოაღნიშნული გუნდებიდან რომელომე გუნდმა რაიმე მიზეზით (დისკვალიფიკაცია,უარი მონაწილეობაზე და ა.შ.) მითითებულ რაუნდში მონაწილეობის მიღება ვერ შესძლო, ასეთი გუნდის მოწინააღმდეგეს ეთვლება მოგება სერიაში და გასვლა, ყველა ფსონი რჩება ძალაში.

9. ვინ გაიტანს პირველ გოლს?

მომგებიანია ფსონები მოთამაშეზე, რომელმაც გაიტანა პირველი ჩათვლილი გოლი თამაშზე.

თუ პირველი გოლი  გაიტანა მოთამაშემ, რომელიც არ იყო წარდგენილი ოფციებში იმ პოზიციაზე, ყველა ფსონი ამ პოზიციაზე ითვლება წაგებულად (დაკარგულად).

თუ პირველი გოლი - ავტოგოლია (თუნდაც იყოს გატანილი მოთამაშით, რომელზედაც მიიღებოდა ფსონები), ამ პოზიციაზე ყველა ფსონები ითვლება წაგებულად.

თუ არჩეული მოთამაშე არ ღებულობდა მონაწილეობას ამ თამაშში, მასზე დადებული ფსონები დაბრუნებადია.

მიუხედავად ქვეყნისა ან ტურნირისა ყველა ფსონები ასეთ პოზიციაზე, გათვლილია მთავარი დროის შედეგზე, ოვერტაიმების და ბულიტის სერიების შედეგის ჩაუთვლელად.

10. ორმაგი შედეგი(მატჩზე/პერიოდზე).

შესაძლებელია შემდეგი შედეგები:

IX – ფსონი არის მომგებიანი, თუ მატჩიდან/პერიოდიდან გამომდინარე გაიმარჯვა გუნდმა 1 ან თუ დაფიქსირდა ფრე;

X2 - ფსონი არის მომგებიანი, თუ   მატჩიდან/პერიოდიდან   გამომდინარე

გაიმარჯვა გუნდმა 2 ან თუ დაფიქსირდა ფრე;

12- ფსონი არის მომგებიანი, თუ მატჩიდან/თამაშიდან გამომდინარე გაიმარჯვა გუნდმა1 ან გუნდმა 2.

ფსონები ამ პოზიციაზე გათვლილია თამაშის მთავარი დროის შედეგიდან გამომდინარე, ოვერტაიმების და ბულიტის სერიების გამოკლებით.

11. პირველი წუთების<მითითებული რიცხვი> ორმაგი შედეგი

შემოთავაზებულია დაადგინოთ თამაშის  ორმაგი შედეგი მითითებული სათამაშო დროის მომენტისთვის.

თუ მატჩი იყო შეწყვეტილი და არ გათამაშებული 15 საათის განმავლობაში, ამ პოზიციაზე ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.

ფსონების გამოთვლის შედეგად თამაშის მითთითებულ პერიოდზე, გამოიყენება ნულოვანი წამის ანგარიში, როგორც პარამეტრი.

მაგალითი: თამაშის პირველი 5 წუთის გამარჯვებული. ფსონი იგულისხმება ანგარიშიდან გამომდინარე, რომელიც დაფიქსირებულია თამაშის მე-5 წუთზე.

12. გაიტანს თუ არა გოლს  ორივე გუნდი?

ყველა გოლი გატანილი გუნდების მიერ საკუთარ კარში, ითვლება როგორც მოწინააღმდეგე გუნდის გატანილი გოლი.

13. რა სხვაობით მოიპოვებს გუნდი გამარჯვებას თამაშზე?

მიუხედავად ქვეყნისა და ტურნირისა ყველა ფსონი ასეთ პოზიციაზე გათვლილია მთავარი დროის შედეგებზე, ოვერტაიმებისა და ბულიტის სერიის გამოკლებით.

14. როდის გავა პირველი გოლი?

აუცილებლად უნდა დადგინდეს დროის რომელ ინტერვალში იქნება გატანილი პირველი გოლი, ან არ იქნება გოლი.

15. მატჩის ზუსტი ანგარიში

ფსონები მიიღება მხოლოდ მთავარ დროზე, ოვერტაიმების და ბულიტების სერიის გამოკლებით. თუ ფინალური შედეგი არ შეესაბამება შემოთავაზებულ პროგნოზებს, იმარჯვებენ ის ფსონები, რომლებიც არის გაკეთებული პოზიციაზე: „ნებისმიერი სხვა ანგარიში“.

16. პერიოდი, რომელშიც იქნება გატანილი შაიბების უფრო მეტი რაოდენობა.

ფსონები მიიღება მხოლოდ მთავარ დროზე, ოვერტაიმების და ბულიტის სერიის გამოკლებით.

თუ 2 ან მეტი  პერიოდი დასრულდა თანაბარი შედეგით, მაშინ ფსონი -- „ყველაზე შედეგიან პერიოდზე“  წამგებიანია.

17. ვინ გაიტანს პირველ 3 (სამ) გოლს?

გათვალისწინებულია ის შაიბები, რომლებიც გატანილია მოწინააღმდეგის კარში.

ფსონები მიიღება მხოლოდ მთავარ დროზე, ოვერტაიმების და ბულიტის სერიის გამოკლებით.

18. მატჩის  ტოტალი ლუწი/კენტი.

თუ ანგარიში არის 0, ფსონები ითვლება როგორც „ ლუწი“

19. ტოტალი <მითითებული გუნდის> ლუწი/კენტი.

თუ ანგარიში არის 0, ფსონები ითვლება როგორც „ ლუწი“.

20. მატჩზე რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს?

თუ მატჩზე პირველი გოლი - ავტოგოლია, გამარჯვებული ფსონი ერიცხება გუნდს, რომლის სასარგებლოდ იყო გატანილი გოლი (ე.ი. იმ გუნდის მოწინააღმდეგეს, რომელმაც გაიტანა ავტოგოლი)

მიუხედავად ქვეყნისა და ტურნირისა ყველა ფსონი ამ პოზიციაზე გათვლილია მთავარი დროის შედეგებზე, ოვერტაიმებისა და ბულიტის სერიის გამოკლებით.

21. რომელი გუნდი გაიტანს თამაშზე შემდეგ (მეორე) გოლს?

თუ მატჩზე მეორე გოლი - ავტოგოლია, გამარჯვებული ფსონი ერიცხება გუნდს, რომლის სასარგებლოდ იყო გატანილი გოლი (ე.ი. იმ გუნდის მოწინააღმდეგეს,რომელმაც გაიტანა ავტოგოლი).

მიუხედავად ქვეყნისა და ტურნირისა ყველა ფსონი მოცემულ პოზიციაზე გათვლილია მთავარი დროის შედეგებზე, ოვერტაიმებისა და ბულიტის სერიის გამოკლებით.

22. რომელი გუნდი გაიტანს ბოლო გოლს თამაშზე.

თუ მატჩზე ბოლო გოლი - ავტოგოლია, გამარჯვებული ფსონი ერიცხება გუნდს, რომლის სასარგებლოდ იყო გატანილი გოლი (ე.ი. იმ გუნდის მოწინააღმდეგეს, რომელმაც გაიტანა ავტოგოლი).

მიუხედავად ქვეყნისა და ტურნირისა ყველა ფსონი ამ პოზიციაზე გათვლილია მთავარი დროის შედეგებზე, ოვერტაიმებისა და ბულიტის სერიის გამოკლებით.

23. გუნდი რომელმაც გაიტანა პირველი გოლი, იგებს თამაშს.

მოცემული ფსონისათვის შესაძლებელია შემდეგი შედეგი:

„დიახ“ - გუნდი,  რომელიც მატჩზე გაიტანს პირველ გოლს  იგებს თამაშს.

„არა“ - გუნდი, რომელიც გაიტანს პირველ გოლს მატჩზე, წააგებს თამაშს.

ფსონები მიიღება მხოლოდ მთავარ დროზე, ოვერტაიმების და ბულიტის სერიის გამოკლებით.

თუ მთავარი დროის განმავლობაში გუნდმა ვერ გაიტანა ვერც ერთი გოლი, ამ პოზიციაზე ფსონები დაბრუნებადია.

24. პერიოდი, რომელშიც იქნება გატანილი გოლების უფრო მეტი რაოდენობა.

ფსონები მიიღება მხოლოდ მთავარ დროზე, ოვერტაიმების და ბულიტის სერიის გამოკლებით.

თუ 2 ან მეტი  პერიოდი დასრულდა თანაბარი შედეგით, მაშინ ფსონი -- „ყველაზე შედეგიან პერიოდზე“ წამგებიანია.

25. იქნება თუ არა მატჩზე ოვერტაიმი?

თუ ოვერტაიმი იყო დანიშნული, მაგრამ ტექნიკური მიზეზით არ გათამაშდა, ყველა ფსონი ამ პოზიციაზე გათვლილია მოგების ოფციით „დიახ“ (იქნება ოვერტაიმი).

26. პერიოდების შედეგიანობის შედარება.

გათვალისწინებულია მხოლოდ ის შაიბები, რომლებიც გატანილია მოცემულ პერიოდებში. ოვერტაიმის შედეგი მე-3 პერიოდის ეფექტურობაზე  (შედეგზე) გავლენას არ ახდენს  და ანგარიშის დროს მხედველობაში არ მიიღაბა.

27.შემდეგ რაუნდში გადასვლა

ფსონის გათვლა ხდება მხოლოდ ყველა მითითებული თამაშის დამთავრების შემდეგ მოცემული ტურნირის რაუნდის ფარგლებში.

სასამართლო და სხვა გადაწყვეტილებები გაუქმებაზე/შეცვლაზე ტურნირის შედეგზე, მიღებული ამ შეჯიბრებების რაუნდის დამთავრების შემდგეგ, მხედველობაში არ მიიღება.

თუ გუნდი, რომელზეც ფსონი იყო დადებული, იყო დისკვალიფიცირებული ან შეჯიბრში მონაწილეობაზე უარი თქვა, ამ გუნდზე გაკეთებული  ყველა ფსონი ითვლება წაგებულად.

28. ტოტალი <<გოლი+პასი>><მითიტებული მოთამაშის>

აუცილებელია დაადგინოთ, იქნება თუ არა გოლების რაოდენობა + მოთამაშის შედეგიანი გადაცემა, მატჩზე გაკეთებული მოთამაშით მეტი ან ნაკლები მითითებული პარამეტრისა.

თამაშიდან გამომდინარე თუ გოლების საერთო რაოდენობა + მოთამაშის შედეგიანი გადაცემა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება.

29. მეტი/ნაკლები გოლები სათამაშო დღის მატჩებში.

იგულისხმება ის მატჩები, რომლებიც ჩატარდა ამ დღის განმავლობაში. ერთი ან რამოდენიმე მატჩის ტურების გადატანის ან შეწყვეტის შემთხვევაში ჰოკეის წესების თანახმად, ამ პოზიციაზე ხდება ფსონების დაბრუნება.

 

რაგბის ლიგა; რაგბის კავშირი

რაგბი — სპორტული გუნდური თამაშის სახეობა ოვალური ბურთით, რომელსაც ორივე გუნდის თითოეული მოთამაშე ერთმანეთისთვის ხელით და ფეხით ბურთის გადაცემით ცდილობს დაამიწოს იგი ლელოში, მოწინააღმდეგის კარს მიღმა ან გაიტანოს იგი H-ის ფორმის კარში.

თამაშის მიზანი არის ორმა,15-კაციანმა გუნდმა, სპორტულ შეჯიბრებაში და წესების დაცვით, ბურთის წაღებით, გადაწოდებით, დარტყმითა და დამიწებით მოაგროვოს შეძლებისდაგვარად მეტი ქულა. გუნდი,რომელმაც მეტოქეზე მეტი ქულა მოაგროვა, ითვლება გამარჯვებულად.

ქულების დაგროვება ხდება ლელოს გატანით ან დარტყმის ზუსტად შესრულებით. ლელოს გატანა ეწოდება მოთამაშის შესვლას მოწინააღმდეგე გუნდის ჩათვლის მოედანზე და ბურთის მიწაზე დადებას (დამიწებას). ლელოს გამტანი გუნდი იღებს 5 ქულას.

დარტყმა ითვლება გატანილად, თუკი ბურთი გაფრინდება მოწინააღმდეგის კარის ძელებს შორის, ხარიხის თავზე. არსებობს სამი სახის დარტყმა, რომელიც ქულებით ფასდება:

 • არეკნი - თამაშის დროს ბურთის დარტყმა. ფასდება 3 ქულით
 • ჯარიმა - ინიშნება მაშინ, როდესაც გუნდი დაარღვევს თამაშის წესებს. ფასდება 3 ქულით
 • გარდასახვა - ინიშნება ლელოს გატანის შემდეგ და ირტყმება ლელოს გატანის ხაზის გასწვრივ, ნებისმიერი მანძილიდან. ფასდება 2 ქულით

მოედანზე რაგბის გუნდი 15 კაცისაგან შედგება. აქედან 8 ფორვარდია (პოზიციები 1-დან 8-მდე), 7 კი ბეკი ანუ უკანახაზელი (9-15). გუნდს უფლება აქვს, მოახდინოს 7 შეცვლა. შესაბამისად, გუნდში 7 სათადარიგო მოთამაშეცაა. განსაკუთრებული შემთხვევაა სისხლის წამოსვლა, რომლის დროსაც დაშავებული ვალდებულია, დაუყოვნებლივ დასტოვოს მოედანი და დაბრუნდეს მოედანზე დახმარების აღმოჩენის შემდეგ, 15 წუთის განმავლობაში. ამ დროს ეს მოთამაშე შეიძლება დროებით შეიცვალოს სამარქაფოთი. თუკი დაშავებული 15 წუთის განმავლობაში უკან დაბრუნდება და სამარქაფოს ჩაენაცვლება, მაშინ შეცვლა არ ჩაითვლება შესრულებულად.

ფორვარდები მონაწილეობენ დერეფნებსა და შერკინებებში.

 • ფსონები მიიღება ოვერტაიმების გამოკლებით, თუ წესებში ან ხაზზე სხვა რამ არ არის მითითებული, მთავარ დროზე (80 წუთი+ კომპენსირებული დრო).
 • იმ შემთხვევაში თუ თამაში იყო შეწყვეტილი 30 საათზე მეტი ვადით, ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას, გარდა იმ ფსონებისა  რომლების შედეგიც ცალსახად იყო გარკვეული თამაშის შეჩერების მომენტისთვის.
 • მატჩის დაწყების დროის 15-ზე მეტი საათით გადატანის შემთხვევაში, ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას;  გამონაკლისი: იმ შემთხვევაში, თუ მატჩის გადატანის დროსვე იყო დანიშნული მატჩის ჩატარების  ახალი რიცხვი და დრო, რომლის თანახმად თამაში იქნება ჩატარებული იმავე სათამაშო კვირაში, რომელშიც ადრეც იყო დაგეგმილი (ორშაბათიდან კვირამდე, დრო: GMT), ყველა ფსონი ამ მატჩზე რჩება ძალაში.


რაგბზე ფსონებისთვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. გამარჯვებული.
  შემოთავაზებულია დაადგინოთ თამაშის შედეგი. ფსონები მიიღება მთავარ დროზე.
   
 2. ტოტალი
  თუ თამაშიდან გამომდინარე გატანილი გოლების  საერთო რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება; ანალოგიურად  ხდება  ყველა გუნდის ტოტალისთვის და მოთამაშისთვის.
   
 3. ფორა.
  თუ ფორას აქვს მხოლოდ 2 ოფცია(მხოლოდ ფორა1 ან ფორა2)თანაბარი ანგარიშის შემთხვევაში ფორის გათვალისწინებით ხდება დაბრუნება (მიუხედავად იმისა, მატჩის რომელ პერიოდზე არის შემოთავაზება ფსონზე).
   
 4. ორმაგი შედეგი.
  შესაძლებელია შემდეგი შედეგები:
  X - ფსონი არის მომგებიანი, თუ მატჩიდან გამომდინარე მოიგო გუნდმა1 ან იყო დაფიქსირებული ფრე;
  X2 - ფსონი არის მომგებიანი, თუ მატჩიდან გამომდინარე მოიგო გუნდმა2 ან იყო დაფიქსირებული ფრე;
  12 - ფსონი არის მომგებიანი, თუ მატჩიდან გამომდინარე მოიგო გუნდმა 1 ან გუნდმა 2.
   
 5. ვინ გადავა შემდეგ რაუნდში?
  ფსონი ითვლება მხოლოდ ბოლო თამაშის დამთავრების შემდეგ ამ სერიის ტურნირის რაუნდში მითითებული გუნდების მონაწილეობით. ფსონი ითვლება მომგემიანად მხოლოდ მითითებული გუნდის შეჯიბრების  შემდეგი რაუნდში გასვლის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რა შედეგით დასრულდა სხვა რომელიმე შუალედური თამაში/დროის მონაკვეთი ამ შეჯიბრებების რაუნდი. სასამართლო და სხვა გადაწყვეტილებები ტურნირის შედეგების შეწყვეტა/ცვლილებაზე, მიღებული  ამ შეჯიბრებების რაუნდის დამთავრების შემდეგ  მხედველობაში არ მიიღება.
   
 6. ინდივიდუალური ტოტალი <მითითებული გუნდი>
  შემოთავაზებულია  დადგინდეს, იქნება თუ არა მითითებული გუნდის მიერ დადებული ლელოების რაოდენობა მითითებულ პარამეტრზე  მეტი ან ნაკლები. თუ მატჩიდან გამომდინარე დადებული ლელოების საერთო რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება თანხის დაბრუნება. ჩათვლილად ითვლება მხოლოდ ის ლელოები, რომლებიც არის დადებული მოწინააღმდეგე გუნდის ჩათვლის მოედანზე და ოფიციალურად არის ჩათვლილი მსაჯების მიერ.
   
 7. ტურნირის გამარჯვებული.
  ფსონი ჩაითვლება მომგებიანად მხოლოდ თამაშის ფინალური ტურნირის დამთავრების შემდეგ, პაქტიურად დაფიქსირებული შედეგიდან გამომდინარე ტურნირის დასრულების მომენტისთვის.
  სასამართლო და სხვა გადაწყვეტილებები ტურნირის შედეგების შეწყვეტა/ცვლილებაზე, მიღებული  ამ შეჯიბრების რაუნდის დამთავრების შემდეგ, მხედველობაში არ მიიღება. 
  თუ გუნდი, რომელზეც დადებული იყო  ფსონი, იყო დისკვალიფიცირებული ან  უარი თქვა შეჯიბრში მონაწილეობაზე, ყველა ფსონი ამ გუნდზე ითვლება წაგებულად.
   
 8. იქნება თუ არა ნაჩვენები თამაშზე წითელი ბარათი?
   
 9. იქნება თუ არა ნაჩვენები თამაშზე ყვითელი ბარათი?
   
 10. ტოტალი ლუწი/კენტი.
  თუ თამაშის შედეგი არის <<0:0>>, ფსონები ჩაითვლება როგორც „ლუწი“.
   
 11. 1 ტაიმი/მატჩი.
  გთავაზობთ 1 ტაიმისა და მთელი მატჩის შედეგის დადგენას. ხაზზე პირველ ადგილზე დაყენებულია პირველი ტაიმის შედეგი, და მეორე ხაზზე - მთელი მატჩის.
   
 12. ვინ დადებს პირველ ლელოს თამაშზე?
  მომგებიანია მოთამაშეზე დადებული ფსონი, რომელმაც თამაშზე დადო პირველი ლელო. თუ მოთამაშე არ გასულა თამაშის დროს მინდორზე, ყველა მასზე დადებული ფსონი ამ პოზიციიდან გამომდინარე, დაბრუნებადია. თუ პირველი ლელო არის დადებული მოთამაშით, რომელიც ამ პოზიციაზე არ იყო წარდგენილი ოფციებს შორის, ყველა ფსონი -- ამ პოზიციაზე ითვლება წაგებულად; გამონაკლისია: ფსონები მოთამაშეებზე, რომლებიც არ გასულან მინდორზე პირველი ლელოს მომენტისთვის. ასეთ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.
   
 13. ვინ დადებს ბოლო ლელოს მატჩზში?
  მომგებიანია მოთამაშეზე დადებული ფსონი, რომელმაც დადო თამაშზე ბოლო ლელო.
  თუ მოთამაშე არ გასულა თამაშის დროს მინდორზე, მასზე დადებული ყველა ფსონი -- ამ პოზიციიდან გამომდინარე, დაბრუნებადია.
  თუ ბოლო ლელო არის დადებული მოთამაშის მიერ, რომელიც ამ პოზიციაზე არ იყო წარდგენილი ოფციებს შორის, ყველა ფსონი ამ პოზიციაზე ითვლება წაგებულად.გამონაკლისია: ფსონები მოთამაშეებზე, რომლებიც არ გასულან მინდორზე ბოლო გოლის მომენტისთვის, ასეთ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.
   
 14. თამაშის ზუსტი ანგარიში.
  შემოთავაზებულია  დაადგინოთ  თამაშის ზუსტი ანგარიში. 
  თუ დაზუსტებული ანგარიში თამაშის შედეგიდან გამომდინარე არ არის ერთ-ერთი პარამეტრი(ოფცია) შემოთავაზებული ხაზზე, ყველა ფსონი ამ პოზიციაზე ითვლება წაგებულად.
   
 15. რა უპირატესობით იქნება მოგებული თამაში?
  აუცილებელია დადგინდეს, რომელი გუნდი და ანგარიშში რა უპირატესობით  მოიგებს ამ თამაშს, ან თამაში დამთავრდება ფრედ.

 

მაგიდის ჩოგბურთი

მაგიდის ჩოგბურთი, ასევე ცნობილი როგორც პინგ-პონგი — ერთ-ერთი პოპულარული თამაშის სახეობა მსოფლიოში. მისი არსია მსუბუქი, ღრუიანი ბურთის მოწინააღმდეგისთვის რაკეტკით ისეთი კუთხით ჩაწოდება, რომ მან მისი უკუდარტყმა ვეღარ მოახერხოს.

 • თუ რაიმე მიზეზით მოხდა მოთამაშის დისკვალიფიკაცია ან მოთამაშის თამაშიდან გასვლა ყველა გათამაშებული და შემდგარი ფსონი რჩება ძალაში. სხვა დანარჩენი ფსონები დაბრუნებადია, მიუხედავად შედეგისა.
 • თუ ერთ-ერთი მოთამაშე თამაშის დაწყებამდე იცვლება სხვა მოთამაშით, ყველა ფსონი ამ მოვლენაზე დაბრუნებადია.
 • იმ შემთხვევაში თუ თამაში გადაიდო ან შეწყდა, ყველა ფსონი ან ფსონები რომელთა შედეგი განსზღვრულია თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის (შეწყვეტილი მატჩის შემთხვევაში) ექვემდებარება დაბრუნებას. თუ თამაში შეწყვეტილია ტრავმის ან დისკვალიფიკაციის შედეგად და ამის შედეგად გამოიკვეთა მონაწილე, რომელიც გადადის მეორე რაუნდში, ფსონი გადასვლაზე რჩება ძალაში.

მაგიდის ჩოგბურთზე ასევე მიიღება შემდეგი სახის ფსონები:

 1. თამაშის გამარჯვებული.
  აუცილებელია განსაზღვროთ თამაშის გამარჯვებული.
   
 2. სეტის გამარჯვებული.
  აუცილებელია განვსაზღვროთ კონკრეტული სეტის გამარჯვებული. იმ შემთხვევისთვის თუ აღნიშნული სეტი შეწყდა, ამ პოზიციის თანახმად ყველა ფსონი დაბრუნებადია.
   
 3. ვინ მოიგებს შემდეგ მიწოდებას.
  იმ შემთხვევაში თუ შემდეგი მიწოდება არ იყო მიღებული მატჩის დროს, მოცემულ პოზიციაზე ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.
   
 4. ქულების ტოტალი
  აუცილებელია განსაზღვროთ, თამაშზე გათამაშებული ქულების რაოდენობა იქნება მეტი თუ ნაკლები მითითებული პარამეტრებისა; თუ თამაშიდან გამომდინარე გათამაშებული ქულების რაოდენობა უტოლდება ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება კოეფიციენტით „1“.
   
 5. ფორა(ქულები)
  თანაბარი ანგარიშის შემთხვევაში ფორის გათვალისწინებით ხდება დაბრუნება  კოეფიციენტით „1“.
   
 6. ვინ მოაგროვებს მოცემულ  „გეიმში“ მითითებული ქულების რაოდენობას?
  იმ შემთხვევაში    თუ მითითებული „გეიმის“ თამაში შეწყდა, მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხორციელდება დაბრუნება კოეფიციენტით „1“.

 

ჭადრაკი

ჭადრაკი — ინტელექტუალური თამაში  და სპორტის სახეობა. ჭადრაკის პარტიას თამაშობს ორი პარტნიორი („თეთრი“ და „შავი“ ფიგურებით) კვადრატული, მუქი და ღია ფერის 64-უჯრედიან დაფაზე (ქვემო ნათელი უჯრედი მოთამაშის მარჯვენა მხარეს უნდა იყოს). ყოველ პარტნიორს აქვს 8 ფიგურა (მეფელაზიერი2 ეტლი2 მხედარი2 კუ და 8 პაიკი).

ყოველი ფიგურა „დადის“ გარკვეული წესების შესაბამისად და (მეფის გარდა) მისი აყვანა შეიძლება მოწინააღმდეგის ფიგურით. ფიგურის აყვანა სავალდებული არ არის გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვა სვლით შეუძლებელია შეტევისაგან მეფის დაცვა. პარტიას იწყებენ „თეთრები“, სვლები კეთდება რიგ-რიგობით. თამაშის მიზანია მეტოქის მეფის დაშამათება, ე. ი. მისი ისეთ უიმედო მდგომარეობაში მოქცევა, როდესაც აღარ შეიძლება იერიშ მიტანილი მეფის სხვა, უსაფრთხო უჯრედზე გადაყვანა ან თავისი ფიგურით მეტოქის მოიერიშე ფიგურისაგან დაფარვა. ოფიციალურ შეჯიბრებებში სვლების გასაკეთებელი დრო მკაცრად რეგლამენტირებულია და მისი კონტროლი ხორციელდება საგანგებო საჭადრაკო საათით. თუ მოთამაშემ გადააჭარბა გარკვეული სვლების გადაკეთებლად გამოყოფილ დროს, მას წაგება ეთვლება.

ჭადრაკის პარტიის მსვლელობა იწერება საგანგებო ნოტაციით და შემდეგ ქვეყნდება სათანადო კომენტარებით. ჭადრაკის თამაშში უჯრიდან უჯრაზე ფიგურების გადაადგილებას სვლა ეწოდება. სვლები კეთდება თანამიმდევრობით. როგორც ავღნიშნეთ, პირველ სვლას აკეთებენ თეთრები, ხოლო იმას, თუ ვინ ითამაშებს თეთრებით, ადგენენ კენჭისყრის საშუალებით. სვლა კეთდება ერთი ფიგურით (გარდა ერთი გამონაკლისისა, რომელზეც შემდგომ მოგითხრობთ). ის არ შეიძლება დაიდგას უჯრაზე, სადაც უკვე დგას მისივე ფერის სხვა ფიგურა. ხოლო უჯრაზე თუ სხვა ფერის ფიგურაა, მაშინ შეგიძლიათ აიყვანოთ იგი და მის ადგილზე თქვენი დასვათ. ამ პროცესს აყვანას ან მოკვლას უწოდებენ. აყვანილი ფიგურა თამაშიდან გამოსულად ითვლება და მას დაფიდან იღებენ.

თამაშის გადატანის შემთხვევაში, ყველა ფსონი დაბრუნებადია. თუ თამაში შეწყვეტილია, თამაშზე ყველა ფსონი, გარდა იმ ფსონებისა, რომელთა შედეგი ნამდვილად არის დადგენილი თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის, ხდება დაბრუნება.
ფსონები დაანგარიშდება ტურნირის ოფიციალური შედეგების თანახმად.ერთი მოთამაშის მეორეთი შეცვლის შემთხვევაში, ყველა ფსონები ითვლება არასწორად, და დაბრუნებადია.

ჭადრაკზე  ფსონებისათვის  შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. თამაშის გამარჯვებული
  აუცილებელია თამაშის შედეგის დადგენა. ერთ-ერთი მოთამაშის თამაშზე მონაწილეობის უარის თქმის ან დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში მანამდე სანამ იყო გაკეთებული პირველი სვლა თამაშზე, ამ თამაშის ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 2. ტურნირის გამარჯვებული
  თუ ტურნირის გამარჯვებულად აღიარებულია 1 მოთამაშეზე მეტი, ფსონის კოეფიციენტი ამ პოზიციაზე იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე.
  იმ შემთხვევაში თუ 2 ან მეტი მოთამაშე  ტურნირს ამთავრებს ქულების თანაბარი რაოდენობით, ფსონების გათვლა მოხდება იმ მოთამაშეზე, რომელსაც ტურნირის შესაბამისი ხელმძღვანელობის ორგანო გამოაცხადებს  გამარჯვებულად.

 

პლაჟის ფრენბურთი

პლაჟის ფრენბურთი -  სპორტის გუნდური სახეობაა, რომელშიც ორი გუნდი (თითოეულში ექვსი მოთამაშით) ცდილობს ქულები მოაგროვოს მოწინააღმდეგის მოედანში ბურთის ჩაგდებით. ფრენბურთს თამაშობენ 18X9 მ ზომების პლაჟის ქვიშის მოედანზე, რომლის შუაში 243 სმ-ს (ქვიშიდან ბადის ზედა კიდემდე) სიმაღლეზე აღმართულია 1მ სიგანის ბადე (ქალებისთის 224 სმ). გუნდში ექვსი მოთმაშეა (მათ შორის ერთი გამთამაშებელი, რომელსაც სხვა ფერის ფორმა აცვია). გუნდებს თითოეულ პარტიაში ექვსი შეცვლის უფლება აქვთ. ბურთის მოწოდებისას მოთამაშეებს გარკვეული პოზიციები უკავიათ და მისი დარღვევა ისჯება. ბურთის მოწოდების მოპოვების შემთხვევაში მოთამაშეები საათის ისრის მიმართულებით გადაადგილდებიან. ბურთს ყოველთვის აწოდებს მოთმაშე რომელსაც ამ დროს მარჯვენა კუთხეში მოუწევს დგომა. ქულა მოპოვებულად ითვლება თუ ის მეტოქის ნახევარში იატაკს შეეხო ან მეტოქის ხელიდან დატოვა მოედანი (ბურთი თამაშიდან გასულად ითვლება თუ მოედნის გარეთ ან ქვიშას ან რაიმე სხვა საგანს შეეხო). მატჩი ფრენბურთში სამი პარტიის მოგებამდე გრძელდება. თითოეული პარტია კი 25 ქულამდე (მეხუთე პარტია - 15 ქულამდე). ამავე დროს აუცილებელია მინიმუმ ორქულიანი სხვაობა (ანუ 25-24-ზე თამაში არ მთვარდება და გრძელდება ორქულიანი უპირატესობის მოპოვებამდე). ყოველი პარტიის შემდეგ მეტოქეები მოედნის ნახევრებს ცვლიან. აკრძლულია ბადის მეორე ნახევარში ხელის გადაყოფა, მეტოქესთან ან მოედნის მეორე ნახევართან კონტაქტი, ბადის ვერტიკალური სიბრტყის გადაკვეთა, ბურთთან შეხება წელსქვედა ნაწილით. გუნდებს უფლება აქვთ თითოეულ პარტიაში აიღონ ორი 30 წამიანი წუთშესვენება. გუნდს უფლება აქვს მოწოდებულ ბურთს შეეხოს მხოლოდ სამჯერ, ამასთან მესამე შეხებით ბურთი აუცილებლად მეტოქის ნახევრისკენ უნდა გაიგზავნოს. სათამაშო ბურთი ტყავისგან მზადდება. გარშემოწერილობა 65-67 სმ-ა, ხოლო წონა - 260-280 გრ.

თუ თამაში დაიწყო და არ დასრულდა 30 საათის განმავლობაში, ყველა ფსონი, გარდა იმ ფსონებისა, რომელთა შედეგი ცალსახად იყო გარკვეული თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის, ხდება დაბრუნება.

თუ თამაშის თარიღი გადატანილია თამაშის ჩატარების დანიშნული დროიდან 30 საათის დროის პერიოდში, ყველა ფსონი რჩება ძალაში;  სხვა შემთხვევაში ამ თამაშზე დადებული ფსონებზე ხდება დაბრუნება.

თუ შეცვლილია მხოლოდ თამაშის ჩატარების ადგილი, ყველა ფსონი ითვლება ნამდვილად.

თუ ერთ-ერთ  წყვილში გამოცხადებული მოთამაშე თამაშის დაწყებამდე შეიცვალა, ამ თამაშის ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
თუ მსაჯების გადაწყვეტილებით  რომელიმე გუნდს მოეხსნა ქულები, ფსონების გათვლა ხდება მსაჯების გადაწყვეტილების საფუძველზე. გამონაკლისი არის ფსონები „Live“ რეჟიმში იმაზე, თუ რომელი გუნდი მოაგროვებს პირველი 5/10/15/20 ქულას  და ასევე ფსონები „Live“ რეჟიმში იმაზე, თუ რომელი გუნდი მოიგებს შემდეგ მიწოდებას. ასეთი ფსონების დაანგარიშება ხდება იქიდან გამომდინარე, თუ პირველი რომელი გუნდი მოაგროვებს ქულების  მითითებულ რაოდენობას და თუ აუცილებელი ქულების რაოდენობა არის მიღწეული, მსაჯების მიერ შემდგომი ქულების გამოქვითვა არ ახდენს გავლენას ამ პოზიციაზე გამარჯვებულის პირვანდელ მდგომარეობას; ანალოგიურად დაანგარიშდება  „Live“ ფსონები იმაზე, თუ რომელი გუნდი მოიგებს შემდგომ გაწოდებას.

პლაჟის ფრენბურთზე ფსონებისთვის  შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. გამარჯვებული.
  უნდა განხორციელდეს თამაშის შედეგის დადგენა.
   
 2. ტოტალი
  თუ თამაშიდან გამომდინარე ჯამური ქულების რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება.
   
 3. ინდივიდუალური ტოტალი<მითითებული გუნდი>.
  თუ თამაშიდან გამომდინარე მითითებული  გუნდის მიერ მოგროვებული ქულების ჯამური  რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება.
   
 4. სეტების ტოტალი
  აუცილებელია დადგინდეს, ითამაშებენ თუ არა გუნდები თამაშზე სეტების  მითითებულ რაოდენობაზე მეტს ან  ნაკლებს. თუ მატჩი იყო შეწყვეტილი და არ განახლებულა, ამ პოზიციაზე ხდება ფსონების დაბრუნება.
   
 5. ვინ მოაგროვებს თამაშზე პირველ (5/10/15) ქულებს?
  თუ მსაჯების გადაწყვეტილებით  რომელიმე გუნდს  მოეხსნა ქულები,  მას მერე რაც კონკრეტულმა გუნდმა  პირველმა მოაგროვა ქულების სათანადო  რაოდენობა, მოცემულ პოზიციაზე პირველადი გათვლა რჩება ძალაში და მსაჯების გადაწყვეტილებას ამ  პოზიციის გაანგარიშებაზე გავლენა არ აქვს.
   
 6. რამდენი სეტი იქნება თამაშზე?
  გათვალისწინებულია ფაქტიურად გათამაშებული სეტები თამაშზე. თუ თამაში იყო შეწყვეტილი და არ განახლებული,  ამ პოზიციაზე დადებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.
   
 7. ფორა სეტებში.
   
 8. დაზუსტებული ანგარიში სეტებში.
   
 9. ტურნირის გამარჯვებული.
  თუ ტურნირის გამარჯვებულად აღიარებულია 1 გუნდზე მეტი, ფსონების კოეფიციენტი მოცემულ გუნდზე იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე.
   
 10. თამაშის ტოტალი ლუწი/კენტი.
   
 11. ანგარიშის ტოტალი ლუწი/კენტი.

 

ამერიკული ფეხბურთი

ამერიკული ფეხბურთი - სპორტის გუნდური სახეობა, რომელსაც ა.შ.შ.-ში უწოდებენ ფეხბურთს, თამაშში მონაწილეობს ორი გუნდი. მოედანზე ერთდროულად იმყოფება 11-11 მოთამაშე თითოეული გუნდიდან. რამდენიმე ან ყველა ფეხბურთელის შეცვლა შესაძლებელია თამაშისთვის განკუთვნილ დროის ნებისმიერ მონაკვეთში. სათამაშო სტადიონის სიგრძე - 110 მეტრია, სიგანე კი — 49 მეტრი. სტადიონი დაყოფილია რამდენიმე 10 იარდიან  ნაწილად. თამაში მოიცავს 4 ტაიმს.

თამაში კენჭისყრით (მონეტის დახმარებით) იწყება, კენჭისყრაში გამარჯვებული გუნდი წყვეტს, რომელი გუნდი დაიწყებს თამაშს. კენჭისყრაში დამარცხებული გუნდი კი - ირჩევს სტადიონის მხარეს. ერთ-ერთი გუნდის მხრიდან თამაშში ბურთის შეყვანის შემდეგ, მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშემ ბურთი უნდა მოიგდოს ხელში და წინ გაიქცეს, მანამ სანამ მას არ შებოჭავენ და სათამაშო მინდორზე დააგდებენ. არსებობს შეტევების განხორციელების ლიმიტი, ის თითო გუნდისთვის თითო ჯერზე 4 შეტევით განისაზღვრება. შეტევაში მოთამაშის (შესაბამისად გუნდის) მოვალეობაა გადალახოს 10 იარდიანი მონაკვეთი. ყოველ ასეთ მცდელობას დაუნი ეწოდება (ინგლ. down). თუ შემტევ პოზიციაში მყოფი გუნდი გაივლის 10 იარდს, ის კვლავ იღებს 4 მცდელობის უფლებას შემდეგი 10 იარდის გავლისთვის. ამ შანსის გამოუყენებლობის შემთხვევაში, ბურთი გადაეცემა მოწინააღმდეგეს. თუ გუნდმა გადალახა ყველა 10 იარდიანი მონაკვეთი და განახორციელა თაჩდაუნი (ინგლ. touchdown),  გუნდი იღებს 6 ქულას და ინიშნება 1 ქულიანი დარტყმა (გარდასახვა)

არსებობს ბურთის დაკარგვის სხვადასხვა ვარიანტი:

თუ გუნდმა ვერ გადაკვეთა 10 იარდი 4 შეტევაში…
თუ მოწინააღმდეგე გუნდმა გადაცემის მომენტში მოახერხა ჩაჭრა.
თუ შეტევაში მყოფი ფეხბურთელი წააქციეს, ბურთი ხელიდან გაუვარდა და ბურთი დაცვაში მყოფი გუნდმა ჩაიგდო ხელში.

ხშირად, მესამე შეტევის შემდეგ, თავდასხმაში მყოფმა გუნდმა თუ ვერ მოახერხა 10 იარდის გადაკვეთა, გუნდი აღარ რისკავს და ანხორციელებს პანტს. საჯარიმო დარტყმის-ის მსგავსს დარტყმას. ბურთი დარტყმის წინ მოქცეულია მოთამაშის ხელებში.

 1. ოვერტაიმი გათვალისწინებულია ყველა პოზიციის გაანგარიშებაში  გარდა შემდეგი პოზიციებისა:  ”I ნახევარი/თამაში”, “სხვაობა ანგარიშში” და “მეოთხედის შედეგი”.
 2. იმ შემთხვევაში, თუ თამაში იყო შეწყვეტილი და არ დასრულებულა 15  საათის განმავლობაში, მოცემული თამაში ყველა ფსონზე ხდება  დაბრუნება, იმ ფსონების გარდა, რომელთა შედეგი  ცალსახად იყო დადგენილი თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის.
 3. თამაშის დაწყების დაფიქსირებული დროის არა უმეტეს 30 საათით გადატანის შემთხვევაში, მოცემულ თამაშზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.

ამერიკულ ფეხბურთზე ფსონებისთვის  შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. გამარჯვებული.
  აუცილებელია თამაშის შედეგის დადგენა. ფსონები მიიღება ოვერტაიმის გათვალისწინებით.
   
 2. ტოტალი.
  თუ თამაშიდან გამომდინარე  ქულების ჯამური  რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება. ანალოგიური წესი მოქმედებს  გუნდის ან მოთამაშის ინდივიდუალური  ტოტალის დროს.
   
 3. ფორა.
  თუ ფორას აქვს მხოლოდ 2 ოფცია (მხოლოდ გამარჯვებული1 ან გამარჯვებული2, ოფციის  --  „ფრე“ გარეშე ) თანაბარი ანგარიშის შემთხვევაში ფორის გათვალისწინებით ხდება დაბრუნება (მიუხედავად იმისა, თუ მატჩის რომელ პერიოდზე არის შემოთავაზება ფსონზე).
   
 4. I (პირველი) ნახევარი/თამაში.
  იმისთვის რომ მოიგოთ ფსონი, აუცილებელია გამოიცნოთ I  (პირველი)  ნახევრისა და თამაშის შედეგი. ოვერტაიმი არ ითვლება.
   
 5. ფსონები მეოთხედზე
  ფსონები შემოთავაზებულია მოგებულ გუნდზე, რომელმაც გამარჯვება მოიპოვა ფორით ან თამაშის შესაბამისი  მეოთხედში დაგროვილი  ქულების რაოდენობით. რომელი გუნდი ლიდერობს თამაშზე შესაბამისი მეოთხედის შემდეგ არ აქვს მნიშნელობა. ოვერტაიმი არ ითვლება.
   
 6. პირველი/ უკანასკნელი  „ტაჩდაუნის“  ავტორი
  იმისთვის რომ მოიგო ფსონი, პოზიციის დასახელების შესაბამისად უნდა გამოიცნო თამაშზე პირველი და უკანასკნელი  „ტაჩდაუნის“ ავტორი . იმისათვის რომ კონკრეტულ მოთამაშეზე ფსონები ჩაითვალოს მართლაც ნამდვილად, მოთამაშემ უნდა ითამაშოს თამაშზე 1  (ერთი) წუთზე მეტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფსონები ანულირდება.
   
 7. ფსონები  I  (პირველ) ნახევარზე.
  იმისთვის რომ მოიგოთ ფსონი, უნდა გამოიცნოთ თამაშის I ნახევრის გამარჯვებული. ფსონები განულდება, თუ თამაში იყო შეწყვეტილი მე-2 მეოთხედის დასრულებამდე.
   
 8. პირველი/შემდგომი შედეგიანი მოქმედება.
  იმისთვის რომ მოიგოთ ფსონი, უნდა გამოიცნოთ, რომელი იქნება პირველი/შემდგომი შედეგიანი მოქმედება: „ტაჩდაუნი“, გოლი კარებში ან „სეიფთი“. თუ თამაში იყო შეწყვეტილი ან დასრულებულია „ტაჩდაუნის“, გოლის  ან სეიფტის შესრულებამდე, მოცემულ პოზიციაზე ფსონები ანულირდება (გაუქმდება).

 

ავსტრალიური ფეხბურთი

ავსტრალიური ფეხბურთი სპორტის გუნდური სახეობაა. თამაშში მონაწილეობს ორი გუნდი. მოედანზე ერთდროულად იმყოფება 18-18 მოთამაშე თითოეული გუნდიდან. ავსტრალიური ფეხბურთისთვის განკუთვნილი მოედანი ოვალური ფორმისაა და გააჩნია საკმაოდ დიდი ზომები: სიგრძე - 185 მეტრი, სიგანე - 155 მეტრი. გუნდები ბურთით გადადგილდებიან მოედანზე და ცდილობენ დალაშქრონ მოწინააღმდეგის კარები, იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქულა მოაგროვონ. თითოეულ გუნდს გააჩნია ორი კარი, დიდი და პატარა. პატარა კარი დიდი კარის ჩარჩოებშია მოქცეული. დიდ კარში გოლის გატანისთვის გუნდი იღებს ერთ ქულას, ხოლო პატარა კარში ფეხით გატანილი გოლისთვის - 6 ქულას. კარების სიმაღლე არ არის განსაზღვრული. მოთამაშეს ბურთით ხელში შეუძლია გაირბინოს მხოლოდ 10 ნაბიჯი, რის შემდგომაც ბურთი უნდა გადასცეს სხვა მოთამაშეს, ან განაგრძოს ბურთით მოძრაობა მას მერე რაც ბურთს დააგდებს მიწაზე. ბურთის გადაცემა შესაძლებელია ნებისმიერი მიმართულებით, როგორც ფეხით, ასევე ხელით. სათამაშო ბურთი ოვალური ფორმისაა, მისი საშუალო სიმძიმე დაახლოებით - 670 გრამია. მმატჩი შედგემა ოთხი პერიოდისგან, თითო პერიოდი 20 წუთიანია. თამაშში დასაშვებია ძალისმიერი ორთაბრძოლები.

 1. ოვერტაიმი გათვალისწინებულია ყველა პოზიციის გაანგარიშებაში  გარდა შემდეგი პოზიციებისა:  ”I ნახევარი/თამაში”, “სხვაობა ანგარიშში” და “მეოთხედის შედეგი”.
 2. იმ შემთხვევაში, თუ თამაში იყო შეწყვეტილი და არ დასრულებულა თამაშის შეწყვეტიდან 15  საათის ფარგლებში, მოცემულ თამაშზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება, იმ გარდა ფსონებისა, რომელთა შედეგი  თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის ცალსახად  იყო დადგენილი.
 3. თამაშის დაწყების დაფიქსირებული დროის არა უმეტეს 30 საათით გადატანის შემთხვევაში, მოცემულ თამაშზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.


ავსტრალიურ ფეხბურთზე ფსონებისთვის  შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. გამარჯვებული.
  აუცილებელია თამაშის შედეგის დადგენა. ფსონები მიიღება ოვერტაიმის გათვალისწინებით.
   
 2. ტოტალი.
  თუ თამაშიდან გამომდინარე  ქულების ჯამური  რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება. ანალოგიური წესი მოქმედებს  გუნდის ან მოთამაშის ინდივიდუალური  ტოტალის დროს.
   
 3. ფორა.
  თუ ფორას აქვს მხოლოდ 2 ოფცია (მხოლოდ გამარჯვებული1 ან გამარჯვებული2, ოფციის  --  „ფრე“ გარეშე ) თანაბარი ანგარიშის შემთხვევაში ფორის გათვალისწინებით ხდება დაბრუნება (მიუხედავად იმისა, თუ მატჩის რომელ პერიოდზე არის შემოთავაზება ფსონზე).
   
 4. I (პირველი) ნახევარი/თამაში.
  იმისთვის რომ მოიგოთ ფსონი, აუცილებელია გამოიცნოთ I  (პირველი)  ნახევრისა და თამაშის შედეგი. ოვერტაიმი არ ითვლება.
   
 5. ფსონები მეოთხედზე
  ფსონები შემოთავაზებულია მოგებულ გუნდზე, რომელმაც გამარჯვება მოიპოვა ფორით ან თამაშის შესაბამისი  მეოთხედში დაგროვილი  ქულების რაოდენობით. რომელი გუნდი ლიდერობს თამაშზე შესაბამისი მეოთხედის შემდეგ არ აქვს მნიშნელობა. ოვერტაიმი არ ითვლება.
   
 6. ფსონები  I  (პირველ) ნახევარზე.
  იმისთვის რომ მოიგოთ ფსონი, უნდა გამოიცნოთ თამაშის I ნახევრის გამარჯვებული. ფსონები განულდება, თუ თამაში იყო შეწყვეტილი მე-2 მეოთხედის დასრულებამდე.

 

კრივი 

კრივი - სპორტის სახეობა, ორ სპორტსმენს შორის მუშტით ბრძოლა განსაკუთრებული წესების დაცვით. შეჯიბრება კრივში ტარდება 250-300 გრამიანი რბილი ხელთათმანებით რინგზე 3 წუთიანი რაუნდით, რაუნდებს შორის ერთწუთიანი შესვენებაა. გამარჯვება ეძლევა იმ მოკრივეს, რომელმაც წარმატებით ჩატარებული შეტევებით მოაგროვა მეტი ქულა, მოიგო ნოკაუტით ან თუ მოწინააღმდეგეს აღარ შეუძლია ბრძოლა, დისკვალიფიცირებულია ან უარს ამბობს ბრძოლის გაგრძელებაზე. კრივში აკრძალულია დარტყმა წელსქვევით, კეფაში, ზურგში, თავის დარტყმა. ბრძოლას სჯის რეფერი (მსაჯი რინგზე) და 3-5 მსაჯი რინგს გარეთ.

 1. თუ ორთაბრძოლა რაიმე მიზეზით არ შედგება  და ჩატარდება ჩატარების  თავიდან დაგეგმილი  თარიღიდან არაუგვიანეს 28 დღისა -- მოცემულ თამაშზე ყველა ადრე გაკეთებული ფსონი  მოქმედია (ძალაში რჩება) თავიდან დაგეგმილი ორთაბრძოლისთვის.
 2. ორთაბრძოლის სხვა არენაზე  გადატანის დროს ყველა ფსონი რჩება ძალაში.
 3. ორთაბრძოლა დაწყებულად ითვლება პირველი გონგის შემდეგ. ერთ-ერთი მონაწილის მოგებაზე თამაშში --  სიტყვა „მოგება“ გულისხმობს მოგებას ქულებში, მოგებას ნოკაუტით, მოგებას ტექნიკური ნოკაუტით, მოწინააღმდეგის დისკვალიფიკაციას ან თამაშზე მის უარს.
 4. ცნება  (გაგება) --  “ადრეული მოგება“გულისხმობს ნოკაუტს, ტექნიკურ ნოკაუტს, მოწინააღმდეგის დისკვალიფიკაციას ან მის უარს თამაშზე.
 5. ცნება  (გაგება) --  „მოგება ქულებში“ ნიშნავს გამარჯვებას მოპოვებულს მსაჯების გადაწყვეტილებით ბრძოლის  ყველა  რაუნდების დამთავრების შემდეგ.
 6. თუ მოკრივე შემდეგი რაუნდის დასაწყისისთვის გონგის ჩამორტყმის მერე რინგზე არ გავიდა, ორთაბრძოლა მომდევნო რაუნდისთვის  ითვლება დასრულებულად მოწინააღმდეგის გამარჯვებით.
 7. თუ დაგეგმილი რაუნდების რაოდენომა შეიცვალა, ყველა ფსონი ორთაბრძოლის შედეგზე რჩება ძალაში და ფსონები რაუნდების რაოდენობაზე  დაბრუნებადია.
 8. თუ ბრძოლის  ერთი მონაწილე იყო შეცვლილი მეორე მონაწილით; ამ ბრძოლის ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.

კრივზე ფსონებისათვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. ორთაბრძოლაში გაგარჯვებული.
  აუცილებელია დადგინდეს ამ ორთაბრძოლის შედეგი: ერთ-ერთი მონაწილის მოგება ან ფრე ორთაბრძოლაში (შედეგისთვის „მოგება“არ აქვს მნიშვნელობა რა ხერხით იყო მოპოვებული: ქულებით, ნოკაუტით, ტექნიკური ნოკაუტით, მოწინააღმდეგის დისკვალიფიკაციის გზით თუ მისი უარით). ფსონები ითვლება ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე, რომელიც გამოცხადებულია რინგზე. დისციპლინარული და მსაჯების გადაწყვეტილებები, მიღებული მარეგულირებელი ორგანოების მიერ მოგვიანებით, ამ პოზიციაზე ფსონების გათვლაზე გავლენას არ ახდენს.თუ ორთაბრძოლა დამთავრდა ფრედ და ფსონები ასეთ შედეგზე არ იყო შემოთავაზებული, ამ პოზიციაზე  ყველა ფსონი ითვლება არა ნამდვილად და ექვემდებარება დაბრუნებას.
   
 2. ტოტალი რაუნდების ორთაბრძოლაში.
  თუ მოკრივე არ გავიდა შემდეგი რაუნდის დასაწყისისთვის გონგის ჩამორტყმის მერე, ორთაბრძოლა მომდევნო რაუნდისთვის ითვლება  მოწინააღმდეგის გამარჯვებით  დასრულებულად. თუ რეგლამენტით დაგეგმილი რაუნდების რაოდენობა შეიცვალა,  ამ პოზიციაზე არსებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება. გათვალისწინებულია    ორთაბრძოლაში  რაუნდების მთლიანი რაოდენობა
   
 3. ფსონები რაუნდებზე
  აუცილებელია დადგინდეს რომელ რაუნდში და ვის მიერ იქნება მოპოვებული გამარჯვება. ამ შემთხვევაში გათვალისწინებულია მოგება ორთაბრძოლაში და არა მოგება რაუნდში. თუ მოგება გამოცხადებულია მსაჯების გადაწყვეტილების გზით ორთაბრძოლის ბოლო რაუნდის დამთავრების შემდეგ, ყველა ფსონი ორთაბრძოლის ბოლო რაუნდში მონაწილეების მოგებაზე რჩება ძალაში და ჩაითვლება წაგებულად.
   
 4. იქნება თუ არა ნოკდაუნი მითითებულ რაუნდში
  ითვლება მხოლოდ ნოკდაუნები, რომელთა შედეგად მსაჯი იწყებს დროის ათვლას ან როცა მსაჯი თავად ინიცირებს დროის ათვლას.
  იატაკზე დაცემა და სხვა მზგავსი ინციდენტები მხედველობაში არ მიიღება.
   
 5. ორთაბრძოლის შედეგი.
  აუცილებებლია განსაზღვროთ რა გზით მოხდება ორთაბრძოლის შედეგისა და ასევე ორთაბძოლის გამარჯვებულის  დადგენა; აღნიშნული პოზიციისათვის ხელმისაწვდომია შემდეგი ოფციები:
  1 მოთამაშის (2 მოთამაშის) მოგება  ნოკაუტით (თუ მოკრივე არ დგება რინგის იატაკიდან მსაჯის მიერ დროის ათვლიდან 10 წუთის განმავლობაში), ტექნიკური ნოკაუტით (3 ნოკდაუნის შემდეგ მსაჯის გადაწყვეტილებით და ასევე მოთამაშის უარი თამაშის გაგრძელებაზე) ან მოწინააღმდეგის დისკვალიფიკაციით.
  1 მოთამაშის (2 მოთამაშის) მოგება  მსაჯების გადაწყვეტილებით (ამ ორთაბრძოლის  რეგლამენტირებული ყველა რაუნდის შემდეგ) ან მსაჯების ტექნიკური გადაწყვეტილებით (ვადამდელი გადაწყვეტილება ქულებში) ფრეზე.
   
 6. ორთაბრძოლის გამარჯვებული/რაუნდების რაოდენობა.
  აუცილებელია განსაზღვროთ  ვინ მოიგებს ორთაბრძოლას და შედგება თუ არა ამ ორთაბრძოლის დროს   რაუნდების  მითითებულ რაოდენობაზე მეტი ან ნაკლები. თუ ორთაბრძოლა დამთავრდა ფრედ ყველა ფსონი ამ პოზიციაზე ითვლება არანამდვილად და ხდება მათი დაბრუნება. თუ მოკრივე არ გამოვიდა შემდგომი რაუნდის დაწყებისთვის გონგის ჩამორტყმის მერე, ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ ორთაბრძოლა დამთავრდა ზემოხსენებულ რაუნდში ამ მოკრივის მოწინააღმდეგის გამარჯვებით.  თუ რეგლამენტით გათვალისწინებული რაუნდების რაოდენობა შეიცვალა, ფსონები ამ პოზიციაზე ექვემდებარება დაბრუნებას. დაანგარიშებისას მხედველობაში მიიღება  მხოლოდ  ორთაბრძოლაში  სრულად (მთლიანად) ჩატარებული რაუნდების რაოდენობა.
   
 7. ვინ და როდის მოიგებს ორთაბრძოლას?
  აუცილებელია განსაზღვროთ ორთაბრძოლის გამარჯვებული და ასევე ის თუ დროის რა ინტერვალში იქნება მოპოვებული გამარჯვება. თუ ორთაბრძოლა დამთავრდება ფრედ, ყველა ფსონი ამ პოზიციაზე ითვლება როგორც არანამდვილად და ხდება დაბრუნება. ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ ორთაბრძოლა დამთავრდა ზემოხსენებულ რაუნდში ამ მოკრივის მოწინააღმდეგის გამარჯვებით. თუ რეგლამენტით გათვალისწინებული რაუნდების რაოდენობა შეიცვალა,ფსონები ამ პოზიციაზე ექვემდებარება დაბრუნებას. დაანგარიშებისას მხედველობაში მიიღება  მხოლოდ  ორთაბრძოლაში  სრულად (მთლიანად) ჩატარებული რაუნდების რაოდენობა.
   
 8. გაგრძელდება თუ არა ორთაბრძოლაში რაუნდების  რეგლამენტირებული რაოდენობა?
  აუცილებელია განსაზღვროთ, ჩატარდება  თუ არა ორთაბრძოლაში რეგლამენტირებული რაუნდების მთლიანი რაოდენობა, თუ ვადამდე ადრე იქნება გამოცხადებული ერთ-ერთი მონაწილის გამარჯვება.თუ რეგლამენტით გათვალისწინებული რაუნდების რაოდენობა შეიცვალა,ფსონები ამ პოზიციაზე ექვემდებარება დაბრუნებას. თუ ორთაბრძოლა შეწყდა ან გადაიდო ტექნიკური მიზეზებით, ამ პოზიციის ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 9. რომელ რაუნდში გამოაცხადებენ გამარჯვებულს?
  აუცილებელია განსაზღვროთ იქნება თუ არა გამოვლენილი ორთაბრძოლის გამარჯვებული ერთ-ერთ შემოთავაზებულ რაუნდში, ან იქნება თუ არა ორთაბრძოლის გამარჯვებული  განსაზრვრული მსაჯების მიერ ორთაბრძოლის  რეგლამენტირებული  ყველა რაუნდის დამთავრების შემდეგ. თუ ერთ-ერთი მოკრივე არ გამოვიდა შემდგომი რაუნდის დაწყებისთვის გონგის ჩამორტყმის მერე; ამ შემთხვევაში ითვლება რომ ორთაბრძოლა დამთავრდა ასეთი რაუნდის წინა რაუნდში.
   
 10. მიიღებს თუ არა  ორთაბრძოლაში ნოკდაუნს  „მითითებული მოკრივე“?
  მიიჩნევა მხოლოდ ნოკდაუნები, რომელთა შედეგად მსაჯი იწყებს  დროის ათვლას, ან როცა მსაჯი თვითონ ინიცირებს დროის ათვლას. დაცემა სრიალა იატაკზე და სხვა ინციდენტები მხედველობაში არ მიიღება.
   
 11. „მითითებული მოკრივე“ მოიგებს ორთაბრძოლას თამაშის პირველ  წუთებში.
  გათვალისწინებულია დრო  ორთაბრძოლის დაწყებიდან  (გონგის ჩამორტყმიდან) ორთაბრძოლის  59-ე   წამამდე დროის  ჩათვლით.
   
 12. „მითითებული მოკრივე“  მიიღებს ნოკდაუნს და მოიგებს ორთაბრძოლას 
  შემოთავაზებული ოფციები:
  <<დიხ>> - ორთაბრძოლის განმავლობაში მოთამაშე მიიღებს ტუნდაც 1 ნოკდაუნს და შედეგიდან გამომდინარე იქნება გამოცხადებული გამარჯვებულად.
  <<არა>> -  ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში.
  მიიჩნევა მხოლოდ ნოკდაუნები, რომელთა შედეგად მსაჯი იწყებს  დროის ათვლას, ან როცა მსაჯი თვითონ ინიცირებს დროის ათვლას. 
  თუ ორთაბრძოლა შეწყდა ან გადაიდო ტექნიკური მიზეზებით, ამ პოზიციის ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 13. ვინ მიიღებს ნოკდაუნს/ნოკაუტს/ტექნიკურ ნოკაუტს?
  შესაძლებელია შემდეგი შედეგები:
  <<არავინ>> - ორთაბრძოლაში მონაწილეებისგან არავინ  მიიღებს ნოკდაუნს/ნოკაუტს ან ტექნიკურ ნოკაუტს;
  <<მოთამაშე 1>> - მოთამაშე 1 ორთაბრძოლაში მიიღებს ან ნოკდაუნს, ან ნოკაუტს, ან ტექნიკურ ნოკაუტს(ან ნოკდაუნს და ნოკაუტს/ნოკდაუნს და ტექნიკურ ნოკაუტს);
  <<მოთამაშე 2>> - მოთამაშე 2 ორთაბრძოლაში მიიღებს ან ნოკდაუნს, ან ნოკაუტს ან ტექნიკურ ნოკაუტს( ან ნოკდაუნს და ნოკაუტს/ნოკდაუნს და ტექნიკურ ნოკაუტს);

 

ბადმინტონი

ბადმინტონი - ოლიმპიური სპორტის სახეობა, რომელიც არის ჩოგბურთის მსგავსი თამაში. მაღლა გაჭიმული ბადის თავზე ჩოგნით ისვრიან კორპის ან პლასტმასის ძაბრისებურ ბურთს (ვოლანს).მას ძირითადად დარბაზში თამაშობენ.ბადმინტონი მოითხოვს სისწრაფესა და ფიზიკურ გამძლეობას.

a. იმ შემთხვევაში თუ თამაშის დაწყებამდე გამოცხადებული    ერთი-ერთი მოთამაშე შეიცვლება სხვა მოთამაშით, ფსონები ასეთ მოვლენაზე ექვემდებარება დაბრუნებას.

b. მატჩის გადატანის ან შეწყვეტის შემთხვევაში, ყველა ფსონი, გარდა იმ ფსონებისა, რომელთა შედეგი ცალსახად არის გარკვეული თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის (შეწყვეტილი თამაშების შემთხვევაში) ექვემდებარება დაბრუნებას. თუ თამაში შეწყვეილია მოთამაშის ტრავმის ან დისკვალიფიკაციის მიზეზით და ამის შედეგად გამოიკვეთა მონაწილე, რომელიც გადადის შემდეგ რაუნდში, ფსონები შემდეგ რაუნდში გასვლაზე რჩება ძალაში.

ბადმინტონზე ფსონებისათვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. მატჩის გამარჯვებული.
  აუცილებელია განსაზღვროთ თამაშის გამარჯვებული.
   
 2. სეტის გამარჯვებული.
  აუცილებელია განსაზღვროთ სეტის გამარჯვებული.
   
 3. ტურნირის გამარჯვებული.
  იმ შემთხვევაში თუ მითითებულმა მოთამაშემ ტურნირში მონაწილეობა ვერ მიიღო, ყველა ფსონი ამ მოთამაშეზე ექვემდებარება დაბრუნებას.
   
 4. ვინ მოიგებს შემდეგ მიწოდებას?
  იმ შემთხვევაში, თუ შემდეგი მიწოდება არ იყო მიწოდებული თამაშზე, ამ პოზიციაზე ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 5. ზუსტი ანგარიში.
  იმ შემთხვევაში, თუ თამაში შეწყვეტილია და არ არის გათამაშებული სეტების რეგლამენტირებული რაოდენობა, ამ პოზიციაზე არსებული ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.   

 

ბეისბოლი

ბეისბოლი - გუნდური სპორტული თამაში ბურთითა და კეტით. შეჯიბრში მონაწილეობს ორი გუნდი, თითოეულში ცხრა (ან ათი) მოთამაშით.

ცვლილებების რაოდენობა ულიმიტოა. შეცვლილ მოთამაშეს უკან დაბრუნების უფლება აღარ აქვს.  თამაშის დასაწყისში, სტუმარი გუნდი თავდამსხმელად გვევლინება.

ბეისბოლის მოედანი რომბის ფორმისაა და იყოფა ორ ნაწილად, Infield და Outfield.  

პიტჩერი(P)-ანუ ბურთის მტყორცნელი, ის მიწაყრილის ანუ გორაკის ცენტრში დგას.

ქეთჩერი(C)-ჩამუხლული მოთამაშე, რომელსაც ბურთის დაჭერა ევალება.

ბაზის დამცველები – ადგილი, სადაც ბეისბოლის მატჩის მთავარი მოქმედება ვითარდება, რომბის ფორმისაა, რომლის თითოეულ კუთხეში განლაგებულია “ბაზები”.  რომბის სამხრეთით არის

HOME ანუ სახლი სადაც ჩემს მიერ ნახსენები ქეთჩერი არის ჩამუხლული. აღმოსავლეთ ბაზას ეწოდება ბაზა #1 ჩრდილოეთის ბაზას #2 და დასავლეთის ბაზას #3.

თითოეულ ბაზაზე განლაგებულია ერთი ბაზის დამცველი. თავად ბაზები პატარა კვადრატული ტომსიკებია, რომლებიც განლაგებულია რომბის კუთხეებში მიწაზე. დამცველებს შესაბამისად მოიხსენიებენ როგორც B1, B2, B3 (ბაზებზე განლაგების მიხედვით). მათ ეხმარება ე.წ. შორთსტოპი (SS), რომელიც მოედანზე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, თავისუფლად მოძრაობს ბაზებს შორის, თუმცა უმრავკლეს შემთხვევაში, როგორც წესი შორთსტოპი პირველსა და მეორე ბაზას შორის მოქმედებს, რადგან პირველი შეტევა და აქედან გამომდინარე შემტევთა ძირითადი დარტყმა სწორედ ამ ბაზებზე მიმდინარეობს.

სწორედ ამ რომბს, რომელიც მოიცავს ბაზებს ეწოდება შიდა მოედანი INFIELD, შესაბამისად რომბის მთელი გარეთა ნაწილი, ტრიბუნების ჩათვლით წარმოადგენს გარეთა მოედანს OUTFIELD-ს, სადაც განლაგებული არიან ე.წ. აუტფილდერები ანუ გარეთა მოედნის დამცველები, სულ 3 დამცველია მარჯვენა, ცენტრალური  და მარცხენა.

პიტჩერი, ქეთჩერი, შორთსტოპი, 3 ინფილდერი და 3 აუტფილდერი – სულ 9 კაცი დამცველები არიან. თავდამსხმელ გუნდს მხოლოდ ბეთერები ანუ დამრტყმელები წარმოადგენენ.

a. თუ ერთ დღეს ერთი და იმავე გუნდების მონაწილეობით იყო ნათამაშები ორი თამაში, და ბუკმეიკერული კომპანიის მიერ მხოლოდ ერთი იყო შემოთავაზებული, მაშინ შედეგი ერიცხება პირველ თამაშს.

b. თუ თამაში ნებისმიერი მიზეზით იყო გადატანილი 15 საათზე მეტი დროით, ყველა ფსონები ამ მოვლენაზე მიიღებენ მოგების კოეფიციენტს, რომელიც იქნება „1“- ტოლი.

c. თუ თამაში შეწყვეტილია და განახლდა შეწყვეტიდან 15 საათის განმავლობაში,  მასზე დადებული ყველა ფსონი რჩება ძალაში.

d. თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული ყველა ფსონზე დაანგარიშება ხდება ოფიციალური ანგარიშიდან გამომდინარე დამატებითი „ინინგიების“ ჩათვლით. თუ მატჩზე არის შესაძლებელი შედეგი<<ფრედ>>, მაშინ ფრეს შემთხვევაში ფსონები მოგებაზე ექვემდებარება დაბრუნებას (თუ ხაზზე არ არის მითითებული კოეფიციენტი ფრეზე).

e. ყველა ფსონი ითვლება ნამდვილად, თუ არის გათამაშებული მინიმუმ 5 (ხუთი) სრული ინინგი ან 4,5 ინინგი, თუ ამ მომენტისთვის იგებს მასპინძელი გუნდი. მოგებულად ითვლება ის გუნდი, რომელსაც ბოლო სრული ინინგის მომენტისთვის აქვს უფრო მეტი გარბენა (იმ შემთხვევების გარდა, როცა თამაში შეწყვეტილია პირველი ინინგის ნახევარში და ლიდერობს მასპინძელი გუნდი; მსგავს შემთხვევებში გამარჯვებულად ითვლება მასპინძელი გუნდი). თუ თამაში შეწყდა უფრო ადრე, ვიდრე მითითებულია მოცემულ პუნკტში, ყველა ფსონზე, იმ ფსონების გარდა რომელთა  შედეგი თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის ცალსახად არის გარკვეული, ხდება დაბრუნება.

თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, მაშინ ეს წესები გამოიყენება ყველა სახის ფსონებისთვის.

გამონაკლისები:

1.“Live“ ფსონები

ფსონების დასაანგარიშებლად თამაში სრულად უნდა გათამაშდეს, თუ მატჩი შეწყდა, ყველა ფსონი ამ თამაშზე, იმ ფსონების გამოკლებით, რომელთა  შედეგი თამაშის შეწყვეტის მომენტისთვის ცალსახად არის გარკვეული, ითვლება არასწორად.

2.მეტი/ნაკლები, მეტი/ნაკლები გარბენები+გარტყმები+ შეცდომები,ფორა.

ფსონები გათვლილია ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე 9 (ცხრა) ინინგის შემდეგ (8 ½ ინინგის შემდეგ, თუ ლიდერობს მასპინძელი გუნდი). თუ თამაშის დასრულებისთვის საჭირო იქნება დამატებითი ინინგები, ფსონების დაანგარიშება მოხდება ბოლო ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე. თუ თამაში ვადაზე ადრე იქნება დასრულებული, ყველა ფსონი იქნება ანულირებული.

3. თამაში „მასპინძელი - სტუმარი“.

თამაშზე მონაწილეობას იღებენ  ერთი სათამაშო დღის მატჩები და მხოლოდ ის მატჩები, რომლებიც მითითებულია მიმდინარე ხაზზე. თუ ერთ-ერთ რომელიმე თამაშზე მაინც არ არის გათამაშებული 8,5-9 ინინგი, ამ პოზიციაზე დადებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება. ფსონების გათვლა განისაზღვრება როგორც „რანების“ ჯამი მოგროვებული მასპინძლის მიერ წინააღმდეგ სტუმრის მიერ მოპოვებული „რანების“ ჯამისა  (ფრეს შემთხვევაში ხდება ფსონებისდაბრუნება ).

  ბეისბოლის თამაშზე  ფსონებისთვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

1. გამარჯვებული

შემოთავაზებულია განსაზღვროთ თამაშის შედეგი. ფსონები მიიღება დამატებითი ინინგების გათვალისწინებით.

2. მეტი/ნალლები

თუ თამაშიდან გამომდინარე მოგროვებული „რანების“ ჯამური რაოდენობა უტოლდება ტოტალის ფსონს ხდება დაბრუნება. ანალოგიური წესი მოქმედებს გუნდისა და მოთამაშის ინდივიდუალური ტოტალისთვის. ფსონები მიიღება დამატებითი ინინგების გათვალისწინებით.

3. ფორა

თუ ფორას აქვს მხოლოდ 2 ოფცია (ფორა 1 ან ფორა 2 -- ოფციის გარეშე „ფრე“) თანაბარი ანგარიშის და ფორის გათვალისწინებით, ხდება დაბრუნება.

ფსონები ითვლება ოფიციალური ანგარიშიდან გამომდინარე,9 ინინგების შემდეგ (8 ½ ინინგის შემდეგ, თუ ლიდერობს მასპინძელი გუნდი). თუ თამაშის დასრულებისთვის საჭირო იქნება დამატებითი ინინგები, ფსონების დაანგარიშება მოხდება ბოლო ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე. თუ თამაში ვადაზე ადრე იქნება დასრულებული, ყველა ფსონი იქნება ანულირებული.

გამონაკლისი: თუ თამაში დასრულდება ერთ-ერთი გუნდის მნიშვნელოვანი უპირატესობით, ამ პოზიციის ყველა ფსონი რჩება ძალაში.

თანაბარი ანგარიშის და ფორის გათვალისწინებით ხდება დაბრუნება(მიუხედავად იმისა, თამაშის რომელ პერიოდზე არის  შემოთავაზება ფსონის გაკეთებაზე).

4.  მითითებული გუნდის მეტი/ნაკლები „რანები“

შემოთავაზებულია განსაზღვროთ, იქნება თუ არა ამ გუნდის მიერ მოგროვებული რანების რაოდენობა მეტი ან ნაკლები მითითებული პარამეტრისა. თუ თამაშიდან გამომდინარე  მოგროვებული რანების ჯამური რაოდენობა უტოლდება ტოტალის ფსონს -- ხდება დაბრუნება. ფსონები დაანგარიშდება ოფიციალური ანგარიშიდან გამომდინარე, 9 ინინგების შემდეგ (8 ½ ინინგის შემდეგ, თუ ლიდერობს მასპინძელი გუნდი). თუ თამაშის დასრულებისთვის საჭირო იქნება დამატებითი ინინგები, ფსონების დაანგარიშება მოხდება ბოლო ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე. თუ თამაში ვადაზე ადრე იქნება დასრულებული, ყველა ფსონი იქნება ანულირებული.

5. მეტი /ნაკლები გარბენა + დარტყმები + შეცდომები.

შემოთავაზებულია განსაზღვროთ იქნება თუ არა თამაშზე ორივე გუნდის მონაწილეებით გაკეთებული   გარბენების, დარტყმებისა და შეცდომების ჯამური რაოდენობა მითითებულ პარამეტრზე მეტი ან ნაკლები. თუ თამაშიდან გამომდინარე გარბენების + დარტყმების + შეცდომების  ჯამური  რაოდენობა უტოლდება ტოტალის ფსონს -- ხდება დაბრუნება.

გაანგარიშება ხდება  ტურნირების შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოებისა და ფედერაციის ოფიციალური პროტოკოლის თანახმად.

ფსონები დაანგარიშდება ოფიციალური ანგარიშიდან გამომდინარე, 9 ინინგების შემდეგ (8 ½ ინინგის შემდეგ, თუ ლიდერობს მასპინძელი გუნდი). თუ თამაშის დასრულებისთვის საჭირო იქნება დამატებითი ინინგები, ფსონების დაანგარიშება მოხდება ბოლო ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე. თუ თამაში ვადაზე ადრე იქნება დასრულებული, ყველა ფსონი იქნება ანულირებული.

6.  იქნება თუ არა  გარბენების+დარტყმების+შეცდომების ჯამი ლუწი ან კენტი?

შემოთავაზებულია განსაზღვროთ იქნება თუ არა თამაშზე ორივე გუნდის მონაწილეებით განხორციელებული გარბენების, დარტყმებისა თუ დაშვებული შეცდომების ჯამი კენტი ან ლუწი. გაანგარიშება ხდება  ტურნირების შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოებისა და ფედერაციის ოფიციალური პროტოკოლის თანახმად.

ფსონები დაანგარიშდება ოფიციალური ანგარიშიდან გამომდინარე, 9 ინინგების შემდეგ (8 ½ ინინგის შემდეგ, თუ ლიდერობს მასპინძელი გუნდი). თუ თამაშის დასრულებისთვის საჭირო იქნება დამატებითი ინინგები, ფსონების დაანგარიშება მოხდება ბოლო ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე. თუ თამაში ვადაზე ადრე იქნება დასრულებული, ყველა ფსონი იქნება ანულირებული.

თუ შედეგი არის 0, ყველა ფსონი ითვლება როგორც<<კენტი>>.

7. კენტი/ლუწი ტოტალი

ფსონები დაანგარიშდება ოფიციალური ანგარიშიდან გამომდინარე, 9 ინინგების შემდეგ (8 ½ ინინგის შემდეგ, თუ ლიდერობს მასპინძელი გუნდი). თუ თამაშის დასრულებისთვის საჭირო იქნება დამატებითი ინინგები, ფსონების დაანგარიშება მოხდება ბოლო ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე. თუ თამაში ვადაზე ადრე იქნება დასრულებული, ყველა ფსონი იქნება ანულირებული.

თუ შედეგი არის 0, ყველა ფსონი ითვლება როგორც <<კენტი>>.

8. რომელი გუნდი შეასრულებს პირველ რანს?

თუ შედეგი არის<<0:0>>, ამ პოზიციაზე ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.

9. რომელი გუნდი იქნება ბოლო რანის შემსრულებელი?

თუ შედეგი არის<<0:0>>, ამ პოზიციაზე ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.

10. რომელი გუნდი გააკეტებს მომდევნო რანს?

თუ თამაშზე არ იყო მომდევნო გარბენა (იმ შემთხვევაშის თუ თამაში იყო შეწყვეტილი), ამ პოზიციის ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას. იმ შემთხვევაში, თუ თამაში იყო შეწყვეტილი მას შემდეგ, რაც მოხდა შემდეგი გარბენა, ამ პოზისიის ყველა ფსონი რჩება ძალაში.

11. 1 ინინგი:მეტი/ნაკლები 0,5.

ფსონის გათვლისთვის თამაშზე პირველი ინინგი სრულად უნდა იყოს გათამაშებული.

12. 1 ინინგის შედეგი.

ფსონის გათვლისთვის თამაშზე პირველი ინინგი სრულად უნდა იყოს გათამაშებული.

13. პიველი „ჰოუმ-რანის“ (home run) სახეობა თამაშში.

აუცილებელია განსაზღვროთ თამაშზე პირველი „ჰოუმ-რანის“ ტიპი: იქნება ეს სოლო(1 „რანი“), 2 რანი“, 3 „რანი“ ან გრანდ სლემი (Grand Slam)(4 „რანი“) ან საერთოდ თამაშზე არ იქნება ჰოუმ-რანები.

ფსონები დაანგარიშდება ოფიციალური ანგარიშიდან გამომდინარე, 9 ინინგების შემდეგ (8 ½ ინინგის შემდეგ, თუ ლიდერობს მასპინძელი გუნდი). თუ თამაშის დასრულებისთვის საჭირო იქნება დამატებითი ინინგები, ფსონების დაანგარიშება მოხდება ბოლო ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე. თუ თამაში ვადაზე ადრე იქნება დასრულებული, ყველა ფსონი იქნება ანულირებული.

14. როდის შესრულდება მეტი გარბენა?

აუცილებელია განსაზღვროთ, მატჩის რომელ პერიოდში იქნება შესრულებული მეტი გარბენები: პირველ 4,5 ინინგებში (ტოპ 5 ინინგის ჩათვლით) ან მეორე 5 ინინგებში (ტოპ 5 ინინგის შემდეგ თამაშის ბოლომდე), ან საერთოდ იქნება ფრე.  ექსტრა ინინგების შემთხვევაში ტოპ 5 ინინგის მერე შედეგი მოიცავს დამატებითი ინინგების შედეგებსაც.

15. გუნდი რომელმაც პირველმა შეასრულა გარბენა ,მოიგებს თამაშს?

შესაძლებელია შემდეგი შედეგები:

<<დიახ>> - ფსონი არის მომგებიანი, ამ შედეგიდან გამომდინარე, თუ გუნდი რომელმაც პირველმა შეასრულა პირველი გარბენა, მოიგებს თამაშს.

<<არა>>- ფსონი არის მომგებიანი, ამ შედეგიდან გამომდინარე, თუ გუნდი რომელმაც პირველმა შეასრულა პირველი გარბენა, წააგებს თამაშს.

თუ თამაში დამთავრდა ფრედ, ყველა ფსონზე ამ პოზიციაზე დაბრუნება.

თუ თამაში შეწყდა  თამაშის ოფიციალური  დროის დამთავრებამდე, ოფიციალურ შედეგად ჩაითვლება ხუთი სრულად გათამაშებული ინინგის დაფიქსირებული შედეგი (ან 4 ½ ინინგების შედეგი, თუ ლიდერი მასპინძელია). გამარჯვებულად მიიჩნევა ის გუნდი, რომელსაც უფრო მეტი გარბენბა აქვს ბოლო სრული ინინგის მომენტისთვის (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა თამაში შეწყვეტილია ინინგის პირველ ნახევარში და ლიდერობს მასპინძელი გუნდი; ასეთ შემთხვევებში გამარჯვებული ხდება მასპინძელი გუნდი).

16. პირველი გაწოდების შედეგი შემდგომი ინინგის ტოპისთვის: „ბოლლი“ ან სხვა რომელიმე შედეგი?

აუცილებელია განსაზღვროთ, იქნება თუ არა შედეგი პირველი გაწოდების „ბოლი“ ან „სტრაიკი“, „რანი“, „ჰოუმ-რანი“, შეცდომა და სხვა. (რომლებიც იგულისხმება შედეგში <<სხვა რომელიმე შედეგი>>).

17.რომელი გუნდი  შეასრულებს  პირველი 3 გარბენას?

ფსონები დაანგარიშდება ოფიციალური ანგარიშიდან გამომდინარე, 9 ინინგების შემდეგ (8 ½ ინინგის შემდეგ, თუ ლიდერობს მასპინძელი გუნდი). თუ თამაშის დასრულებისთვის საჭირო იქნება დამატებითი ინინგები, ფსონების დაანგარიშება მოხდება ბოლო ოფიციალური შედეგიდან გამომდინარე. თუ თამაში ვადაზე ადრე იქნება დასრულებული, ყველა ფსონი იქნება ანულირებული.

 გამონაკლისი: თუ მატჩის დამთავრებამდე, ერთერთმა გუნდმა შეასრულა 3 გარბენა.

18.  თამაში „მასპინძელი -სტუმარი“.

თამაშზე მონაწილეობას იღებენ ერთი დღის მატჩები. თუ ერთ რომელიმე თამაშზე არ გათამაშებულა 8 ½– 9 ინინგი ასეთ შემთხვევაში ფსონები დაბრუნება. ფსონების გათვლა განისაზღვრება როგორც „რანების“ ჯამი მოგროვებული მასპინძლის მიერ წინააღმდეგ სტუმრის მიერ მოპოვებული „რანების“ ჯამისა  (ფრეს შემთხვევაში ხდება ფსონებისდაბრუნება ).

19. დივიზიონის ჩემპიონები.

თუ სათამაშო სეზონი რაიმე მიზეზით შემცირებულია, ყველა ფსონი გათვლილი იქნება  იმის საფუძველზე თუ რომელ გუნდს დაასახელებს სათანადო მარეგულირებელი ორგანო დივიზიონის ჩემპიონებად.

   

წყლის პოლო.

წყლის პოლო (იგივე წყალბურთი) – მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გავრცელებული გუნდური სპორტული თამაში, სადაც შვიდი წევრისაგან (ერთი მეკარე) შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. მოწინააღმდეგეთა მიზანია საკუთარი კარის დაცვა და მეტოქე გუნდის კარში ბურთის გატანა.

წყალბურთს თამაშობენ 50-მეტრიან აუზში. უშუალოდ სათამაშო მოედნის ზომებია 20X30 მ, წყლის სიღრმე არა ნაკლებ 2 მეტრი. მოედანი დაყოფილია რამდენიმე წარმოსახვითი ხაზით: 15 მეტრიანი ცენტრალური, 7 მეტრიანი, 4 მეტრიანი და 2 მეტრიანი ხაზებით. კარის ზომებია 3X0,9 მ. თამაშობენ სპეციალური წყალგაუმტარი მასალისაგან დამზადებული ბურთით, რომლის გარშემოწერილობაა 6-71 სმ, წონა - 400-450 გრ. თამაშობენ ოთხ რვა წუთიან პერიოდს (სუფთა დრო). შესვენებები 2 წუთი (მეორე შესვენება - 5 წუთი). თამაშს იწყებს ის გუნდი, რომლის მოთამაშე პირველი მივა ცენტრში დადებულ ბურთთან. შეტევისათვის (ანუ ბურთის კარში სატყორცნელად) გუნდს ეძლევა 30 წამი. მისი გასვლის შემდეგ ბურთი მეტოქეს გადაეცემა. აკრძლულია ბურთზე ორი ხელით შეხება (მეკარის გარდა), აუზის ფსკერზე დგომა, ბურთის წყალში ჩაძირვა, უბურთო მეტოქეზე თავდასხმა, მეტოქისათვის ხელის ან ფეხის კვრა, მეტოქის დაძირვა. პენალტი ინიშნება თუ წესების დარღვევა მოხდა 5 მეტრიან ზონაში. წესების დარღვევისათვის მოთმაშე შეიძლება გაძევებულ იქნას აუზიდან 20 წამით (გატანილ გოლამდე ან ბურთის დაკარგვამდე). სამჯერ გაძევებული მოთამაშე ტოვებს აუზს შეცვლის უფლებით. გუნდში 7 მოთამაშეა (ერთი მეკარე). შეცვლათა რაოდენობა შეზღუდული არა არის. გუნდებს განსასხვავებლად ახურავთ თეთრი და ცისფერი ქუდები. მეკარეთ ქუდის ფერი წითელია. მატჩს ერთდროულად ემსახურება 5-7 მსაჯი.

 1. ყველა ფსონი წყლის პოლოზე მიიღება მთავარ დროზე, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული,  გამონაკლისს წარმოადგენს ფსონი „გასვლაზე“.
 2. თუ თამაში იყო შეწყვეტილი ან შეჩერებული და არ დასრულებული 30 საათის განმავლობაში, ყველა ფსონი, გარდა იმ ფსონებისა რომელთა შედეგი თამაშის შეჩერების მომენტისთვის (შეწყვეტილი მატჩების შემთხვევაში) ცალსახად არის გარკვეული,  ექვემდებარება დაბრუნებას.
 3. თუ თამაშის დაწყების დრო არის გადატანილი არა უმეტეს 30 საათის დროის პერიოდში, ყველა ფსონი ამ თამაშზე რჩება ძალაში, ხვა შემთხვევაში ამ მოცემულ თამაშზე არსებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.
 4. დაანგარიშებისას  შემდეგი ფსონებისა: „მეოთხედის გამარჯვებული“, „მეტი/ნაკლები“  და „მეოთხედის ფორა“  გათვალისწინებულია მხოლოდ ის გოლები, რომლებიც გატანილია მითითებულ პერიოდში. თუ სხვა არ არის გათვალისწინებული მე-4 პერიოდის შედეგების დასადგენად გოლები, რომლებიც გატანილია დამატებით დროში არ ითვლება.
 5. დაანგარიშებისას  შემდეგი ფსონებისა: „ნახევრის გამარჯვებული“, „მეტი/ნაკლები“ და „ნახევრის ფორა“, გათვალისწინებულია მხოლოდ ის გოლები, რომლებიც გატანილია მითითებულ პერიოდში. თუ სხვა არ არის გათვალისწინებული, მე-2 ნახევრის პერიოდის შედეგების დასადგენად გოლები, რომლებიც  გატანილია დამატებით დროში არ ითვლება.

წყლის პოლოზე ფსონებისათვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. გამარჯვებული.
  აუცილებელია განსაზღვროთ თამაშის შედეგი. ფსონები მიიღება თამაშის მთავარ დროზე.
 2. ფორა.
 3. ტოტალი.
  თუ  თამაშის შედეგიდან გამომდინარე გატანილი გოლების ჯამური რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება. ანალოგიური წესი მოქმედებს  გუნდისა და ცალკეული მოთამაშის ინდივიდუალური ტოტალისთვის .
 4. ინდივიდუალური ტოტალი <მითითებული გუნდი>.
  თუ თამაშიდან გამომდინარე მითითებული გუნდის მიერ გატანილი გოლების რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება.
 5. შემდეგ რაუნდში გასვლა.
  ფსონები მიიღება მთავარი დროისა  და თამაშის შემდგომი პენალტების სერიების გათვალისწინებით.
 6. ტოტალი კენტი/ლუწი.
  თუ ტოტალი ტოლია ნულის,  მოცემული პოზიციის ტოტალი ითვლება როგორც „კენტი“.

 

ზამთრის სპორტის სახეობები

სპორტის სახეობები:

 1. სამთო სათხილამურო სპორტი;

1.1 სამთო თხილამურობა. ზამთრის სპორტის პოპულარული სახეობა, მთიდან თხილამურებით დაშვება სპეციალურ, კარებმონიშნულ ტრასაზე.
სამთო თხილამურობა შეიცავს რამდენიმე დისციპლინას: სწრაფდაშვებას, სლალომს, გიგანტურ სლალომს  და სუპერგიგანტურ სლალომს. ასპარეზობა იმართება აგრეთვე სამთო-სათხილამურო ორჭიდში, რომელიც შედგება სწრაფდაშვებისა და სლალომისაგან. შეჯიბრება ტარდება პირად და გუნდურ ჩათვლაში.

1.2 სწრაფდაშვების  ტრასა მოწყობილია სწორ, დამრეც ფერდობზე, რომელზეც არ  არის შესამჩნევი უსწორმასწორო ადგილები. ტრასის სიგრძეა 3-6 კმ, სიმაღლეთა სხვაობა: კაცებისთვის 800-1000 მ, ქალებისთვის _ 500-700 მ, სიგანე _ სულ მცირე 30 მ. ტრასა მარცხენა მხრეს მონიშნულია წითელი ალმებით, მარჯვენა მხარეს _ მწვანით, განსაკუთრებით სახიფათო ადგილები კი _ ყვითლით. ტრასა ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ ქალებს მის გასავლელად სჭირდებოდეთ საშუალოდ 1,5 წთ, კაცებს _ 2 წთ. ტრასის მოსახვევებში დგას საკონტროლო კარები, რომელთა შორის მანძილი 8 მ მაინც უნდა იყოს. კარის მოვალეობას ასრულებს მიწაში ჩარჭობილი ორ-ორი სათხილამურო ჯოხი, რომელთა შორის გაჭიმულია მართკუთხა ფორმის ქსოვილი.  კაცთა ტრასაზე ქსოვილი წითელი ფერისაა, ქალთა ტრასაზე კი – ცისფერ-წითელი. სწრაფდაშვების თხილამურის სიგრძეა 208-215 სმ.  მოთხილამურე სათვალით, ჩაფხუტით, წვივსაფრითა და საგანგებო სამთო-სათხილამურო ფეხსაცმლით ასპარეზობს. შეჯიბრების მონაწილენი ტრასაზე დაახლოებით 120 კმ/სთ სიჩქარეს ავითარებენ. იმარჯვებს ის, ვინც ყველაზე სწრაფად გაივლის დისტანციას.

1.3 სლალომის ტრასას აწყობენ თოვლიან ფერდობზე, რომლის დახრილობა 20-27 გრადუსს შეადგენს. სიმაღლეთა სხვაობაა: კაცებისთვის – 180-220 მ, ქალებისთვის – 130-180 მ, ტრასის მინიმალური სიგანე – 40მ. მოთხილამურეებს მოძრაობის მიმართულების მკვეთრი ცვლა და ზიგზაგით დაშვება უხდებათ. სლალომის კარს ქმნის ორი ჯოხი, რომელთა დიამეტრია 3-4 სმ, სიმაღლე თოვლის ზედაპირიდან – 180 სმ. ჯოხები ორი ფერისაა – წითელი და ლურჯი. წითელ ჯოხზე წითელი ალამია დამაგრებული, ლურჯზე – ლურჯი. ორ კარს შორის მინიმალური მანძილია 0,72მ, მაქსიმალური – 15 მ. კარის მინიმალური სიგანეა 4 მ, მაქსიმალური – 6 მ. სლალომის ტრასაზე კარების მიმდევრობა, ანუ კომბინაცია სხვადასხვაგვარია. კაცთა შეჯიბრების ტრასაზე უნდა იდგეს 55-75 კარი, ქალების ტრასაზე – 45-65. სასტარტოს და საფინიშოს გარდა, ყველა კარი დანომრილია. სამთო თხილამურებში სლალომის თხილამური ყველაზე მოკლეა – 180-195სმ. სლალომში შეჯიბრება შედგება ორი დაშვებისგან ორ სხვადასხვა ტრასაზე. სპორტსმენმა ტრასის ყველა კარში უნდა გაიაროს. გამარჯვებულად ცხადდება ის, ვინც საერთო ჯამში ორივე ტრასას სხვებზე სწრაფად გაივლის.

1.4 გიგანტური და სუპერგიგანტური სლალომის ტრასები ჩვეულებრივი სლალომის ტრასებზე გრძელია და კარებიც გაცილებით შორიშორსაა განლაგებული. გიგანტურ სლალომში ტრასის სიმაღლეთა სხვაობას შეადგენს 250-400მ (კაცები) და 250-300მ (ქალები); სუპერგიგანტურ სლალომში – 500-600 მ (კაცები) და 350-500 მ (ქალები). ტრასის მინიმალური სიგანეა 30 მ. კარების მოსაწყობად იყენებენ სლალომის ჯოხებს, რომლებზეც გაჭიმულია წითელი ან ლურჯი ქსოვილი. ტრასის ორივე მხარეს ჩამწკრივებულია გეზის მაჩვენებელი ალმები: მარცხნივ – წითელი, მარჯვნივ – მწვანე. გიგანტური სლალომის კარის სიგანეა 4-8მ., ორი სხვადასხვა კარის უახლოეს ჯოხებს შორის მინიმალური მანძილი – 10მ. კარების მინიმალური რაოდენობაა კაცებისთვის – 35, ქალებისთვის – 30. გიგანტური სლალომის ტრასა უნდა შეიცავდეს დიდ, საშუალო და მცირე ზომის მოსახვევებს, სუპერგიგანტური სლალომისა კი – დიდსა და საშუალო ზომისას. გიგანტურ სლალომში შეჯიბრება ორი დაშვებისაგან შედგება, ხოლო სუპერგიგანტურში – ერთისგან. იმარჯვებს ის, ვინც ფინიშამდე ყველაზე სწრაფად მივა.

1.5 სამთო-სათხილამურო ორჭიდში შეჯიბრება ორ დღეს გრძელდება,  პირველ დღეს ასპარეზობენ სლალომში, მეორე დღეს _ სწრაფდაშვებაში. იმარჯვებს სპორტსმენი, რომელიც საერთო ჯამში უკეთეს შედეგს მოიპოვებს.

2. ბიატლონი;

2.1 ბიატლონი ორი სპორტის ნაზავია.
იგი შედგება თხილამურებით რბოლისა და შაშხანის სროლისაგან.მიზანი მდებარეობს 50მ-ში. წოლითი რეჟიმის დროს მიზნის დიამეტრი 45მმ-ია, ხოლო დგომისას 115მმ-ია.

          2.2 ინდივიდუალური რბოლა

ბიატლონი შედგება რამდენიმე დისციპლინისგან, რომელთაგანაც ყველაზე ძველი ინდივიდუალური რბოლაა. კაცები გადიან 20 კმ-ს, 5 წრე 4 კმ. ხოლო ქალები 15 კმ-ს, 5 წრე 3 კმ. პირველ და მესამე წრეზე სპორტსმენები ისვრიან წოლით რეჟიმში, ხოლო მეორე და მეოთხე წრეზე დგომით რეჟიმში. სპორტსმენები 4-ჯერ მიდიან მიზანთან და 5-5ჯერ ისვრიან. ყოველი აცდენა ჯარიმდება 1 წთ-ის დამატებით სპორტსმენის მიერ ნაჩვენებ დროზე.

         2.3 გუნდური ესტაფეტა       

ყოველი გუნდიდან ესტაფეტაში მონაწილეობს 4-4 სპორტსმენი.იგი სპრინტის წესებს ეფუძნება.თითოეული კაცი სპორტსმენი გადის 10კმ და ისვრის ორჯერ,წოლით და დგომით რეჯიმებში,ხოლო ქალები დაგიან 7,5-7,5კმ ასევე შესაბამისად 2-2 სროლით იგივე მდგომარეობაში.სპრინტისგან ისაა განსხვავება რომ სპორტსმენებს აქვთ 3 დამატებითი ტყვია.თუ სპორტსმენი 8სროლითაც ვერ დახურავს 5 ნიშნულს მაშინ იგი გადის 150მეტრის საჯარიმო წრეს,ყოველი აცდენისთვის

3.ბობსლეი;

ბობსლეი (ინგლ. Bobsleigh) — ციგაობის ნაირსახეობა; საჭიანი ციგით მთიდან სწრაფდაშვება საგანგებოდ მოწყობილ ტრასაზე. მოკვერცხილი ფორმის ლითონის ციგა შედგება სახსრულად შეერთებული ნაწილებისაგან: წინა მოძრავ ნაწილს აქვს საჭე, უკანას, უძრავს — მუხრუჭი. არსებობს 2- და 4-ადგილიანი ციგები. შეჯიბრების ჩასატარებელი ტრასა წარმოადგენს 1500-2000 მ სიგრძის, 5-, 8-ვირაჟიან ყინულის ღარს. სიჩქარე დაშვებისას აღემატება 100 კმ/სთ. 

4. ფრისტაილი/სათხილამურო აკრობატიკა;

4.1 ფრისტაილი (ინგლ. freestyle, სიტყვასიტყვით _ თავისუფალი, ლაღი სტილი). სამთო-სათხილამურო მრავალჭიდი. შეიცავს სათხილამურო ბალეტს, საჰაერო-სათხილამურო აკრობატიკას და მოგულს.

4.2 შეჯიბრების წესები: ფრისტაილი (კაცთა და ქალთა სამი დისციპლინა: სათხილამურო ბალეტი, საჰაერო-სათხილამურო აკრობატული ნახტომები და მოგული). აკრობატული ნახტომებისთვის განკუთვნილი თხილამური უფრო მოკლეა, ვიდრე სამთომოთხილამურეებისა. მოგულის თხილამურების სიგრძეა არანაკლებ 190 სმ (კაცებისთვის) და 180 სმ (ქალებისთვის), სათხილამურო ბალეტისა კი სპორტსმენის სიმაღლის 80% უნდა იყოს. სპორტული ფორმის ქვედა და ზედა ნაწილები სხვადასხვა ფერისაა, რათა მსაჯებს გაუადვილდეთ სპორტსმენის დაკვირვება.
სათხილამურო ბალეტში (ინგლ. acro) შეჯიბრება იმართება გლუვ, თოვლიან ფერდობზე, სადაც არ არის ბორცვები და წინაღობები. ტრასის სიგრძეა150 მ, სიგანე _ 35 მ, დახრილობა _ 24 გრადუსი. სპორტსმენმა დაშვებისას უნდა შეასრულოს პროგრამა, რომელიც შეიცავს ბრუნებს, ხტომებს, ქორეოგრაფიულ და აკრობატულ ელემენტებს. პროგრამა სრულდება თვითონ სპორტსმენის მიერ შერჩეული მუსიკის თანხლებით. გამოსვლას აფასებს შვიდი მსაჯი ორი კრიტერიუმით: ტექნიკა და მხატვრული გამომსახველობა.
შეჯიბრება საჰაერო-სათხილამურო აკრობატიკაში (ინგლ. აერიალ) ეწყობა ტრასაზე, რომლის საწყისი 55 მ გლუვი ფერდობია (დახრილობა 23გრადუსი). მას მოსდევს სწორი მონაკვეთი, სადაც მოწყობილია “კიკერები”, თოვლისა და ყინულისგან ნაგები მრუდი პანდუსი, რომლის დახრილობის კუთხეა 55-65გრადუსი. მოთხილამურე ფერდობიდან მთელი სისწრაფით ეშვება, ასრიალდება პანდუსზე და ჰაერში ასრულებს აკრობატულ ნახტომს. ტრასის მომდევნო ნაწილი დაშვების ზონაა, რომლის სიგრძეა 30 მ, დახრილობის კუთხე _ 37გრადუსი. სპორტსმენის გამოსვლას აფასებს 7 მსაჯი. ცალ-ცალკე ფასდება ნახტომი (ჰაერში ასვლა, ნახტომის სიგრძე და სიმაღლე), ჰაერში მოძრაობა (სხეულის პოზიცია, შესრულების სიზუსტე, ჰაერში ყოფნის ხანგრძლივობა) და თოვლზე დაშვება (წონასწორობის დაცვა).
შეჯიბრება მოგულში (ინგლ. mogul -უსწორმასწორობა, ბორცვი სათხილამურო ტრასაზე) იმართება ფერდობზე, სადაც მოწყობილია ხელოვნური წინაღობები _ ერთმანეთისგან დაახლოებით 3,5 მეტრით დაშორებული ბორცვები. სპორტსმენმა ეს დაბრკოლებები სხვადასხვა მოძრაობისა და ილეთების შესრულებით უნდა გადალახოს. ტრასის სიგრძეა 220-270 მ, სიგანე _ 25 მ, დახრილობა _ 28-32 გრადუსი. მოგულში შესრულებული მანევრები ჯგუფდება: თხილამურების პოზიციისა (ერთად ან განზიდული) და ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ბრუნვის ( 360-იდან 720 გრადუსამდე) მიხედვით. მოთხილამურეთა გამოსვლას აფასებს 7 მსაჯი სამი კრიტერიუმით: მოძრაობის ხარისხი (დაშვების ზოლი, ბორცვების გავლა, მოქნილობა, სხეულის პოზიცია), ნახტომები (სირთულე, მანძილი, შესრულების ტექნიკა) და სისწრაფე (კონკრეტული ტრასის სტანდარტულ დროსთან შეფარდებით).

5. საციგურაო სპორტი/ფიგურული ციგურაობა;

5.1 ფიგურული ციგურაობა, ზამთრის სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და სანახაობრივად მიმზიდველი სახეობა. გამოირჩევა საინტერესო მხატვრული პროგრამით, ყინულზე სრიალის მრავალფეროვანი ტექნიკური ელემენტებით, ნახტომისა და ტრიალის კომბინაციებით.

5.2 ფიგურულ ციგურაობაში შედის ოთხი დისციპლინა: კაცთა, ქალთა, წყვილთა სრიალი და სპორტული ცეკვები. შეჯიბრება ტარდება ყინულით დაფარულ მოედანზე, რომლის მაქსიმალური სიგრძეა 60 მ, სიგანე _ 30 მ, მინიმალური კი, შესაბამისად, 56 და 26 მ. ვარჯიში სრულდება სპორტსმენის მიერ შერჩეული მუსიკის თანხლებით (სპორტული წყვილები ირჩევენ მხოლოდ თავისუფალი პროგრამის მუსიკას); შეჯიბრებისთვის ასევე თავად სპორტსმენები ირჩევენ კოსტიუმებს. ფოლადისგან დამზადებულ ციგურებს განსაკუთრებული ფორმა აქვს. ჩქაროსნული ციგურაობისა და ჰოკეის ციგურებისგან ისინი განსხვავდება წინა ნაწილის კბილანებით. განსხვავებული ფორმისაა სპორტული ცეკვის ციგურებიც: მათი უკიდურესი ქვედა კბილანა შედარებით მცირე ზომისაა.
ფიგურულ ციგურაობაში წყვილს ქალი და კაცი ქმნიან. ცალკე ქალთა ან კაცთა წყვილები არ ასპარეზობენ. გამოსვლისას ფიგურისტები ასრულებენ ნახტომებს (აქსელი, სალხოვი, ტულუპი, რიტბერგერი, ფლიპი, ლუცი), სხვადასხვაგვარ ტრიალს (დგომტრიალი, ჯდომტრიალი და მერცხალტრიალი) და ნაბიჯებს. ერთეული მოციგურავეები და წყვილები ასრულებენ ორ-ორ პროგრამას: მოკლეს, რომელსაც ორიგინალურ ან სავალდებულო პროგრამასაც უწოდებენ, და თავისუფალს. მოკლე პროგრამა როგორც ერთეულების, ისე წყვილების გამოსვლისთვის განკუთვნილია 2,50 წუთი (შეიძლება ნაკლებიც). მოკლე (სავალდებულო) პროგრამა შედგება რვა აუცილებელი ელემენტისაგან, რომლებიც ერთმანეთთან ნაბიჯებითაა დაკავშირებული. (დამაკავშირებელ ნაბიჯებს მსაჯები ითვალისწინებენ მოციგურავის შეფასების დროს. არასავალდებულო, ისევე როგორც განმეორებით შესრულებულ ელემენტებს შეფასებისას მხედველობაში არ იღებენ). თავისუფალი პროგრამის ხანგრძლივობა კაცების და წყვილებისთვის შეადგენს 4,30 წუთს (+/- 10 წამი), ხოლო ქალებისთვის _ 4 წუთს (+/- 10 წამი). თავისუფალ პროგრამას სავალდებულო ელემენტები განსაზღვრული არა აქვს, თუმცა დადგენილია მათი რაოდენობა: კაცებისთვის _ არაუმეტეს 8 ნახტომისა, 4 ტრიალით, 2 ნაბიჯების მონაცვლეობით; ქალებისთვის _ არუმეტეს 7 ნახტომისა, 4 ტრიალით, 2 ნაბიჯების მონაცვლეობით. წყვილთა შეჯიბრებისას არ არის აუცილებელი ერთი და იმავე მოძრაობების შესრულება ანდა მოციგურავეთა შორის მუდმივი კონტაქტის შენარჩუნება, თუმცა მათი გამოსვლა ერთ ჰარმონიულ მთლიანობას უნდა ქმნიდეს.
შეჯიბრება სპორტულ ცეკვებში გულისხმობს ორი სავალდებულო, ერთი ორიგინალური და ერთი თავისუფალი ცეკვის შესრულებას. სპორტული ცეკვების ტექნიკური კომიტეტი ყოველწლიურად ადგენს ოთხი სავალდებულო ცეკვის სახეობას, რომელთაგანაც შეჯიბრებისას შესასრულებელი ორი ცეკვა წილისყრით შეირჩევა. კომიტეტი განსაზღვრავს ასევე ორიგინალურ ცეკვას, მის რიტმს, ტემპსა და ხანგრძლივობას. შესაბამისი ინფორმაცია ყოველწლიურად ქვეყნდება. ფიგურული სრიალის საერთაშორისო ფედერაცია სავალდებულო ცეკვებად მიიჩნევს ფორტინსტეპს, ფოქსტროტს, როკერ ფოქსტროტს, ევროპულ ვალსს, ამერიკულ ვალსს, ვესტმინსტერულ ვალსს, ვენეციურ ვალსს, ავსტრალიურ ვალსს, სტარლაით ვალსს, რევესბურგულ ვალსს, გოლდენ ვალსს, იანკი პოლკას, ქვიქსტეპს, პასადობლს, რუმბას, რუმბა დეამორს, ჩა-ჩა კონგელადოს, სილვერ სამბას, ტანგოს, არგენტინულ ტანგოს, ტანგო რომანტიკას, ბლიუზს, მიდნაით ბლუზს. სავალდებულო ცეკვის ხანგრძლივობა განსაზღვრული არ არის. ცეკვა უნდა შესრულდეს მუსიკის ტაქტით და ზუსტი მონახაზის შესაბამისად. თავისუფალი პროგრამა უნდა შედგებოდეს საცეკვაო ნაბიჯებისა და მოძრაობების კომბინაციებისაგან, რითაც ვლინდება სპორტსმენთა მიერ არჩეული მელოდიის ხასიათი და იდეა. აუცილებელი ელემენტები ჩამოთვლილია ISU-ის წესდებაში. სპორტული ცეკვების ტექნიკური კომიტეტის მიერ წესებში შეტანილი ცვლილებები ყოველწლიურად ქვეყნდება. მოციგურავის მიერ შესრულებული პროგრამის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება, ერთი მხრივ, ცალკეული ელემენტების შესრულების ხარისხი (ქულათა შემდეგი სკალის მიხედვით: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3), მეორე მხრივ, სრიალის ოსტატობა, დამაკავშირებელი ნაბიჯები და მოძრაობები, პროგრამის შესრულება, ქორეოგრაფია, ინტერპრეტაცია (0,25-იდან 10 ქულამდე სკალით).

6. სკელეტონი;

6.1 სკელეტონი (ინგლ. skeleton, სიტყვასიტყვით _ ჩონჩხი, სკელეტი). სპეციალურ ყინულოვან ტრასაზე ერთადგილიანი ციგით _ სკელეტონით სწრაფდაშვების ნაირსახეობა.

6.2 შეჯიბრების წესი : სკელეტონით შეჯიბრება იმართება ბობსლეის ტრასაზე, ხელოვნური ყინულის რამდენიმე ფენით დაფარულ ღარში, რომლის სიგრძეა 1500 მ, სიგანე _ 1,4 მ, დახრილობა _ 8-15 %. სპორტსმენი წვება ციგაზე _ ფოლადის ან ფიბერგლასის მთლიან ბრტყელ ჩარჩოზე დამაგრებულ სხეულის დამჭერ ფირფიტაზე და ისე მართავს მას. მისი სიგრძე 80-120 სმ-ია, სიმაღლე _ 8-20 სმ, სიგანე _ 45 სმ, მანძილი თავკავებს შორის _ 34-38 სმ. სკელეტონის წონა არ უნდა აღემატებოდეს: კაცებისთვის _ 43, ქალებისთვის _ 35 კგ-ს. სკელეტონისა და სპორტსმენის წონის ჯამი არ უნდა სჭარბობდეს: 115 (კაცები) და 92 (ქალები) კგ-ს. ნებადართულია ბალასტის გამოყენება, რომელიც ციგაზე საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული. სპორტსმენები ხმარობენ სახის დამცავ ჩაფხუტს, მძლეოსნურ ფეხსაცმელს 7 მმ სიგრძის ქაცვებით. აცვიათ შემოტკეცილი, ერთიანი აეროდინამიკური კოსტიუმი.
ტრასაზე სკელეტონის სისწრაფე 135 კმ/სთ-ს აღწევს. თუ თავკავები ხელოვნურად არის გახურებული, სკელეტონი მეტ სისწრაფეს ავითარებს, ამიტომ უშუალოდ შეჯიბრების დაწყებამდე მოწმდება ციგის თავკავების ტემპერატურა, რომელიც საკონტროლო სკელეტონის თავკავებისას 4 გრადუსზე მეტით არ უნდა სჭარბობდეს.
შეჯიბრებაში მონაწილეთა გამოსვლის რიგითობას განსაზღვრავს კენჭისყრა (პირველ გამომსვლელებს გარკვეული უპირატესობა აქვთ ყინულის უკეთესი მდგომარეობის გამო). სტარტის შემდეგ მოციგავე დაახლოებით 50 მეტრს სირბილით ფარავს და ცდილობს ხელით რაც შეიძლება მეტად გააქანოს სკელეტონი, რადგან სტარტზე შეძენილი სიჩქარე ბევრად განაპირობებს საბოლოო შედეგს. გამარჯვებულად ცხადდება სპორტსმენი, რომელიც ტრასას ყველაზე სწრაფად გაივლის.

7. ტრამპლინიდან ხტომა;

7.1 ზამთრის სპორტის პოპულარული სახეობა, სათხილამურო ორჭიდის ერთ-ერთი დისციპლინა.

 7.2 შეჯიბრების წესები: საერთაშორისო შჯიბრებები ტარდება სამ დისციპლინაში: ინდივიდუალური ხტომები 90- და 120-მეტრიანი ტრამპლინიდან და გუნდური ასპარეზობა 120-მეტრიან ტრამპლინზე. ტრამპლინის ნომინალური სიმძლავრე განისაზღვრება ნახტომის სავარაუდო ოპტიმალური სიგრძით. იგულისხმება მანძილი ასახტომი ბაქნის კიდიდან მიწაზე დაშვების წერტილამდე. ეს დისტანცია სასინჯი ხტომების დროს დგინდება. დაშვების ბილიკზე ეს ადგილი აღნიშნულია თოვლზე გავლებული ცისფერი ზოლით და “ნორმის” წერტილი ეწოდება. ასეთივე, ოღონდ წითელი ფერის ზოლით არის აღნიშნული “კრიტიკული”, ანუ “K” წერტილი _ ადგილი, სადაც ჯერ კიდევ უსაფრთხოა მიწაზე დაშვება. ეს არის იდეალური, თეორიულად მაქსიმალურად შესაძლებელი ნახტომის დაშვების წერტილი (120-მეტრიან ტრამპლინზე დისტანცია ჰაერში აფრენის წერტილიდან “კრიტიკულ” წერტილამდე შეიძლება იყოს დაახლოებით 180 მ). ტრამპლინიდან ხტომისათვის განკუთვნილი თხილამურები ყველა სხვა სპორტულ თხილამურზე გრძელი და ფართოა _ მაქსიმალური სიგრძე სპორტსმენის სიმაღლეს შეიძლება სჭარბობდეს არაუმეტეს 80 სმ-ით, მაქსიმალური წონა _ 7,27 კგ. სათხილამური ჯოხების გამოყენება აკრძალულია. სპორტსმენს აცვია სინთეტიკური ქსოვილისგან დამზადებული, აეროდინამიკური კომბინეზონი, ხელთათმანები, ახურავს ჩაფხუტი, უკეთია დამცავი სათვალე. სრულდება 2-2 ნახტომი. პირველი ცდისას მონაწილეთა რიგითობა კენჭისყრით განისაზღვრება. მეორე ცდაზე პირველები ხტებიან ის სპორტსმენები, რომლებმაც უარესი შედეგი აჩვენეს. სასტარტო ბაქნიდან დაშვებისას მხტომელს ფეხები მუხლებში ჩახრილი აქვს, თავი მაღლა აწეული, იდაყვებში ოდნავ მოხრილი ხელები თავისუფლად უჭირავს წინ, ტანის სიმძიმე ორივე ფეხზე თანაბრად არის განაწილებული. ასახტომ ბაქანს რომ მიუახლოვდება, მოთხილამურე მძლავრი არეკნით ტრამპლინს მოსწყდება და ჰაერში მიფრინავს. ფრენის დროს, მიწაზე დაშვებამდე სპორტსმენს თხილამურები ჰორიზონტალურად და ერთმანეთის პარალელურად უჭირავს, სხეული – სწორად, გაჭიმული, ხელების მოძრაობა მკაცრად კონტროლდება. მიწაზე დახტომისას ცალი ფეხი ოდნავ წინ წაწეულია, სხეულიც წინ არის წახრილი, ხელები კი, წონასწორობის შესანარჩუნებლად განზეა გაშლილი. შეჯიბრებას სჯის ხუთი მსაჯი. ნახტომი ფასდება 2 პარამეტრის – სტილისა და სიგრძის მიხედვით. ყურადღება ექცევა ნახტომის სიზუსტეს, სხეულის ფლობის უნარს, სპორტსმენისა და თხილამურების პოზიციას ჰაერში და მიწაზე დაშვების მომენტში. ნახტომის სტილისთვის სპორტსმენს ეძლევა არაუმეტეს 20 ქულისა. ნებისმიერი შეცდომა ქულათა რაოდენობას ამცირებს. ნახტომის სიგრძის მიხედვით ქულები ნაწილდება შემდეგნაირად: სპორტსმენი, რომელიც “კრიტიკულ” წერტილს მიაღწევს, იღებს 60 ქულას. მაქსიმუმზე დაბალი შედეგის ჩვენებისას 90-მეტრიან ტრამპლინზე ყოველ მეტრზე აკლდება 2 ქულა,120-მეტრიანზე _ 1,8. ნახტომის სტილსა და სიგრძეში მიღებული ქულები ჯამდება. გამარჯვებულად ცხადდება სპორტსმენი, რომელიც ორი ცდის შედეგად ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს.

8. სნოუბორდინგი.

8.1 ეს არის ზამთრის სპორტის სახეობა, რომელსაც ხშირად უწოდენებ ზამთრის სერფინგს, რადგან თამაში წარიმართება სწორედ წყლის სერფინგის დაფის მგავსი დაფით, მოციგურავე ორივე ფეხით დგას დაფაზე და ისე მოძრაობს თოვლის ტრასაზე, რომ საყრდენად არ იყენეს ზედა კიდურებს. ხელები მხოლოდ გამოიყენება ერთგვარი ბალანსის შესაქმნელად, რათა მოციგურავე არ წაიქცეს. სნოუბორდიონგის თამაშები ტარდება როგორც ინდივიდუალურ ისე ჯგუფურ შეჯიბრებებში.

a. დისტანციის შეცვლის, შეჯიბრებების რაუნდების რაოდენობის და ასევე შეჯიბრებების ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, ყველა ფსონი  მოცემულ მოვლენაზე ექვემდებარება დაბრუნებას.

b. აღნიშნული მოვლენის დაწყების დროის გადატანის შემთხვევაში  არა უმეტესს 30 საათისა, ყველა ფსონი ასეთ მოვლენაზე ექვემდებარება დაბრუნებას.

c. იმ შემთხვევაში თუ მოვლენა იყო შეწყვეტილი და მოვლენის შეჩერების მომენტიდან  30 საათის განმავლობაში არ განახლებულა ყველა ფსონი  მოცემულ მოვლენაზე, გარდა იმ ფსონებისა რომელთა შედეგი მოვლენის შეჩერების მომენტისთვის ცალსახად არის გარკვეული,  ექვემდებარება დაბრუნებას.

d. თუ შეჩერების შემდეგ მოვლენა იყო განახლებული სხვა ტრეკზე (ტრასაზე) ყველა ფსონი --დადებული ამ მოვლენაზე, გარდა იმ ფსონებისა რომელთა შედეგი მოვლენის შეჩერების მომენტისთვის ცალსახად არის გარკვეული,ექვემდებარება დაბრუნებას.

e. სპორტსმენების ადგილები განისაზღვრება ოპიციალური პროტოკოლის შედეგებით, რომელიც გამოქვეყნებულია მოვლენის დამთავრებისთანავე  (მყისიერად). რბოლის შემდეგ  შეჯიბრებების პროტოკოლში  განხორციელებული ცვლილებები, რომლებიც  დაკავშირებულია სპორტსმენების დისკვალიფიკაციასთან ბუკმეიკერული კომპანის მიერ მხედველობაში არ მიიღება.

f. ზამთრის სპორტის სახეობებზე ფსონებისათვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 

 1. ფსონი შეჯიბრის გამარჯვებულზე.
  ამ შემთხვევაში გამარჯვებულად ითვლება ის მონაწილე, რომელმაც შემაჯამებელ პროტოკოლში დაიკავა პირველი ადგილი. თუ მონაწილა არ გავიდა შეჯიბრის სტარტზე, ხდება ფსონების დაბრუნება.
   
 2. ტოპ - 3.
  აუცილებელია დაადგინოთ, მონაწილეთაგან ვინ იქნება ფინიშის ხაზზე ტოპ -3 ში. თუ მონაწილე არ გავიდა შეჯიბრის სტარტზე, ხდება ფსონების დაბრუნება.
   
 3. სპორტსმენების შედარება.
  შემოთავაზებულ წყვილებში აუცილებელია დავასახელოთ მონაწილე, რომელიც კარგად გამოვა. ამ შემთხვევაში საუკეთესო მონაწილედ ითვლება ის, რომელმაც შემაჯამებელ პროტოკოლში დაიკავა საუკეთესო ადგილი. ფონების გათვლა ხდება ოფიციალური პროტოკოლიდან გამომდინარე, რომელიც გამოქვეყნებულია შესაბამისი შეჯიბრების  ხელმძღვანებელი ორგანოს/ფედერაციის მიერ კონკრეტული შეჯიბრის დამთავრებისთანავე -მყისიერად.  შეჯიბრებების პროტოკოლში  განხორციელებული შემდგომი ცვლილებები, რომლებიც  დაკავშირებულია სპორტსმენების დისკვალიფიკაციასთან ბუკმეიკერული კომპანის მიერ მხედველობაში არ მიიღება.
  თუ ორივე მონაწილე გადავიდა დისტანციიდან, ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას. თუ ერთ-ერთმა მონაწილემ ვერ დაასრულა შეჯიბრი, ასეთ შემთხვევაში მოცემულ პოზიციაზე ფსონების დაანგარიშებისას  მიიჩნევა,  რომ ამ მონაწილის მოწინააღმდეგემ დაიკავა უფრო მაღალი ადგილი.

 

       ავტო და მოტო სპორტი

ავტო და მოტო სპორტი წარმოადგენს სპორტის პოპილარულ სახეობებს, რომლელთაგან  პირველ შემთხვევაში მონაწილეობენ ავტო მრბოლელები, ხოლო მეორე შემთხვევაში მოტომრბოლელები. მრბოლელებს სპორტის ორივე სახეობაში უწევთ გარკვეული დისტანციის დაფარვა.  ვინაიდან, სპორტის ორივე ზემოაღნიშნული სახეობის (როგორც ავტო ისე მოტო) წესები ერთმანეთის იდენტურია, ამის გათვალისწინები გაერიანებული სახით გთავაზობთ ქვემოთ მოცემულ წესებს.

a. მოცემული წესები ეხება Formula 1,MotoGF,German DTM,WTTC,Superbike,Supersport,Trial და სხვა.

b. მრბოლელების ადგილი, ასევე გუნდების მიერ მოპოვებული ქულების რაოდენობა განისაზღვრება ოფიციალური პროტოკოლიდან გამომდინარე, რომელიც გამოქვეყნებულია შესაბამისი შეჯიბრების  ხელმძღვანებელი ორგანოს/ფედერაციის მიერ კონკრეტული რბოლის დამთავრებისთანავე -მყისიერად.  რბოლების პროტოკოლში  განხორციელებული შემდგომი ცვლილებები, რომლებიც  დაკავშირებულია მრბოლელების დისკვალიფიკაციასთან ბუკმეიკერული კომპანის მიერ მხედველობაში არ მიიღება.

c. ყველა ფსონზე გამარჯვებულის კვალიფიკაცია განისაზღვრება ოფიციალური საკვალიფიკაციო დროით, რომელსაც აქვეყნებს მითითებული ტურნირის შესაბამისი მარეგულირებელი ფედერაცია.

d. „გასახურებელ წრეზე“ გამოსული პილოტები ავტომატურად კლასიფიცირდებიან როგორც რბოლაში მონაწილეები.

ავტოსპორტზე ფსონებისათვის შემოთავაზებებულია შემდეგი პოზიციები:

1. რბოლის გამარჯვებული

გამარჯვებულად ითვლება მრბოლელი, რომელმაც მიიღო პირველი ადგილი რბოლის შემაჯამებელ პროტოკოლში. თუ მითითებული მონაწილე არ ღებულობდა მონაწილეობას რბოლაში, მოცემულ მრბოლელზე დადებული ფსონები მითითებულ პოზიციაზე ექვემდებარება დაბრუნებას.

2. ტოპ-3.

აუცილებელია განვსაზღვროთ მრბოლელთაგან ვინ  შევა „ტოპ-3“-ში რბოლის შედეგიდან გამომდინარე. თუ მითითებული მრბოლელი არ ღებულობდა მონაწილეობას, ამ რბოლაზე გაკეთებულ ფსონებზე და მითითებულ პოზიციაზე ხდება დაბრუნება.

3. ჩემპიონატის გამარჯვებული.

თუ მითითებული მრბოლელი არ ღებულობდა მონაწილეობას ამ ჩემპიონატის არცერთ რბოლაში , ფსონებზე, მითითებულ რბოლაზე და  პოზიციაზე გაკეთებულ ფსონებზე  ხდება დაბრუნება.

4. ჩემპიონატის ტოპ - 3.

აუცილებელია განვსაზღვროთ მრბოლელთაგან ვინ  შევა ჩემპიონატის „ტოპ-3“-ში შედეგიდან გამომდინარე. თუ მითითებული მრბოლელი არ ღებულობდა მონაწილეობას, მითითებულ რბოლაზე და  პოზიციაზე გაკეთებულ ფსონებზე  ხდება დაბრუნება.

5.კონსტრუქტორთა თასის გამარჯვებული.

აუცილებელია დადგინდეს , რომელი გუნდი მოიგებს მითითებულ სეზონზე კონსტრუქტორების თასს. იმ შემთხვევაში,  თუ რომელიმე  მითითებული გუნდი დისკვალიფიცირებულია ან შეწყვიტა მონაწილეობა ჩემპიონატზე რაიმე მიზეზით, ყველა ფსონი  მოცემულ გუნდზე რჩება ძალაში, მაგრამ  თუ მოცემულმა გუნდმა მონაწილეობაზე უარი თქვა/ან თუ მისი დისკვალიფიკაცია მოხდა სეზონის დაწყებამდე, მოცემულ პოზიციაზე და გუნდზე  არსებულ ყველა ფსონზე   ხდება დაბრუნება.

6. ვინ არის მაღლა

შემოთავაზებულ წყვილებში აუცილებელია დავასახელოთ მრბოლელი, რომელიც გამოვა უკეთესად. ამ  შემთხვევაში საუკეთესოდ ითვლება ის მრბოლელი, რომელმაც შედეგის პროტოკოლში დაიკავა  უფრო მაღალი პოზიცია. თუ ორივე მრბოლელი გადავიდა დისტანციიდან, საუკეთესოდ ითვლება ის მრბოლელი, რომელმაც გაიარა მეტი დისტანცია (კონკრეტულად კი  წრეების მეტი რაოდენობა). თუ ორივე მრბოლელი გავიდა ერთი წრიდან, მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება. თუ ერთ-ერთი მრბოლელი გავიდა დისტანციიდან, საუკეთესოდ ითვლება მრბოლელი, რომელმაც დაასრულა რბოლა. თუ მრბოლელმა გაიარა წრეების მეტი რაოდენობა, მაგრამ იყო დისკვალიფიცირებული რბოლის დროს, ასეთ შემთხვევაში  საუკეთესოდ ითვლება  ნებისმიერი სხვა მრბოლელი, რომელიც რბოლის დროს არ იყო დისკვალიფიცირებული  (თუნდაც  რბოლაში ერთ წრეზე  ნაკლები ჰქონოდა გავლილი) თუ ორივე მრბოლელი იყო დისკვალიფიცირებული რბოლის დროს, ხდება ფსონების დაბრუნება.

7. რომელი გუნდი მოაგროვებს  ქულების მეტ რაოდენობას?

აუცილებელია დადგინდეს, რომელი გუნდი მოაგროვებს მეტ ჩათვლილ ქულებს. თუ ორივე გუნდმა ვერ მოაგროვა ვერც ერთი ჩათვლილი ქულა, მაშინ საუკეთესო გუნდად ითვლება, ის რომელსაც მრბოლელების მიერ დაკავებული ადგილების რაოდენობა  სხვაზე ნაკლები აქვს .

თუ მითითებული გუნდის თუნდაც ერთმა  მრბოლელმა მიიღო მონაწილეობა რბოლაში, ყველა ფსონი მოცემულ პოზიციაზე რჩება ძალაში. საპირისპირო შემთხვევაში, ფსონებზე მოცემულ პოზიციაზე ხდება დაბრუნებადია.

8. გავა / არ გავა.

აუცილებელია დადგინდეს გავა თუ არა კონკრეტული მრბოლელი დისტანციიდან. ამავე დროს მრბოლელი, რომელიც გავიდა დისტანციიდან ფინიშამდე რამოდენიმე წრით ადრე, მაგრამ რბოლის შედეგებიდან გამომდინარე ოფიციალური პროტოკოლით  კლასიფიცირებულია  როგორც  „ნ“ რაოდენობის განუხორციელებელი წრეების ავტორი, ასეთ შემთხვევაში მიიჩნევა რომ აღნიშნულმა მრბოლელმა რბოლა მთლიანად დაასრულა.

თუ მითითებული მრბოლელი რბოლაში არ ღებულობდა მონაწილეობას, მოცემულ მოთამაშეზე და პოზიციაზე დადებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.

მრბოლელების ადგილი განისაზღვრება  შედეგების  ოფიციალური პროტოკოლით, რომელიც გამოქვეყნებულია შესაბამისი შეჯიბრების  ხელმძღვანებელი ორგანოს/ფედერაციის მიერ კონკრეტული რბოლის დამთავრებისთანავე -მყისიერად.  რბოლების პროტოკოლში  განხორციელებული შემდგომი ცვლილებები, რომლებიც  დაკავშირებულია მრბოლელების დისკვალიფიკაციასთან ბუკმეიკერული კომპანის მიერ მხედველობაში არ მიიღება.

9. ყველაზე სწრაფი წრე რბოლაში.

თუ მითითებული მრბოლელი რბოლაში არ ღებულობდა მონაწილეობას, მოცემულ მოთამაშეზე და პოზიციაზე დადებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.

10.  რომელი მრბოლელი მოაგროვებს  ქულების  მეტ რაოდენობას სეზონის დარჩენილ რბოლებში?

თუ თუნდაც ერთ-ერთი მონაწილე არ ღებულობდა მონაწილეობას  სეზონის დარჩენილ რბოლებში, მოცემულ მოთამაშეზე და პოზიციაზე დადებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.

 

დარტსი

დარტსი (ინგლ. darts — ისარი, ხელშუბი) — თამაში, რომლებშიც მოთამაშეები ისრებს ისვრიან, კედელზე ჩამოკიდებული სამიზნე დაფის მიმართულებით. მოასპარეზენი ხელშუბებს 2,37 მ მანძილიდან ტყორცნიან ვერტიკალურად განლაგებულ მრგვალ სამიზნეში, რომლის ცენტრიც იატაკს 173 სმ-ით არის დაშორებული. სამიზნე 20 ტოლ სექტორადაა დაყოფილი. სექტორები დანომრილია მიყოლებით, 1-იდან 20-მდე. გარდა ამისა, სამიზნეზე დახაზულია სამი, ერთმანეთის მიმართ კონცენტრულად განლაგებული წრე. ხელშუბის მოხვედრება პირველ (ანუ გარე) წრეში იძლევა სექტორის ნომრის ტოლი რაოდენობის ქულებს. შუა (ანუ გასამმაგების) წრეში მოხვედრისას მსროლელი ქულას იღებს შემდეგი ფორმულით: სექტორის ნომერი X 3. შიდა (გაორმაგების) წრეში მოხვედრისას _ სექტორის ნომერი ორზე მრავლდება, დართსის  ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თამაშია 501 (თუმცა არსებობს 301, 701, 1001). თავდაპირველად ყველა მონაწილეს ქულათა თანაბარი რაოდენობა აქვს (ვთქვათ, 501). თამაშის მიზანია ხელშუბების ტყორცნით ამ ქულების თანდათან ჩამოწერა და განულება. ვინც პირველი შეძლებს ამას, გამარჯვებულად ცხადდება. ერთი სვლა (ლეგი) მოთამაშეს სამი ხელშუბის ტყორცნის საშუალებას აძლევს. დარტსის მთელი სირთულე ის არის, რომ მოთამაშემ ზუსტად ნულ ქულას უნდა მიაღწიო

 1. თუ თამაში გადატანილია 30 საათზე მეტი დროით, თამაშზე დადებული ყველა ფსონი   ექვემდებარება დაბრუნებას.  იმ შემთხვევაში თუ თამაში გადატანილია არა უმეტეს 30 საათისა მაშინ  ფსონები მოცემულ თამაშზე რჩება ძალაში.
 2. თუ თამაში შეწყდა ან შემცირდა, თამაშის გამარჯვებულად ითვლება ის მონაწილე, რომელიც გავიდა  შემდეგ  რაუნდში ან ის მონაწილე, რომელიც მსაჯების მიერ იქნა დასახელებული კონკრეტულ თამაშზე გამარჯვებულად.  ფსონები ასეთი თამაშის (შეწყვეტილი ან შემცირებული თამაშის) სხვა პოზიციებზე  ჩაითვლება არა ნამდვილად, წესებში სხვა რამ არ არის ნახსენები. ფსონები, რომელთა  შედეგი ცალსახად არის გარკვეული თამაშის შეჩერების მომენტისთვის ითვლება შემდგარად და რჩება ძალაში.
 3. დართსის თამაშზე ფსონებისათვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 

 1. გამარჯვებული.
  შემოთავაზებულია განსაზღვროთ თამაშის შედეგი. თუ პოზიციაში მონაწილეობს ოფციები: გუნდი 1, გუნდი 2 -- ოფცია „ფრეს“ გარეშე და თამაში მთავრდება ფრედ, ყველა ფსონი  მოცემულ თამაშზე ექვემდებარება დაბრუნებას.
   
 2. მეტი/ნაკლები გამოტანა 180 თამაშზე.
  აუცილებელია დაადგინოთ სიტუაციების რაოდენობა თამაშზე, სადაც მოთამაშეები მატჩში გადაცემების ერთი  სერიიდან (სროლების/გადაცემების ერთი მცდელობიდან) მოახერხებენ 180 ქულის მოგროვებას, მეტს ან ნაკლებს მითითებული პარამეტრისა.
  თუ თამაშიდან გამომდინარე სერიების ჯამური რაოდენობა 180 ქულით უდრის ტოტალის ფსონს ხდება დაბრუნება.
  თუ თამაში შეწყვეტილია ან შემცირებულია , მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 3. I თამაშზე  180  ქულაზე  მეტი/ნაკლები „გამოტანა“?
   
 4. II  თამაშზე  180  ქულაზე  მეტი/ნაკლები „გამოტანა“?
  თამაშზე  „მითითებული მოთამაშით“  180 ქულაზე მეტი/ნაკლები „გამოტანა“
  აუცილებელია დაადგინოთ სიტუაციების რაოდენობა თამაშზე, სადაც მოთამაშეები მატჩში გადაცემების ერთი  სერიიდან (სროლების/გადაცემების ერთი მცდელობიდან) მოახერხებენ 180 ქულის მოგროვებას, მეტს ან ნაკლებს მითითებული პარამეტრისა.
  თუ თამაშიდან გამომდინარე სერიების ჯამური რაოდენობა 180 ქულით უდრის ტოტალის ფსონს ხდება დაბრუნება.
  თუ თამაში შეწყვეტილია ან შემცირებულია , მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 5. თამაშის ფორა „ლეგებში“.
  თამაშის თანაბარი ანგარიშის შემთხვევაში, და ფორის გათვალისწინებით ხდება დაბრუნება.
  თუ თამაში შეწყვეტილია ან შემცირებულია , მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 6. მოცემული ლეგის გამარჯვებული  ფერი
  აუციელბელია განსაზღვროთ,  მოცემული ლეგის გამარჯვებულის მიერ  რომელი ფერის სექტორში განხორციელდება ბოლო წარმატებული გასროლა. მოცემულ პოზიციაზე  ფსონების გათვლისთვის  „ლეგი“ უნდა გათამაშდეს სრულად.
   
 7. გამარჯვებული დუბლი მოცემული ლეგის მეტი/ნაკლები 40,5.
  აუცილებელია განსაზღვროთ, იქნება თუ არა მოცემული ლეგის  ბოლო წარმატებული დუბლი მეტი ან ნაკლები 40,5-ზე; ამ პოზიციაზე ფსონების დასაანგარიშებლად  „ლეგი“ სრულად უნდა გათამაშდეს.
   
 8. ტურნირის გამარჯვებული.
  თუ ტურნირის გამარჯვებულად მიიჩნევა 1 გუნდზე მეტი, ფსონის კოეფიციენტი  მოცემულ გუნდზე იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე.
  იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულმა მონაწილემ ტურნირში  მონაწილეობის მიღება ვერ შეძლო (მოცემული ტურნირის  არცერთ თამაშში არ უთამაშია არცერთი წამი)ფსონები მოცემულ მოთამაშეზე  და მოცემულ პოზიციაზე ექვემდებარება დაბრუნებას.

 

ფრენბურთი

ფრენბურთი - სპორტის გუნდური სახეობა, რომელშიც ორი გუნდი (თითოეულში ექვსი მოთამაშით) ცდილობს ქულები მოაგროვოს მოწინააღმდეგის მოედანში ბურთის ჩაგდებით. ფრენბურთს თამაშობენ 18X9 მ ზომების მოედანზე, რომლის შუაში 243 სმ-ს (იატაკიდან ბადის ზედა კიდემდე) სიმაღლეზე აღმართულია 1მ სიგანის ბადე (ქალებისთის 224 სმ). გუნდში ექვსი მოთმაშეა (მათ შორის ერთი გამთამაშებელი, რომელსაც სხვა ფერის ფორმა აცვია). გუნდებს თითოეულ პარტიაში ექვსი შეცვლის უფლება აქვთ. ბურთის მოწოდებისას მოთამაშეებს გარკვეული პოზიციები უკავიათ და მისი დარღვევა ისჯება. ბურთის მოწოდების მოპოვების შემთხვევაში მოთამაშეები საათის ისრის მიმართულებით გადაადგილდებიან. ბურთ ყოველთვის აწოდებს მოთმაშე რომელსაც ამ დროს მარჯვენა კუთხეში მოუწევს დგომა. ქულა მოპოვებულად ითვლება თუ ის მეტოქის ნახევარში იატაკს შეეხო ან მეტოქის ხელიდან დატოვა მოედანი (ბურთი თამაშიდან გასულად ითვლება თუ მოედნის გარეთ ან იატაკს ან რაიმე სხვა საგანს შეეხო). მატჩი ფრენბურთში სამი პარტიის მოგებამდე გრძელდება. თითოეული პარტია კი 25 ქულამდე (მეხუთე პარტია - 15 ქულამდე). ამავე დროს აუცილებელია მინიმუმ ორქულიანი სხვაობა (ანუ 25-24-ზე თამაში არ მთვარდება და გრძელდება ორქულიანი უპირატესობის მოპოვებამდე). ყოველი პარტიის შემდეგ მეტოქეები მოედნის ნახევრებს ცვლიან. აკრძლულია ბადის მეორე ნახევარში ხელის გადაყოფა, მეტოქესთან ან მოედნის მეორე ნახევართან კონტაქტი, ბადის ვერტიკალური სიბრტყის გადაკვეთა, ბურთთან შეხება წელსქვედა ნაწილით. გუნდებს უფლება აქვთ თითოეულ პარტიაში აიღონ ორი 30 წამიანი წუთშესვენება. გუნდს უფლება აქვს მოწოდებულ ბურთს შეეხოს მხოლოდ სამჯერ, ამასთან მესამე შეხებით ბურთი აუცილებლად მეტოქის ნახევრისკენ უნდა გაიგზავნოს. სათამაშო ბურთი ტყავისგან მზადდება. გარშემოწერილობა 65-67 სმ-ა, ხოლო წონა - 260-280 გრ.

 1. თუ თამაში იყო შეწყეტილი ან შეჩერებული და არ  დასრულებულა შეწყვეტიდან/შეჩერებიდან  30 საათის განმავლობაში ყველა ფსონზე, გარდა იმ ფსონებისა რომელთა შედეგი თამაშის შეჩერების მომენტისათვის ცალსახად არის გარკვეყული, ხდება დაბრუნება.
 2. იმ შემთხვევაში თუ თამაშის დაწყების თარიღი  გადატანილია არა უმეტეს 30 საათისა მაშინ  ფსონები მოცემულ თამაშზე რჩება ძალაში; სხვა შემთხვევაში  მოცემულ თამაშზე არსებულ ფსონებზე ხდება დაბრუნება.
 3. თუ მსაჯების გადაწყვეტილებით ერთ-ერთ გუნდს დაუქვითეს (გაუუქმეს) ქულები, ფსონების გათვლა ხდება მსაჯების გადაწყვერტილებიდან გამომდინარე.
 4. თუ თამაშზე არის გათამაშებული ოქროს სეტი (ცალკეული ტურნირების რეგლამენტის თანახმად), ფსონების გათვლის შემთხვევაში  მოცემულ თამაშზე ოქროს სეტი არ ითვლება.
 5. ოქროს სეტი გავლენას ახდენს მხოლოდ ფსონების გათვლაზე შემდეგ რაუნდში გადასვლაზე და განსაზღვრული რაუნდის ან ტურნირის გამარჯვებულის გამოკვეთაზე.

ფრენბურთის  თამაშზე  ფსონებისათვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. გამარჯვებული
  შემოთავაზებულია განსაზღვროთ თამაშის შედეგი.
   
 2. ტოტალი
  თუ თამაშიდან გამომდინარე მოგროვებული  ქულების ჯამური რაოდენობა  უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება.
   
 3. „მითითებული გუნდის“ ინდივიდუალური  ტოტალი 
  თუ თამაშიდან გამომდინარე გუნდი 1-ის (ან გუნდი 2-ის) მიერ მოპოვებული  ქულების ჯამური რაოდენობა  უდრის ტოტალის ფსონს  ხდება დაბრუნება.
   
 4. თამაშზე სეტების ტოტალი
  აუცილებელია განსაზღვროთ,  გაითამაშებენ თუ არა თამაშზე  გუნდები სეტების მითითებულ რაოდენობაზე მეტს ან ნაკლებს.
  თუ თამაში იყო შეწყვეტილი და არ განახლებულა, მოცემული პოზიციის  ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 5. იქნება თუ არა თამაშზე გათამაშებული მე-5 სეტი?
  თუ სეტების შედეგების მიხედვით  თამაში  შეწყდა მაშინ, როცა დაფიქსირდა ანგარიში 2:2; ფსონები მოცემულ პოზიციაზე რჩება ძალაში და გათვლა ხდება  იქიდან  გამომდინარე , რომ მე-5 სეტი იქნება  გათამაშებული.
   
 6. ვინ მოიპოვებს თამაშზე  პირველ 5 (10/15/20) ქულებს?
  თუ მსაჯების გადაწყვეტილებით გუნდს  ჩამოაკლეს ქულები მას შემდეგ რაც მოცემულმა გუნდმა პირველმა  მოიპოვა  ქულების აუცილებელი რაოდენობა; ამ პოზიციაზე დაფიქსირებული პირველადი  შედეგი რჩება ძალაში და მსაჯების გადაწყვეტილება მოცემულ პოზიციაზე ფსონების დაანგარიშებისას მხედველობაში არ მიიღება.
   
 7. რამდენი სეტი იქნება თამაშზე?
  ჩაითვლება  თამაშზე ფაქტიურად გათამაშებული სეტები. თუ თამაში იყო შეწყვეტილი და არ განახლებულა  მოცემულ პოზიციაზე დადებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 8. ფორა სეტებში
  ფსონების გათვლა ხდება მიუხედავად იმისა რა ანგარიშით დამთავრდა კონკრეტული სეტი, დაანგარიშებისას გათვალისწინებულია მხოლოდ თამაშის ანგარიში სეტებში.
   
 9. დაზუსტებული ანგარიში სტებში
  თუ თამაში იყო შეწყვეტილი მოცემულ პოზიციაზე არსებულ  ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 10. ტურნირის გამარჯვებული.
  თუ ტურნირის გამარჯვებულად არის აღიარებული 1 გუნდზე მეტი, ფსონის კოეფიციენტი მოცემულ გუნდზე იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე.
   
 11. ჯგუფური ეტაპის გამარჯვებული.
  ფსონები დაითვლება მხოლოდ მოცემული ტურნირის რაუნდის ფარგლებში მითითებული ჯგუფის ყველა მატჩის დასრულების შემდეგ. სასამართლო და სხვა გადაწყვეტილებები  -- ტურნირის შედეგების    გაუქმება/შეცვლაზე, მიღებული მოცემული შეჯიბრების რაუნდის დამთავრების შემდეგ, მხედველობაში არ მიიღება.
  თუ გუნდი რომელზეც იყო დადებული ფსონი იყო დისკვალიფიცირებული ან უარი თქვა მან შეჯიბრში მონაწილეობაზე, ყველა ფსონი მოცემულ გუნდზე ითვლება წაგებულად.
   
 12. პირველი სამი  სეტის შედეგი
  აუცილებელია განსაზღვროთ პირველი სამი სეტის შედეგი.
   
 13. თამაშის ტოტალი კენტი/ლუწი.
   
 14. სეტის ტოტალი კენტი/ლუწი.

 

ველოსპორტი 

ველოსპორტი - არის სპორტის სახეობა, რომელშიც შეჯიბრი მიმდინარეობს ველოსიპედით გადაადგილების გზით. სპორტსმენების ძირითადი მიზანია რაც შესაძლებელია სწრაფად დაფარონ ესა თუ ის მანძილი ველოსიპედით.

 1. ყველა ფსონი გათვლილია მოთამაშეების დაჯილდოვების  ცერემონიის მომენტისთვის  ოფიციალური ფინიშის პროტოკოლიდან  (შედეგებიდან) გამომდინარე; ამ დროის მერე გაკეთებული ყველა ცვლილება, ფსონების დაანგარიშებისას მხედველობაში არ მიიღება.
 2. თუ რომელიმე მოთამაშემ არ გადაკვეთა სტარტის ხაზი, მასზე დადებული ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.
 3. იმ შემთხვევაში თუ მითითებული ეტაპი შეწყვეტილია -- ყველა ფსონზე, გარდა იმ ფსონებისა, რომელთა შედეგი ეტაპის შეწყვეტის მომენტისათვის ცალსახად არის გარკვეული, ხდება დაბრუნება.
 4. იმ შემთხვევაში თუ რბოლა არის შეწყვეტილი, ყველა ფსონზე, გარდა იმ ფსონებისა, რომელთა შედეგი რბოლის შეწყვეტის მომენტისათვის ცალსახად არის გარკვეული, ხდება დაბრუნება.
 5. რბოლის დაწყების ან რბოლის ეტაპის დროის 30 საათზე მეტი დროით გადატანის შემთხვევაში, მოცემულ რბოლაზე ან ეტაპზე არსებული ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.

ველოსპორტზე ფსონებისათვის შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

1. რბოლის გამარჯვებული.

შემოთავაზებულია განსაზღვროთ, რომელი მრბოლელი მოიპოვებს გამარჯვებას.

დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში, ფსონები იქნება გათვლილი შედეგებზე, რომლებიც გამოქვეყნდა მრბოლელების დაჯილდოვების მომენტში.

ფსონებზე „რბოლაში მოგებაზე“ -- გამარჯვებულად ითვლება ის მრბოლელი, რომელიც შეჯიბრებების შედეგებიდან გამომდინარე  იმყოფებოდა პირველ ადგილზე.

თუ ვერც ერთი მრბოლელი ვერ დაასრულებს რბოლას, გამარჯვებულად ითვლება მრბოლელი რომელმაც დაასრულა ეტაპების მეტი   რაოდენობა.

თუ ორივე მრბოლელი ეტაპების თანაბარ რაოდენობას დაასრულებენ, გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მრბოლელი, რომელიც ბოლო დასრულებული ეტაპის კლასიფიკაციაში იმყოფება უფრო მაღალ პოზიციაზე.

2. ეტაპის გამარჯვებული

შემოთავაზებულია განსაზღვროთ  რბოლის გარკვეულ ეტაპზე რომელი მრბოლელი მოიპოვებს გამარჯვებას.

ყველა ფსონი მრბოლელებზე, რომლებსაც  რბოლაში მონაწილეობა არ მიუღიათ, აღიარებულია არანამდვილად  და ხდება მათი დაბრუნება.

რომელიმე მრბოლელის  დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში, ფსონები დაითვლება მრბოლელების  დაჯილდოვების ცერემონიალის მომენტისათვის  გამოქვეყნებული შეგებიდან გამომდინარე.

3.შედარება(რბოლის შედეგების)

აუცილებელია დაგინდეს შედეგებიდან გამომდინარე რბოლის გენერალურ კლასიფიკაციაში

რომელი მრბოლელი დაიკავებს უპირატეს პოზიციას (მაღალ ადგილს)

იმისთვის რომ, მითითებულ პოზიციაზე  ფსონები აღიარებული იყოს  როგორც ნამდვილი, მოცემული პოზიციის ორივე მრბოლელმა რბოლაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ასევე აუცილებელია რომ მოცემულ პოზიციაში მითითებულმა თუნდაც ერთმა მონაწილემ  ყველა შემთხვევაში მიაღწიოს რბოლის ფინიშს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.

თუ ეტაპის ფინიშამდე  ამ პოზიციაში მთითებულმა  მხოლოდ ერთმა მრბოლელმა მიაღწია, მოცემული ფსონების გათვლის შემთხვევაში ითვლება, რომ მოცემულმა მრბოლელმა დაიკავა  უფრო მაღალი ადგილი.

4. ვინ არის მაღლა (ეტაპის შედეგებით)

აუცილებელია დადგინდეს რომელი მრბოლელი დაიკავებს მოცემული ეტაპის შედეგებიდან გამომდინარე   უფრო მაღალ პოზიციას (ადგილს).

თუ ერთ-ერთი მონაწილე ვერ მიიღებს მონაწილეობას მოცემულ ეტაპში, ფსონები ამ პოზიციაზე ექვემდებარება დაბრუნებას.

ამ პოზიციაზე ფსონი რომ ნამდვილად ჩაითვალოს მითითებულთაგან თუნდაც ერთმა მონაწილემ აუცილებლად უნდა მიაღწიოს ფინიშამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოცემულ პოზიციაზე არსებულ  ყველა ფსონზე  ხდება დაბრუნება.

თუ მოცემულ პოზიციაზე მითითებულთაგან ერთმა მრბოლელმა მიაღწია ფინიშამდე  ფსონების გათვლის შემთხვევაში ითვლება რომ მოცემულმა მრბოლელმა დაიკავა უფრო მაღალი პოზიცია (ადგილი).

5.რომელი გუნდია მაღლა (რბოლის შედეგიდან გამომდინარე).

აუცილებელია დადგინდეს მითითებული გუნდებიდან  რბოლის შედეგიდან გამომდინარე გენერალურ კლასიფიკაციაში  რომელი გუნდი დაიკავებს უფრო მაღალ პოზიციას (ადგილს).

იმისათვის რომ, მოცემულ პოზიციაზე ფსონები აღიარებულ იქნას  ნამდვილად რბოლაში თუნდაც ერთმა გუნდმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა.

ამ პოზიციაზე  მითითებულთაგან თუნდაც ერთმა გუნდმა აუცილებლად უნდა მიაღწიოს ფინიშამდე, რომ ფსონი ჩაითვალოს ნამდვილად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ  პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.

თუ მოცემულ პოზიციაზე ფინიშამდე მიაღწია მითითებულთაგან მხოლოდ ერთმა გუნდმა, ფსონების გათვლის შემთხვევაში ითვლება რომ მოცემულმა გუნდმა დაიკავა ადგილი მაღლა.

6. რომელი გუნდია მაღლა (ეტაპიდან გამომდინარე).

აუცილებელია დადგინდეს  მითითებული ეტაპის შედეგებიდან გამომდინარე  რომელი გუნდი დაიკავებს ადგილს მაღლა.

თუ ერთ-ერთი მითითებული გუნდებიდან  ვერ მიიღებს მონაწილეობას მოცემულ ეტაპში, ფსონები ამ პოზიციაზე ექვემდებარება დაბრუნებას.

იმისათვის რომ ამ პოზიციაზე ფსონები ჩაითვალოს ნამდვილად აუცილებელია რომ მითითებულთაგან თუნდაც ერთმა გუნდმა  უნდა მიაღწიოს ფინიშამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოცემულ პოზიციაზე  გაკეთებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.

თუ მოცემულ პოზიციაში ფინიშამდე მიაღწია მითითებულთაგან  მხოლოდ ერთმა  გუნდმა, ფსონების გათვლის შემთხვევაში ითვლება რომ, მოცემულმა გუნდმა დაიკავა ადგილი უფრო მაღლა.

7.მთის (გორაკების) მეფე.

ფსონების გათვლა ხდება ოფიციალური პროტოკოლის თანახამად, რომელიც გამოქვეყნებულია ამ შეჯიბრებების მარეგულირებელი ორგანოს/ფედერაციის მიერ. ნებისმიერი ცვლილება გათვლაში, ასევე დისკვალიფიკაცია, მომხდარი რბოლის/ეტაპის პირველადი  პროტოკოლის შედეგენის შემდეგ ფსონების გათვლაზე ზეგავლენას.

8.კლაციფიკაცია ქულებში.

აუცილებელია დადგინდეს, მრბოლელებიდან ვინ მოაგროვებს ქულების მაქსიმუმს კლასიფიკაციაში.

ფსონების გათვლა ხდება ამ შეჯიბრებების მარეგულირებელი ორგანოს/ფედერაციის  ოფიციალური პროტოკოლის საფუძველზე. ნებისმიერი ცვლილება გათვლაში, ასევე დისკვალიფიკაცია, მომხდარი რბოლის/ეტაპის პირველადი პროტოკოლის შედეგენის მერე ფსონების გათვლაზე არ ახდენს ზემოქმედებას.

9. ფინიში პოდიუმზე

აუცილებელია დადგინდეს , მრბოლელებიდან რომელი შევა  რბოლის ტოპ - 3 (სამეულში).

ფსონების გათვლა ხდება ოფიციალური პროტოკოლის თანახამად, რომელიც გამოქვეყნებულია ამ შეჯიბრებების მარეგულირებელი ორგანოს/ფედერაციის მიერ. ნებისმიერი ცვლილება გათვლაში, ასევე დისკვალიფიკაცია, განხორციელებული რბოლის/ეტაპის  პირველადი  პროტოკოლის შედეგენის შემდეგ, ფსონების დაანგარიშებისას ზემოქმედებას არ ახდენს.

 

ხელბურთი

ხელბურთი - გუნდური სპორტული თამაში, სადაც შვიდი წევრისაგან შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. მოწინააღმდეგეები თამაშობენ მხოლოდ ხელით და ცდილობენ მოწინააღმდეგის გუნდის კარში გაიტანონ ბურთი.

ხელბურთს თამაშობენ მოფიცრულ იატაკიან დარბაზში. მოედნის ზომებია 20X40 მეტრზე. პირით ხაზებს შუა დგას ბადიანი კარები, რომელთა სიგანე 3, ხოლო სიმაღლე — 2 მეტრია. ორივე კარის წინ შემოსაზღვრულია 6-მეტრიანი (მეკარის მოედანი) და 9-მეტრიანი (თავისუფალი დარტყმის ზონა) ნახევარწრეები. ხელბურთს თამაშობენ ტყავის ბურთით რომლის გარშემოწერილობა არის 58-60 სმ, ხოლო წონა 425-475 გრამი (ქალებისათვის — 54-60 სმ და 325-375 გრ).

თამაში შედგება ორი 30 წუთიანი (წმინდა დრო) ტაიმისაგან, ათწუთიანი შესვენებით. გუნდში 12 მოთამაშეა (7 მოედანზე და 5 სათადარიგო). შეცვლების ლიმიტი განუსაზღვრელია და მოთმაშეს შეუძლია რამდენიმეჯერ შევიდეს მოედანზე. ხელბურთს თამაშობენ მხოლოდ ხელებით (მხოლოდ მეკარეს აქვს ბურთის ფეხით მოგერიების უფლება). ძირითადი აკრძლვებია: ბურთიანად სამ ნაბიჯზე მეტის გადადგმა, ბურთიანად ახტომა და დახტომა, უმოქმედოდ ბურთის სამ წამზე მეტხანს ჭერა და რაღა თქმა უნდა უხეში თამაში (მეტოქის შებოჭვა, ხელის კვრა, სარმის დადება). წესების დარღვევისა და უხეში თამაშისათვის გუნდი ისჯება ბურთის ჩამორთმევით, 6-მეტრიანი საჯარიმო დარტყმით, მოთამაშე კი გაფრთხილებით.

 1. თამაშზე ფსონები მიიღება მხოლოდ მთავარ დროზე ოვერტაიმების გამოკლებით, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. ოვერტაიმის შედეგი არ ახდენს გავლენას მე-2 ტაიმის შედეგზე და შესაბამისად მე-2 ტაიმის ფსონების გათვლისას ოვერტაიმის შედეგი არ არის გათვალისწინებული.
 2. ყველა შედეგები ითვლება ოფიციალური სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომლებიც წარმოდგენილია თითოეული ლიგის ან ტურნირის ოფიციალური საიტზე (ვებ-გვერდზე) და ასევე ხდება შედარება თამაშების ჩანაწერებთან, რომლებიც მიმდინარეობდა „live“ რეჟიმში. თუ კომპანიის სტატისტიკა, რომელიც ეყრდნობა სატელევიზიო რეპორტაჟებს არ ემთხვევა ლიგის  ან ტურნირის  ოფიციალური საიტის სტატისტიკას, ფსონები იქნება გათვლილი კომპანიის ოფიციალური სტატისტიკის შესაბამისად.
 3. იმ შემთხვევაში თუ თამაში იყო შეწყვეტილი და არ გათამაშებულა შეწყვეტიდან 30 საათის განმავლობაში, მოცემული თამაშის ყველა ფსონზე, გარდა იმ ფსონებისა, რომელთა შედეგი თამაშის შეჩერების/შეწყვეტის  მომენტისთვის ცალსახად იყო გარკვეული, ხდება დაბრუნება.
 4. იმ     შემთხვევაში თუ თამაში იყო შეწყვეტილი ან გადატანილი (შეწყვეტის გადატანის მიზეზის მიუხედავად) 30 საათზე მეტი ვადით, მოცემულ პოზიციაზე არსებული ყველა ფსონი იღებს მოგების კოეფიციენტს, რომელიც  ტოლია „1“-ის.

ხელბურთის თამაშზე ფსონებისთვის  შემოთავაზებულია შემდეგი პოზიციები:

 1. გამარჯვებული.
  აუცილებელია განსაზღვროთ თამაშის შედეგი. ფსონები მიიღება მხოლოდ ძირითად დროზე, ოვერტაიმების გამოკლებით.
   
 2. ტოტალი.
  თუ თამაშიდან გამომდინარე   გატანილი გოლების  ჯამური რაოდენობა უდრის ტოტალის ფსონს, ხდება დაბრუნება. ანალოგიური წესი მოქმედებს გუნდის ან მოთამაშის  ინდივიდუალური ტოტალისთვის.
   
 3. ფორა.
  თანაბარი ანგარიშის შემთხვევაში ფორის გათვალისწინებით ხდება დაბრუნება (მიუხედავად იმისა  თამაშის რომელ პერიოდში არის შემოთავაზებული ფსონის დადება).
   
 4. იქნება თუ არა რეალიზებული პირველი  (შემდეგი/საბოლოო)  7 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა?
  იმისათვის რომ ამ ფსონის საბოლოო შედეგი ჩაითვალოს დადებითად, 7- მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა უნდა იყოს რეალიზებული პირველივე ცდიდან.
  იმ შემთხვევაში თუ პირველი მცდელობიდან  ბურთი მოხვდება „გოლკიპერს“ ან კარის კარკასს და შედეგად მოთამაშე განახორციელებს გასროლას მოცემული ფსონისათვის მომგებიანი შედეგი იქნება ვარიანტი -- „ არა“.
   
 5. რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს თამაშზე?
   
 6. რომელი გუნდი გაიტანს შემდეგ გოლს თამაშზე?
  თუ შემდეგი გოლი რომელზეც ფსონები იყო მიღებული, არ იყო გატანილი თამაშის დამთავრებამდე  მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე  ხდება დაბრუნება.
   
 7. რომელი გუნდი გაიტანს თამაშზე ბოლო გოლს?
  ფსონები მიიღება მხოლოდ თამაშის ძირითად დროზე, ოვერტაიმების გამოკლებით.
   
 8. რომელი გუნდი გაიტანს პირველი თამაშზე  5 (10/15/20) გოლებს?
  აუცილებელია განსაზღვროთ, გუნდებიდან პირველი რომელი გუნდი  გაიტანს თამაშზე გოლების მითითებულ რაოდენობას. თუ გოლების მითითებული რაოდენობა  თამაშის დამთავრებამდე არ იყო გატანილი, მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება. აუცილებელია განსაზღვროთ, მოცემული გუნდებიდან თამაშზე პირველი რომელი გუნდი გაიტანს  გოლების  მითითებულ რაოდენობას. თუ გოლების მითითებული რაოდენობა არ იყო გატანილი თამაშის დამთავრებამდე, მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 9. რომელი გუნდი გაიტანს პირველი  5 (10/15/20) გოლებს ტაიმში?
  აუცილებელია განვსაზღვროთ, გუნდებიდან პირველი რომელი  გუნდი გაიტანს გოლების მითითებულ რაოდენობას კონკრეტულ ტაიმში. თუ გოლების მითითებული რაოდენობა თამაშის დამთავრებამდე არ იყო გატანილი, მოცემულ პოზიციაზე არსებულ ყველა ფსონზე ხდება დაბრუნება.
   
 10. ორმაგი შედეგი.​
  შესაძლებელია შემდეგი შედეგი:
  IX - თუ თამაში დასრულდა მასპინძლის სასარგებლოდ ან ფრედ, ამ პოზიციაზე ფსონები მომგებიანია.
  X2 - თუ თამაში დასრულდა სტუმრის სასარგებლოდ ან ფრედ, ამ პოზიციაზე ფსონები მომგებიანია.
  ​12 - თუ თამაში დასრულდა სტუმარი ან მასპინძელი გუნდის  სასარგებლოდ,  ამ პოზიციაზე ფსონები მომგებიანია.
   
 11. I ტაიმი/თამაში.
  შემოთავაზებულია განსაზღვროთ პირველი ტაიმის ან მთელი  თამაშის შედეგი. ხაზზე პირველ ადგილას არის დასმული პირველი ტაიმის შედეგი, მეორეში კი - მთლიანი თამაშის შდეგი.
   
 12. რომელ ტაიმში იქნება გატანილი გოლების მეტი რაოდენობა?
  და მე-2 ტაიმებში  თანაბარი გოლების შემთხვევაში, ხდება დაბრუნება.
   
 13. ტოტალი კენტი/ლუწი. 1 გუნდის ტოტალი ( 2 გუნდის) კენტი/ლუწი.
  თუ შედეგი არის 0:0 , ფსონები ითვლება როგორც „კენტი“.
   
 14. შემდეგ რაუნდში გადასვლა
  ფსონები ითვლება იმ შედეგით, რომელიც უშუალოდ გამოიკვეთა მითითებული რაუნდის მოცემულ პლეი-ოფ სერიის ბოლო თამაშზე (ან ერთი თამაშის რეგლამენტის შესაბამისად თუ ამ თამაშის შედეგებიდან გამომდინარე განისაზღვრა კონკრეტული გუნდის შემდეგ რაუნდში გასვლის საკითხი); შემდგომი სასამართლო/დისციპლინარული გადაწყვეტილებების მიუხედავად.
  თუ მოცემულ რაუნდში მითითებულთაგან რომელიმე გუნდმა რაიმე მიზეზით (დისკვალიფიკაცია, უარი მონაწილეობაზე და. ა. შ) ვერ შესძლო მონაწილეობის მიღება, ასეთი გუნდის მოწინაარმდეგე გუნდს ეთვლება მოგება სერიაში და გასვლა შმდეგ რაუნდში, შესაბამისად აღნიშნულ პოზიციაზე არსებული ყველა ფსონი რჩება ძალაში.
   
 15. ტურნირის გამარჯვებული
  თუ ტურნირის გამარჯვებულად ერთ გუნდზე მეტია აღიარებული, კოეფიციენტი მოცემულ გუნდზე იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე.
   
 16. გუნდური ეტაპის გამარჯვებული
  ფსონები ითვლება მხოლოდ  მოცემული ტურნირის რაუნდის ფარგლებში მითითებული ჯგუფის ყველა თამაშის დამთავრების შემდეგ.
  სასამართლო და სხვა გადაწყვეტილებები ტურნირის შედეგების შეცვლა/შეწყვეტაზე -- მიღებული  მოცემული შეჯიბრებების რაუნდის დამთავრების შემდეგ, მხედველობაში არ მიიღება.
  თუ გუნდმა, რომელზეც  გაკეთებული  იყო ფსონი რაიმე მიზეზით (დისკვალიფიკაცია, უარი მონაწილეობაზე და. ა. შ)  შეჯიბრში მონაწილეობა ვერ შეძლო, მოცემულ გუნდზე არსებული ყველა ფსონი ითვლება წაგებულად.

 

ბეთ თამაშები

ვირტუალური ფეხბურთიაღნიშნული თამაშობა წარმოადგენს ფეხბურთის ვირტუალურ პროგრამას, რომელიც გამოსახულია ,,3 დე“ ფორმატში, თამაში მიმდინარეობს ჩვეულებრივი ფეხბურთის წესების შესაბამისად, ანუ ამ თამაშშიც თერთმეტი წევრისგან შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. თამაში მიმდინარეობს მართკუთხა მინდორზე საგოლე კარებით ორივე ბოლოში. თამაშის მიზანი გუნდის წევრებს შორის ბურთით მანევრირებაა მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გოლის გასატანად. ამ სპორტის მთავარი დამახასიათებელი წესის მიხედვით, მოთამაშეებს, მეკარის გარდა, ბურთზე ხელის ან მკლავის გამოყენების უფლება არ აქვთ თამაშის პერიოდში. მატჩის გამარჯვებული ის გუნდია, რომელიც უფრო მეტ გოლს გაიტანს თამაშის ბოლომდე.

ვირტუალური 3-D საფეხბურთო მატჩები ყოველ 5 წუთში ტარდება. ყველა მატჩის ხანგრძლივობაა 90 წამი.

ფსონების სახეობები:

 1. მასპინძლები (1) – მატჩში პირველი (საშინაო) გუნდის გამარჯვება;
 2. ფრე (X) – შეჯიბრი მშვიდობიანად დასრულდება;
 3. სტუმრები (2) - მეორე (სტუმარი) გუნდის გამარჯვება;
 4. ორმაგი შანსი
 5. 1-X- მატჩში პირველი გუნდის გამარჯვება ან ფრე;
 6. 1-2 – მატჩში პირველი ან მეორე გუნდის გამარჯვება;
 7. X-2 – ფრე მატჩში გამარჯვება ან მეორე გუნდის გამარჯვება
 8. ტაიმ/მატჩი – როგორ დამთავრდება პირველი ტაიმი და შემდეგ სრული მატჩი, შესაძლო შედეგები:
 9. 1/1 – პირველი ტაიმი და შემდეგ სრული მატჩი დასრულდება პირველი გუნდის გამარჯვებით;
 10. 1/X - პირველ ტაიმში გაიმარჯვებს მასპინძელი, მატჩი ფრედ დამთავრდება;
 11. 1/2 - პირველ ტაიმში გაიმარჯვებს მასპინძელი, მატჩი კი მეორე გუნდის გამარჯვებით დამთავრდება;
 12. X/1 – პირველ ტაიმს გუნდები ფრედ დაამთავრებენ, მატჩს კი მეორე გუნდი მოიგებს;
 13. X/X – პირველი ტაიმი და სრული მატჩი ფრედ დამთავრდება;
 14. X/2 – პირველი ტაიმი –ფრე, სრული მატჩი – გაიმარჯვებს 2;
 15. 2/1 – პირველი ტაიმი - გაიმარჯვებს 2, სრული მატჩი – მასპინძლების გამარჯვება;
 16. 2/X – პირველი ტაიმი – სტუმრების გამარჯვება, სრული დრო – ფრე;
 17. 2/2 – პირველ ტაიმს და მატჩს სტუმრები მოიგებენ

მატჩის ანგარიში – საჭიროა მატჩის ზუსტი ანგარიშის გამოცნობა, შეთავაზებული ფსონების სია მატჩის ეკრანზე არის ნაჩვენები;
გოლების რაოდენობა – საჭიროა მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობის გამოცნობა, ფსონებისთვის შესაძლო გატანილი გოლების რაოდენობის შეთავაზებული სია მატჩის ეკრანზე არის ნაჩვენები;
მეტი 2,5/ნაკლები 2,5 – საჭირო გამოიცნოთ 2,5-ზე მეტი თუ ნაკლები გოლი იქნება გატანილი მატჩში;
"არა"-გოლ/ერთ.გატ. – სავარაუდოდ არცერთი გოლი გატანილი არ იქნება ან გოლს მხოლოდ ერთი გუნდი გაიტანს;
"კი"-ორი გუნდი გაიტანს – სავარაუდოდ ორივე გუნდი გაიტანს მინიმუმ ერთ გოლს.

მინიმალური ფსონია 1 ლარი. მაქსიმალური მოგებაა 3,000 ლარი. დადებული ფსონი არ იცვლება და არ უქმდება.

ფსონის დამდები პირი თვითონ არანაირად არ ღებულობს მონაწილეობას თამაშში, როგორც ზემოთ აღინიშნა იგი მხოლოდ და მხოლოდ დებს ფსონს და მოგების შემთხვევაში იგი მიიღებს თანხას, რომელიც დადებული ფსონისა და იმ დროს არსებული შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლის ტოლი იქნება.

პოკერბეთი (pokerbet) და „ბრმა“ პოკერბეთი(pokerbet blind)

პოკერბეთი წარმოადგენს პოკერის თამაშის "3D" ვერსიას, თამაში წარიმართება სტანდარტული პოკერის თამაშის წესებით, მას თამაშობენ ვირტუალური პროგრამული მოთამაშეები, ხოლო ტოტალიზატორის მოთამაშე ირჩევს ვირტუალურ მოთამაშეთა კონკრეტულ პარტიას და აკეთებს ფსონს.

შემოთავაზებულია თამაშები, რომელშიც მოთამაშე ფსონს დებს ხელის მოგებულ ან წაგებულ ხელზე ან მხოლოდ გამარჯვებულ ხელზე. ასევე შესაძლებელია გამარჯვებული კომბინაციის კოეფიციენტზე დადება.

თამაში იძლევა როგორც ე.წ. "ღია პოკერის", ისე ე.წ. "დახურული პოკერის" თამაშის შესაძლებლობას. პოკერის ამ ორივე სახეობის თამაშის წესები აბსოლუტურად იდენტურია, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ ფსონის გაკეთების მომენტისას ბანქოების მდგომარეობაში და თამაშის მიმდინარეობისას ფსონის დადების შესაძლებლობაში. "ღია პოკერში" მოთამაშე ხედავს ბანქოს და ფსონს თავისი შეხედულებისამებრ ბანქოების კომბინაციის შეფასების საფუძველზე აკეთებს, ხოლო "დახურულ პოკერში" ფსონის გაკეთების მომენტისათვის მოთამაშე ვერ ხედავს ბანქოებს, შესაბამისად ფსონს დებს ისე რომ არ იცის დახურული ბანქოების უკან რა კომბინაციაა.

"ღია პოკერში" მოთამაშეს თამაშის თითოეულ (ყოველ) ეტაპზე საშუალება აქვს ფსონი დადოს განახლებულ კოეფიციენტზე, ხოლო "დახურულ პოკერში" თამაშის პროცესში ფსონები აღარ მიიღება ანუ თამაშის დასრულებამდე მოქმედებს თამაშის დაწყებამდე გაკეთებული ფსონი.

პოკერბეთში ერთი თამაში (რაუნდი) მოიცავს 4 ეტაპს: პრეფლოპი, ფლოპი, თერნი, რივერი.  მინიმალური ფსონი შეადგენს 1 (ერთი) ლარს, მაქსიმალური მოგება 10000 (ათი ათასი) ლარს.

გამარჯვებული ხელის განსაზღვრისას მოქმედებს ტეხასური ჰოლდემის წესები. ერთ მაგიდაზე მხოლოდ ერთი მოთამაშე იგებს. გამარჯვებული მოთამაშე მიიღებს სრულ კოეფიციენტზე გადამრავლებულ თანხას.

 

რბოლა (Racing)

წინამდებარე თამაში წარმოადგენს ძაღლებისა და ცხენების ვირტუალურ დოღს და წარმოდგენილია „3 დე „ ფორმატში. მოთამაშე ირჩევს კონკრეტულ კონრეტულ  ცხენებისა ან ძაღლების ჯგუფს და მათ რბოლაზე  აკეთებს ფსონს.

1. თამაშის წესი:

ფსონების მიღების პუნქტებში საშუალება გეძლევათ დადოთ ფსონი თამაშის (რბოლა) შედეგებზე, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ცხენები და ძაღლები.

თითოეულ რბოლაში მონაწილეობას იღებს 6 ან 8 ცხენი/ძაღლი.

ფსონი მიიღება თამაშის დაწყებამდე. სტარტამდე დროის ათვლა აისახება მონიტორის ეკრანებზე.

რბოლა, კოეფიციენტთან ერთად ფიქსირდება ეკრანზე ყოველ 3-5 წუთში.

ტოტალიზატორი იღებს ფსონებს და გასცემს მოგებას.

(რბოლის) დაწყებამდე მოთამაშე ვალდებულია გადაამოწმოს საკუთარი ფსონი, შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში უფლება აქვს გააუქმოს იგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ვერ მოასწრო ფსონის გაუქმება თამაშის დაწყებამდე, ტოტალიზატორი პასუხისმგებლობას იხსნის. 

მოგების შემთხვევაში მოგებული თანხა აისახება მოთამაშის კრედიტებში, რომელიც  მოთამაშეს შეუძლია გაანაღდოს.

იმ შემთხვევაში თუ რბოლა არ ყოფილა დათქმულ დროს, მოთამაშეს შეუძლია დაელოდოს 20 წუთი, ამ დროს ყველა ფსონი ინახება.

მინიმალური ფსონი – 1 (ერთი) ლარი

მაქსიმალური მოგება – 10000 (ათი ათასი) ლარი

2. ფსონის შესაძლო ვარიანტი:

-გამარჯვებული

ირჩევთ იმ მონაწილის სასტარტო ნომერს, რომელიც თქვენის აზრით პირველი მივა ფინიშამდე.

-ორიანი

ირჩევთ ორ სასტარტო ნომერს, აქედან ირჩევთ ზუსტი თანმიმდევრობითY თუ რომელი მივა ფინიშამდე პირველი და რომელი მეორე.

- სამიანი

ირჩევთ სამ სასტარტო ნომერს, აქედან ირჩევთ ზუსტი თანმიმდევრობითY თუ რომელი მივა ფინიშამდე პირველი, მეორე და რომელი მესამე.

-1-2 ადგილი

ირჩევთ ერთ სასტარტო ნომერს, რომელიც თქვენის აზრით რბოლაში დაიკავებს პირველ ან მეორე ადგილს.

-1-3 ადგილი

ირჩევთ ერთ სასტარტო ნომერს, რომელიც თქვენის აზრით რბოლაში დაიკავებს პირველიდან მესამე ადგილს.

-ორმაგი/სამმაგი სისტემები

შეგიძლიათ დადოთ ფსონი შესაძლო რეზულტატის ყველა შემოთავაზებულ კომბინაციაზე, თქვენს სასტრარტო ნომერთან მიმართებაში.

ორმაგი სისტემით – ფსონი მინიმუმ ორ სასტარტო ნომერზე.

სამმაგი სისტემა - ფსონი მინიმუმ სამ სასტარტო ნომერზე.

-1-სამეული/2-სამეული ან 1-ოთხეული/2-ოთხეული

შესაძლებელია დადოთ ფსონი იმაზე რომ გამარჯვებული იქნება ცხენი/ძაღლი პირველი (1-2-3), მეორე (4-5-6) ან მეოთხე (1-2-3-4) სამეულიდან.

-კენტი/ლუწი

შეგიძლიათ გამოიცნოთ კენტი/ლუწი თანმიმდევრობით. თუ დებთ ლუწზე, მაშინ უნდა გაიმარჯვოს ცხენმა/ძაღლმა შემდეგი ნომრებით 2, 4, 6, 8, თუ კენტზე მაშინ 1, 3, 5, 7.

3. კოეფიციენტი

კოეფიციენტი მუდმივია ფსონის ყოველ ვარიანტზე. ყველა ფსონზე გამარჟვებული, ორიანი, სამიანი, ლუწი/კენტი, 1-ოთხეული/2-ოთხეული, ან 1-3/1-2 ადგილები აისახება ეკრანებზე სტარტამდე.

კოეფიციენტი აჩვენებს თუ რა თანხის მიღება შეიძლება მოგების შემთვევაში.

თითოეულ ძაღლსა და ცხენს აქვს საკუთარი ნომერი და ფერი.

4. რბოლა

რბოლის ნომერი აისახება ეკრანის მარცხენა ზედა კუთხეში, ხოლო სტარტის დაწყებამდე დროს მარჯვენა ზედა კუთხეში.

ყველა კოეფიციენტი, სტარტამდე აისახება ეკრანზე. რბოლის დამთავრებისას კველა რეზულტატი აისახება ეკტრანზე.

5. ჯეკ-პოტი

ჯეკ-პოტი შემთხვევითია. მხოლოდ გამარჯვებულს ეძლევა საშუალება მიიღოს იგი. წინასწარ შერჩეული თანხის შუალედში (პირობითად 20 ლარიდან – 100 ლარამდე ინტერვალში) შეიძლება ნებისმიერ დროს გათამაშდეს. ჯეკ-პოტს იგებს ის მოთამაშე, რომელსაც რბოლაზე ჰქონდა ფსონი განთავსებული და ფსონმა გაიმარჯვა. ჯეკ-პოტის ოდენობის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია მონიტორის ეკრანზე.

კენო

ეს არის  ვირტუალური თამაში, რომელშიც მოგების ოდენობა დამოკიდებულია გაკეთებული ფსონისა ოდენობასა და მონიშნული (მოგებახვედრილი) ციფრის  კოეფიციენტზე.

თამაშის აღწერა

მონიტორზე გამოდის ციფრების დაფა, რომელზეც დატანილია ციფრები ერთიდან ოთხმოცის ჩათვლით, დაფაზე გამოსახული ციფრი წარმოადგენს ერთ-ერთ შესაბამის ბურთს. მოთამაშე აკეთებს სასურველი რაოდენობის მონიშვნებს 40 წამის განმავლობაში, ამ დროის გასვლის შემდეგ იწყება ტირაჟის გათამაშება სისტემა ყრის შემთხვევითი ოცი ბურთის ნომერს ერთიდან ოთხმოცის ჩათვლით. ამ თამაშში მოქმედებს ბონუსი - ჯეკ-პოტის სახით, ჯეკ-პოტის ოდენობა მუდმივად იზრდება იმ დრომდე, სანამ მას სისტემა არ გაათამაშებს. თამაშისას თუ  ჩამოვარდნილი ბურთის/ბურთების ციფრი/ციფრები დაემთხვევა დაფაზე მონიშნულ ციფრს/ციფრებს  მაშინ მოგება შეადგენს მოგებახვედრილი ციფრის/ციფრების შესაბამის კოეფიციენტს. კოეფიციენტები განისაზღვრება ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

 

მოგებების ცხრილი

არჩეული ბურთების რაოდენობა

გამოცნობილი ბურთების რაოდენობა

კოეფიციენტი

1

1

3.0

2

2

10.0

2

1

1.0

3

3

45.0

3

2

2.0

4

4

80.0

4

3

10.0

4

2

1.0

5

5

150.0

5

4

20.0

5

3

3.0

5

2

1.0

6

6

500.0

6

5

60.0

6

4

15.0

6

3

2.0

7

7

1000.0

7

6

80.0

7

5

20.0

7

4

4.0

7

3

2.0

8

8

2000.0

8

7

200.0

8

6

50.0

8

5

15.0

8

4

5.0

9

9

5000.0

9

8

1000.0

9

7

125.0

9

6

25.0

9

5

10.0

9

4

2.0

10

10

10000.0

10

9

2000.0

10

8

300.0

10

7

100.0

10

6

30.0

10

5

5.0

შედეგები

ეს არის ოფიციალური საიტი -- www.betconstract.com, რომელსაც ეყრდნობა ინტერნეტ ტოტალიზატორი “lasvegas-bet.com“. ვიდეო ჩანაწერები მხედველობაში არ მიიღება

„ელექტრონული   სათამაშო   ბორბალი”

მოთამაშეს  ეძლევა  შესაძლებლობა  ინტერნეტით თამაშისას www.lasvegas-bet.com ვებ-გვერდის საშუალებით დაუკავშირდეს სათამაშო აპარატების სალონს  (შპს „დეიდრიმ უნივერსალ საქართვეწლო“-ს #19-06/057 ნებართვით ორგანიზებულ სათამაშო აპარატების სალონს)  და ქვემოთ  აღწერილი წესით  ითამაშოს  ელექტრონულ  სათამაშო  ბორბალზე.

აპარატი  წარმოადგენს  ელექტრონულ  მოწყობილობას,  კერძოდ:  ელექტრონული სათამაშო  ბორბალი  (რულეტი),   რომლის  სათამაშო ბურთულა მოძრაობაში  მოდის  ელექტრონული  წესით  და  სპეციალური  ველი,  რომელზეც  ელექტრონულად გამოსახულია  მოთამაშის კრედიტის ოდენობა, მოგების  ოდენობა,  ელექტონული  ველი,  სადაც  გამოსახულია  37  ციფრი,  0-დან  36-ის  ჩათვლით,  რომელზეც  იდება ფსონები),  რაც  საშუალებას  აძლევს  მოთამაშეს  ამ  სათამაშო  ველზე  საკუთარი  სურვილისამებრ  (მონიტორზე  განთავსებული  ღილაკის მეშვეობით)  აირჩიოს,  თუ რომელ  ციფრს  ან    ფსონს მიანიჭოს უპირატესობა.

მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს თამაშის ტიპი ”ცოცხალი” (LIVE) –როდესაც მოთამაშე ირჩევს  ამ  სათამაშო  აპარატით  თამაშს  ინტერნეტის მეშვეობით,  ეკრანზე  გამოისახება: მოთამაშის  კრედიტის  ოდენობა  (ქულებში);  მიმდინარე  ფსონის  ოდენობა;  დადებული  ფსონის  (ფსონების) საერთო  ოდენობა;  მოგების  ოდენობა;  სათამაშო  მინდორი;  ბოლო  10  მომგებიანი  რიცხვი;  მიმდინარე   მომგებიანი  რიცხვი;  შეტყობინება ფსონების  მიღების  დაწყების  ან   დასრულების   შესახებ.


თამაშის წესები:

მოთამაშე  თანხის  შეტანას  და   ფსონის  დადებას  ახორციელებს  მომხმარებლის ბარათის  და/ან www.lasvegas-bet.com  ელექტრონულ  სისტემაში მის  ბალანსზე  არსებული თანხიდან. მოთამაშე  სპეციალური  ღილაკის  მეშვეობით გადაიტანს თანხას ელექტრონულ ბორბალზე  სათამაშოდ.

თამაშის   მიზანია   ფსონი  დაიდოს   რულეტის  მომგებიან  ნომერზე.  მომგებიან „EVEN CHANCES”- ლუწ  შანსებზე  და  „DOZENS AND COLUMNS”-  დუჟინებსა  და  სვეტებზე.

მას  შემდეგ,  რაც  ეკრანზე  დაფიქსირდება  კრედიტი,  მოთამაშე  განსაზღვრული  დროის  ფარგლებში  დებს  ფსონს  (ფსონებს),  რომლის   ამოწურვის  შემდეგაც   ხდება  გათამაშება _  სათამაშო  ბორბალში  ტრიალდება  სათამაშო ბურთულა (21 მმ დიამეტრიანი) და გამოვლინდება მომგებიანი  რიცხვი,  რომელიც   მომენტალურად   აისახება   მოთამაშის  კომპიუტერის  ეკრანზე, თუ მოთამაშეს ფსონი დადებული ჰქონდა მომგებიან   რიცხვზე,  მოთამაშის  კომპიუტერის  მონიტორზე   მომგებიანი რიცხვი აციმციმდება, ხოლო ყველა სხვა რიცხვი დაფაზე წაიშლება (წაშლილი რიცხვები და  შესაბამისად  მათზე  დადებული  ფსონები  ითვლება  როგორც  წაგებული,  ანალოგიურად  დაფაზე  წაიშლება  ფსონი (ყველა  ფსონი),  თუ მოთამაშის  მიერ  არჩეული  რიცხი  (რიცხვებიდან)  რულეტის   დატრიალების   შემდგომ  არ  აღმოჩნდება  მომგებიანი რიცხვი (ანუ  თუ  ბურთულა   ჩავარდება  იმ  რიცხვში,  რომელზეც  მოთამაშეს  ფსონი  არ  დაუდია;  ასეთ  შემთხვევაში   მომგებიანი  რიცხვი გამოისახება მონიტორის  მარცხენა  სვეტში  (იქ  სადაც  ბოლო  10  მომგებიანი   რიცხვია  გამოსახული).

მოგებული  თანხა  ავტომატურად  დაერიცხება მონიტორის მარცხენა კუთხეში განთავსებულ ”კრედიტის” განყოფილებაში, რომელიც ასევე აისახება მოთამაშის მომხმარებლის ბარათზე ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.


მომგებიან  ფსონზე   გადახდა  ხდება  შემდეგი  წესით:

„STREIGHT UP” -პირდაპირ ჩავარდნა (ფსონი, რომელიც მოთავსებულია რულეტის მომგებიანი ნომრის შესაბამის ადგილზე, რომელიმე ხაზთან შეხების გარეშე) 35-1-ზე.

„SPLIT”- ფსონის გაყოფა (ფსონი, რომელიც მოთავსებულია მომგებიანი ნომრის ერთ-ერთ ხაზზე და ნაწილდება ორ ნომერზე) 17-1-ზე.

“CORNER”-კუთხე (ფსონი, რომელიც მოთავსებულია მომგებიანი ნომრის ერთ-ერთ კუთხეზე უნაწილდება 4 ნომერს) 8-1-ზე.

„STREET”- სამი ხაზი (ფსონი, რომელიც უნაწილდება 3 ნომერს) 11-1-ზე. „SIX LINE”- ექვსი ხაზი (ფსონი, რომელიც უნაწილდება 6 ნომერს) 5-1-ზე.

1-18 (ფსონი, რომელიც შეიცავს პირველ 18 ნომერს „0“-ს გარდა) 1-1-ზე.

19-36 (ფსონი, რომელიც შეიცავს ბოლო 18 ნომერს „0“-ს გარდა) 1-1-ზე.

„EVEN” -ლუწი (ფსონი, რომელიც შეიცავს რულეტის ყველა ლუწ რიცხვს) 1-1-ზე.

„ODD”- კენტი (ფსონი, რომელიც შეიცავს რულეტის ყველა კენტ რიცხვს) 1-1-ზე.

“RED” -წითელი (ფსონი, რომელიც შეიცავს რულეტის ყველა წითელ ნომერს) 1-1-ზე.

„BLACK”- სავი (ფსონი, რომელიც მოიცავს რულეტის ყველა შავ ნომერს) 1-1-ზე.

„DOZENS AND COLUMNS” -დუჟინა და სვეტი (ფსონი, რომელიც შეიცავს იგივე დუჟინას ან სვეტს რულეტის მომგებიანი ნომრით) 2-1-ზე.

თუ  მომგებიანი ნომერია „0“ დუჟინებზე და სვეტებზე დადებული ფსონები აგებენ. დანარჩენი „ EVEN CHANCES” ნახევრდება.

მოთამაშეს  შეუძლია  ნებისმიერ  დროს  შეწყვიტოს  თამაში  და  მოითხოვოს  მოგების გაცემა.

თამაშის  დასრულების  შემდეგ,  მოთამაშე  მონიტორის  მარცხენა  ზედა  კუთხეში აჭერს ღილაკს  “თანხის მოხსნა”  (Cash Out),  რომლის  შემდგომაც  ის  ვერ   აგრძელებს  თამაშს და   შესაბამისად  ვერ  დებს  ფსონს.  მოთამაშეზე  გაიცემა  მონიტორზე  კრედიტის '' განყოფილებაში   დაფიქსირებული  მოგების  შესაბამისი  თანხა.

ამ თამაშს აქვს ბონუს თამაში -- „lucky number” (იღბლიანი რიცხვი) ჯეკპოტის სახით, რომლის საპრიზო ფონდი მზარდია და ოდენობა იზრდება იმ დრომდე, სანამ მას სისტემა არ გაათამაშებს. მონიტორზე მარცხენა ზედა კუთხეში განთავსებულია პატარა კვადრატი (ცარიელი კვადრატი), ამ კვადრატზე მოულოდნელობის პრინციპით სისტემა  დროდადრო აფიქსირებს გარკვეულ რიცხვს („0“-დან „36“-ის ჩათვლით), თუ კვადრატზე გამოსახული რიცხვი დაემთხვევა მბრუნავ ბორბალზე ამოსულ მოგებახვედრილ რიცხვს და თუ ამ ციფრზე მოთამაშეს ფსონი აქვს გაკეთებული (ასეთ შემთხვევაში მინიმალური ფსონი უნდა შეადგენდეს 0.5 ლარს ანუ 50 თეთრს მაინც), მაშინ ის იგებს იმ მომენტისათვის არსებული ჯეკ-პოტის საპრიზო ფონდის 70%, საპრიზო ფონდის 30% გადადის მომდევნო ჯეკ-პოტის საპრიზო ფონდში. თუ აღმოჩნდა რომ  „lucky number” ჯეკ-პოტს ერთდროულად რამდენიმე მოთამაშე მოიგებს, მაშინ ჯეკ-პოტის მთლიანი ოდენობის 70% გადანაწილდება პროპორციულად მოგებულ მოთამაშეებზე მათ მიერ  გაკეთებული ფსონის შესაბამისად.

www.lasvegas-bet.com -ის  ვებ-გვერდზე  მოთამაშეებს (21 წლის ასაკიდან)  შესაძლებლობა  ეძლევათ  უცხოური  კომპანიის   მიერ გადმოცემული,  პირდაპირი   ვიდეოტრანსილაციის საშუალებით,  ცოცხალ (“LIVE”) რეჟიმში მონაწილეობა  მიიღონ  ლაივ  ბაკარას,  ბლექჯეკის   და უცხოელი მომწოდებლის  მიერ  (“LIVE”   რეჟიმში)   მოწოდებული   ლაივ  რულეტის  თამაში  ქვემოთ  მოცემული  წესების  შესაბამისად.  

 

ლაივ ბაკარა

თამაშის  წესები

თამაშში გამოიყენება 6 ბანქოს დასტა.

კარტის დარიგებამდე თითოეულ მოთამასეს შეუძლია გააკეთოს ფსონი შემდეგნაირად:

მოთამაშის ხელზე, PUNTO

BANKER-ის ხელზე, BANCO

ფრეზე, TIE__ ან EGALITE'

EGALITE' იხდის 8 ფსონის ოდენობით 1 ფსონზე, PUNTO იხდის 1 ფსონის ოდენობით 1 ფსონზე, BANCO იხდის 19 ფსონის ოდენობით 20 ფსონზე, BANCO-ს შემთხვევაში სამორინე იტოვებს თამაშის საფასურს 5%-ის ოდენობით.

დილერი ურიგებს ორ კარტს მოთამაშეს და ორ კარტს BANKER-ს. თითოეული ხელი იწყება მინიმუმ 2 კარტით და არასოდეს არ აღემატება 3 კარტს.

1 - დან 9- მდე კარტებს გააჩნიათ თავისი ნომინალური ღირებულება, 10 და ნახატი კარტების ღირებულებაა 0 და ტუზის ღირებულებაა 1. იგებს ის ხელი, რომლის კარტების ჯამიც უფრო ახლოსაა 9-სთან.

თამაშის დროს გამოიყენება მკაცრი წესები რომლებიც ეხება ორივე ხელს, მოთამაშეს და BANKER-ს:

მოთამაშის ხელი:

თუ მოთამაშის ხელი არის 0,1,2,3,4 ან 5, იგი ვალდებულია აიღოს მესამე კარტი.

BANKER-ის ხელი:

თუ BANKER-ის ხელი არის 3, იგი ვალდებულია აიღოს მესამე კარტი თუ მოთამაშის მესამე კარტი არის 0,1,2,3,4,5,6,7 ან 9, მაგრამ არ იღებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი არის 8.

თუ BANKER-ის ხელი არის 4, იგი ვალდებულია აიღოს მესამე კარტი თუ მოთამაშის მესამე კარტი არის 2,3,4,5,6 ან 7, მაგრამ არ იღებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი არის 0,1,8 ან 9.

თუ BANKER-ის ხელი არის 5, იგი ვალდებულია აიღოს მესამე კარტი თუ მოთამაშის მესამე კარტი არის 4,5,6 ან 7, მაგრამ არ იღებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი არის 0,1,2,3,8 ან 9.

თუ BANKER-ის ხელი არის 6, იგი ვალდებულია აიღოს მესამე კარტი თუ მოთამაშის მესამე კარტი არის 6 ან 7, მაგრამ არ იღებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი არის 0,1,2,3,4,5,8 ან 9.

თუ BANKER-ის ხელი არის 7 ან 8, იგი არ იმატებს მესამე კარტს.

 

ლაივ ბლექჯეკი

თამაშის მოკლე მიმოხილვა

ეს არის ბლექჯეკი ერთ დარიგებაში, რომელიც მხოლოდ ერთი ხელის თამაშის საშუალებას იძლევა.

მოთამაშეები დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში მიმდინარეობს კარტის 6 შეკვრით. თამაშის მიზანია, მოთამაშემ დააგროვოს 21 ქულა, ან 21-მდე მიახლოებული კომბინაცია. 21 ქულაზე გადაცილება (ჩაწვა) ფსონის წაგებას ნიშნავს. თუ თქვენი პირველი ორი კარტის ჯამი 21-ის ტოლია, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ბლექჯეკი .

თამაშის წესები

მოთამაშე მოგებულია თუკი მის მიერ დაგროვილი ქულა აჭარბებს დილერის კომბინაციას. ბლექჯეკის შემთხვევაში მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს (იმ შემთხვევაში თუკი დილერს ბლექჯეკი არ ჰყავს). ტუზი 1-ის ან 11-ის ტოლია, ყველა ნახატი კარტი 10 ქულას უდრის, ხოლო დანარჩენი კარტის ქულები თითოეულზე გამოხატული ციფრის იდენტურია. თუკი დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს  ფსონს, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში არცერთი მხარე არ რჩება წაგებული და მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება. ბლექჯეკის კომბინაცია უგებს 2-ზე მეტი კარტით დაგროვილ 21-ქულიან კომბინაციას.

თამაში წარმოებს ტრადიციული წესების მიხედვით, რამოდენიმე გამონაკლისის გათვალისწინებით:

- მოთამაშეს “სპლიტის” (კარტის გაყოფის) უფლება მხოლოდ ერთხელ აქვს.

- მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი “სპლიტის” შემდეგ.


ფსონის დადება

ფსონის დასადებად მოთამაშემ უნდა “დაკლიკოს” სასურველი ღირებულების ჩიპი და ამის შემდეგ “დაკლიკოს” ფსონის დადების ადგილი.

მოთამაშის ვარიანტები
 

„სპლიტი“ (გაყოფა)

თუკი პირველი ორი კარტი ერთნაირი ღირებულებისაა, მოთამაშეს შეუძლია გაყოს (“გასპლიტოს”) კარტი ორ ცალკეულ ხელად, თავდაპირველი ფსონის ფასად. ამის შემდგომ თამაში ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით: ორი ტუზის “სპლიტის” შემთხვევაში, მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მესამე კარტი. ტუზების “სპლიტის” შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება.
 

გაორმაგება  

თუკი პირველი ორი კარტის დარიგების შემდეგ მოთამაშემ 9-დან 15 ქულამდე მოაგროვა და ამასთან, ტუზის გარეშე, მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი (თუკი იგი დილერის ერთი კარტიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ უკეთესი ქულის დაგროვება შეუძლია), თუმცა ამ შემთხვევაში მოთამაშეს ურიგდება მხოლოდ ერთი კარტი, რის შემდეგაც იგი იძულებულია შეჩერდეს.

დაზღვევა

დაზღვევა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს თავი დაიცვას დილერის ბლექჯეკისაგან, მაგალითად: ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დილერის პირველი კარტი ტუზია დაზღვევის ღირებულება თავდაპირველი ფსონის ნახევარს შეადგენს.

დილერთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, დაზღვევა 2:1-თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია. იმ შემთხვევაში, თუკი მოთამაშე შეიძენს დაზღვევას, მაგრამ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, დაზღვევის თანხა მოთამაშეს არ უბრუნდება. მოთამაშესთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, მას უფლება აქვს მოითხოვოს მოგების 2:1-თან (ერთი ერთში) გადახდა, რაც ხელის დასრულებას ნიშნავს. თუკი ბლექჯეკის მქონე მოთამაშე განაგრძობს თამაშს და დილერსაც ბლექჯეკი ამოუვა, ცხადდება ფრე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთამაშის მოგება შეადგენს 3:1-თან.

დანებება

მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში მოთამაშე ცხადდება წაგებულად.

დილერის წესები

დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-ია. მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს:

- კარტის საკუთარ კომბინაციებს;

- დილერის   მიერ   დარიგებულ   კარტს.

 

Live roullete 

 Microgaming-ის  ლაივ რულეტი

რულეტის თამში მიმდინარეობს სათამაშო მაგიდაზე.  თამაშში მონაწილეობენ : ერთი დილერი, ერთი ინსპექტორი და ერთი ჩიპების ამკრეფი (ჩიპერი). თამაშის მიმდინარეობა ცოცხალ (live) რეჟიმში გადმოიცემა კომპანია „Microgaming-ის“ მიერ.  მონიტორზე მოცემულია სპეციალური  ველი,  რომელზეც  ელექტრონულად გამოსახულია  მოთამაშის  კრედიტის  ოდენობა,  მოგების  ოდენობა,  ელექტონული  ველი,  სადაც  გამოსახულია  37  ციფრი,  0-დან  36-ის  ჩათვლით,  რომელზეც  იდება  ფსონები),  რაც  საშუალებას  აძლევს  მოთამაშეს  ამ  სათამაშო  ველზე  საკუთარი  სურვილისამებრ  (მონიტორზე  განთავსებული  ღილაკის  მეშვეობით)  აირჩიოს,  თუ რომელ  ციფრს  ან    ფსონს მიანიჭოს უპირატესობა.

როდესაც მოთამაშე ირჩევს  ამ  სათამაშო  აპარატით  თამაშს  ინტერნეტის  მეშვეობით,  ეკრანზე  გამოისახება: მოთამაშის  კრედიტის  ოდენობა  (ქულებში);  მიმდინარე  ფსონის  ოდენობა;  დადებული  ფსონის  (ფსონების)  საერთო  ოდენობა;  მოგების  ოდენობა;  სათამაშო  მინდორი;  ბოლო  10  მომგებიანი  რიცხვი;  მიმდინარე   მომგებიანი  რიცხვი;  შეტყობინება  ფსონების  მიღების  დაწყების  ან   დასრულების   შესახებ.


თამაშის წესები:

მოთამაშე  თანხის  შეტანას  და   ფსონის  დადებას  ახორციელებს  მომხმარებლის ბარათის  და/ან www.lasvegas-bet.com  ელექტრონულ  სისტემაში  მის  ბალანსზე  არსებული თანხიდან. მოთამაშე  სპეციალური  ღილაკის  მეშვეობით გადაიტანს თანხას ელექტრონულ ბორბალზე  სათამაშოდ.

თამაშის   მიზანია   ფსონი  დაიდოს   რულეტის  მომგებიან  ნომერზე.  მომგებიან „EVEN CHANCES”- ლუწ  შანსებზე  და  „DOZENS AND COLUMNS”-  დუჟინებსა  და  სვეტებზე.

მას  შემდეგ,  რაც  ეკრანზე  დაფიქსირდება  კრედიტი,  მოთამაშე  განსაზღვრული  დროის  ფარგლებში  დებს  ფსონს  (ფსონებს),  რომლის   ამოწურვის  შემდეგაც   ხდება  გათამაშება _  სათამაშო  ბორბალში დილერის მეშვეობით ტრიალდება  სათამაშო ბურთულა (21 მმ დიამეტრიანი) და გამოვლინდება  მომგებიანი  რიცხვი,  რომელიც   მომენტალურად   აისახება   მოთამაშის  კომპიუტერის  ეკრანზე,   მოთამაშის  კომპიუტერის  მონიტორზე   მომგებიანი რიცხვი აციმციმდება, ხოლო დილერი მონიშნავს მოგებულ რიცხვს დაფაზე. თუ მოთამაშეს ფსონი გაკეთებული ქონდა მომგებიან რიცხვზე, მოგებული  თანხა  ავტომატურად  დაერიცხება მონიტორის მარცხენა კუთხეში  განთავსებულ ”კრედიტის” განყოფილებაში, რომელიც ასევე აისახება მოთამაშის მომხმარებლის ბარათზე ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.


მომგებიან  ფსონზე   გადახდა  ხდება  შემდეგი  წესით:

„STREIGHT UP” -პირდაპირ ჩავარდნა (ფსონი, რომელიც მოთავსებულია რულეტის მომგებიანი ნომრის შესაბამის ადგილზე, რომელიმე ხაზთან შეხების გარეშე) 35-1-ზე.

„SPLIT”- ფსონის გაყოფა (ფსონი, რომელიც მოთავსებულია მომგებიანი ნომრის ერთ-ერთ ხაზზე და ნაწილდება ორ ნომერზე) 17-1-ზე.

“CORNER”-კუთხე (ფსონი, რომელიც მოთავსებულია მომგებიანი ნომრის ერთ-ერთ კუთხეზე უნაწილდება 4 ნომერს) 8-1-ზე.

„STREET”- სამი ხაზი (ფსონი, რომელიც უნაწილდება 3 ნომერს) 11-1-ზე. „SIX LINE”- ექვსი ხაზი (ფსონი, რომელიც უნაწილდება 6 ნომერს) 5-1-ზე.

1-18 (ფსონი, რომელიც შეიცავს პირველ 18 ნომერს „0“-ს გარდა) 1-1-ზე.

19-36 (ფსონი, რომელიც შეიცავს ბოლო 18 ნომერს „0“-ს გარდა) 1-1-ზე.

„EVEN” -ლუწი (ფსონი, რომელიც შეიცავს რულეტის ყველა ლუწ რიცხვს) 1-1-ზე.

„ODD”- კენტი (ფსონი, რომელიც შეიცავს რულეტის ყველა კენტ რიცხვს) 1-1-ზე.

“RED” -წითელი (ფსონი, რომელიც შეიცავს რულეტის ყველა წითელ ნომერს) 1-1-ზე.

„BLACK”- სავი (ფსონი, რომელიც მოიცავს რულეტის ყველა შავ ნომერს) 1-1-ზე.

„DOZENS AND COLUMNS” -დუჟინა და სვეტი (ფსონი, რომელიც შეიცავს იგივე დუჟინას ან სვეტს რულეტის მომგებიანი ნომრით) 2-1-ზე.

თუ  მომგებიანი ნომერია „0“ დუჟინებზე და სვეტებზე დადებული ფსონები აგებენ. დანარჩენი „ EVEN CHANCES” ნახევრდება.

მოთამაშეს  შეუძლია  ნებისმიერ  დროს  შეწყვიტოს  თამაში  და  მოითხოვოს  მოგების გაცემა.

თამაშის  დასრულების  შემდეგ,  მოთამაშე  მონიტორის  მარცხენა  ზედა  კუთხეში აჭერს ღილაკს  “თანხის მოხსნა”  (Cash Out),  რომლის  შემდგომაც  ის  ვერ   აგრძელებს  თამაშს და   შესაბამისად  ვერ  დებს  ფსონს.  მოთამაშეზე  გაიცემა  მონიტორზე  კრედიტის '' განყოფილებაში   დაფიქსირებული  მოგების